Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983134 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƢƠNG 1 4
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KHÁNG NGHỊ PHÖC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ
TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ . 4
1.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự . 4
1.1.1. Khái niệm kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự 4
1.1.2. Đặc điểm của kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự . 5
1.1.3. Ý nghĩa của kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự 6
1.2. Vai trò, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong kháng nghị phúc thẩm vụ án dân
sự . 7
1.2.1. Vai trò của Viện kiểm sát trong kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự. 7
1.2.2. Nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự 7
1.3. Điều kiện kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự . 9
1.4. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự . 10
1.4.1. Cơ sở lý luận của kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự . 10
1.4.2. Cơ sở pháp lý quy định kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự 12
1.5. Sơ lƣợc về quy định kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự của Viện kiệm sát
nhân dân . 13
1.5.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến 1989 13
1.5.2. Giai đoạn từ năm 1989 đến 2004 15
1.5.3. Giai đoạn từ năm 2004 đến nay . 16
CHƢƠNG 2 18
QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM VỀ KHÁNG
NGHỊ PHÖC THẨM . 18
2.1. Phạm vi, thẩm quyền, thời hạn kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự . 18
2.1.1. Phạm vi kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự 18
2.1.2. Thẩm quyền kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự . 19
2.1.3. Thời hạn kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự . 21
2.2. Hình thức và nội dung quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự 24
2.3. Hậu quả của kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự 26
2.4. Trình tự thủ tục kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự 28

2.4.1. Gửi quyết định kháng nghị cho Tòa án . 28
2.4.2. Thông báo về việc kháng nghị. 28
2.4.3. Gửi hồ sơ vụ án và kháng nghị 29
2.5. Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị phúc thẩm và hậu quả pháp lý của thay
đổi, bổ sung, rút kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự . 29
CHƢƠNG 3 34
KHÁNG NGHỊ PHÖC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP - BẤT
CẬP VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN . 34
3.1. Thực tiễn thực hiện quyền kháng nghị phúc thẩm tại Đồng Tháp 34
3.1.1. Kết quả kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự của Viện kiểm sát hai cấp 34
3.1.2. Đánh giá kết quả kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự 36
3.1.3. Những tồn tại, hạn chế trong công tác kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự tại
tỉnh Đồng Tháp 38
3.1.4. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 40
3.2. Giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu quả kháng nghị phúc
thẩm vụ án dân sự trên địa bàn tỉnh Đồng tháp trong thời gian tới 44
3.2.1. Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm vụ án
dân sự tại tỉnh Đồng Tháp . 47
3.2.2. Những kiến nghị về công tác kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự tại tỉnh Đồng
Tháp . 52
KẾT LUẬN 55
DANH MUC TAI LIÊU THAM KHAO . 56

2. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là những vấn đề lý luận và thực tiễn về kháng
nghị phúc thẩm vụ án dân sự. Do đó, tác giả tập trung trình bày những nội dung cơ bản
của kháng nghị phúc thẩm về vụ án dân sự, cụ thể: đề tài tập trung nghiên cứu về các quy
định của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về chủ thể của quyền kháng nghị, thời hạn,
thủ tục kháng nghị, việc thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị … đối với bản án, quyết định
sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật theo thủ tục phúc thẩm trong BLTTDS hiện hành.
Ngoài ra, đề tài còn nghiên cứu về thực tiễn kháng nghị phúc thẩm dân sự tại tỉnh Đồng
Tháp, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị thích hợp để nâng cao chất lượng kháng
nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân.
3. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, các nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo của
Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền trong tiến trình cải cách và hoàn
thiện hệ thống tư pháp.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu
như: phân tích, thống kê, so sánh, phương pháp lý luận kết hợp thực tiễn.
4. Mục đ́ch, nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở lý luận và thực tiễn, khóa luận đề xuất
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự
trong tố tụng dân sự Việt Nam.
Cụ thể, để đạt được mục đích nêu trên, khóa luận giải quyết những nhiệm vụ sau
đây:
- Phân tích làm rõ khái niệm và ý nghĩa của kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự
cũng như lịch sử hình thành và phát triển những quy định của pháp luật tố tụng dân sự
Việt Nam về kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự.
- Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật tố tụng dân sự hiện hành về kháng
nghị phúc thẩm vụ án dân sự.
- Phân tích, đánh giá thực tiễn về hoạt động kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự
(cụ thể tại tỉnh Đồng Tháp). Từ đó làm rõ những vướng mắc trong quy định của pháp
luật, những tồn tại trong thực tiễn áp dụng và nguyên nhân của những vướng mắc, tồn tại
đó. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện hoạt động
kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt
động kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement