Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#981555 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các từ viết tắt
Danh mục các bảng
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG HẬU QUẢ PHÁP LÝ VỀ QUAN HỆ
TÀI SẢN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG KHI LY HÔN
8
1.1. Một số khái niệm chung 8
1.1.1. Khái niệm ly hôn 8
1.1.2. Khái niệm hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng
khi ly hôn
10
1.2. Đặc điểm của hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ
chồng khi ly hôn
10
1.3. Ý nghĩa của các quy định về hậu quả pháp lý về quan hệ tài
sản giữa vợ chồng khi ly hôn
11
1.4. Khái quát hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng
khi ly hôn trong pháp luật Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử
13
1.4.1. Hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn
trong cổ luật Việt Nam
13
1.4.2. Hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn
thời kì Pháp thuộc (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)
15
1.4.3. Hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn ở
miền Nam nước ta giai đoạn 1954 - 1975
16
1.4.4. Hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn
theo Luật Hôn nhân và gia đình của Nhà nước ta từ năm 1945
đến nay
18
1.4.5. Hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn
theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
23
Chương 2: NỘI DUNG HẬU QUẢ PHÁP LÝ VỀ QUAN HỆ TÀI SẢN
GIỮA VỢ VÀ CHỒNG KHI LY HÔN
25
2.1. Chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn 25
2.1.1. Nguyên tắc chung khi chia tài sản chung của vợ chồng 25
2.1.2. Căn cứ xác định tài sản chung vợ chồng 29
2.1.3. Chia tài sản chung vợ chồng trong một số trường hợp cụ thể 36
2.2. Cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn 49
2.2.1. Cơ sở pháp lý của việc quy định nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ
chồng khi ly hôn
50
2.2.2. Điều kiện phát sinh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ chồng khi ly hôn 51
2.2.3. Mức cấp dưỡng, cách cấp dưỡng, thời gian cấp dưỡng 54
2.3. Quyền thừa kế tài sản của nhau giữa vợ và chồng khi ly hôn 56
2.3.1. Quyền thừa kế tài sản của nhau giữa vợ và chồng khi ly hôn
trong trường hợp bản án, quyết định ly hôn chưa có hiệu lực
pháp luật
56
2.3.2. Quyền thừa kế tài sản của nhau giữa vợ và chồng khi ly hôn
trong trường hợp bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực
pháp luật
61
Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN
QUY ĐỊNH HẬU QUẢ PHÁP LÝ VỀ QUAN HỆ TÀI SẢN
GIỮA VỢ VÀ CHỒNG KHI LY HÔN THEO LUẬT HÔN
NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2000
64
3.1. Những kết quả đã đạt được trong quá trình thực thi những quy
định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000 về hậu quả
pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng khi ly hôn
64
3.2. Bất cập trong công tác thi hành các quy định của Luật Hôn
nhân và gia đình năm 2000 về hậu quả pháp lý về quan hệ tài
sản giữa vợ chồng khi ly hôn
71
3.2.1. Bất cập, hạn chế trong công tác triển khai thi hành Luật 71
3.2.2. Bất cập, hạn chế trong các quy định của Luật Hôn nhân và gia
đình năm 2000 về vấn đề hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản
giữa vợ chồng khi ly hôn
73
3.3. Nguyên nhân của bất cập, hạn chế 83
3.3.1. Nguyên nhân khách quan 83
3.3.2. Nguyên nhân chủ quan 85
3.4. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện và áp dụng các
quy định về hậu quả pháp lý về quan hệ tài sản giữa vợ chồng
khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000
86
3.4.1. Giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật 86
3.4.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật 88
KẾT LUẬN 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By giang1977
#988531 Làm ơn donwload giúp tài liệu này ""Xác định tài sản vợ chồng khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014"
link: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Thank rất nhiều
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#988554
giang1977 đã viết:Làm ơn donwload giúp tài liệu này ""Xác định tài sản vợ chồng khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014"

Thank rất nhiều


Xác định tài sản vợ chồng khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement