Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By frozen_heart20395
#981090 Link tải miễn phí Luận văn:Những nguyên tắc cơ bản xây dựng hiến pháp Hoa Kỳ
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2002
Chủ đề:Hoa Kỳ
Luật Hiến pháp
Mỹ
Pháp luật
Miêu tả:106 tr
Giới thiệu bối cảnh lịch sử nước Mỹ giai đoạn hình thành hiến pháp và những nguyên tắc cơ bản xây dựng hiến pháp, từ đó phân tích quá trình đi vào thực tiễn chính trị của các nguyên tắc cơ bản trong hiến pháp Hoa Kỳ
Luận MỤC LỤC


Mục lục ................................................................................................................................. 1
Lời mở đầu............................................................................................................................ 3
Chương 1: Bối cảnh lịch sử và quá trình hình thành bản Hiến pháp Hoa kỳ ....................... 5
1. Bối cảnh lịch sử nước Mỹ giai đoạn xây dựng bản Hiến pháp .................................... 5
2. Quá trình hình thành bản hiến pháp ........................................................................... 10
Chương 2: Những nguyên tắc cơ bản xây dựng hiến pháp Hoa Kỳ .................................. 18
A. Những nguyên tắc cơ bản thể hiện bản chất chính trị ............................................... 18
1. Nguyên tắc dân chủ (dân chủ tư sản) ..................................................................... 18
2. Nguyên tắc bảo vệ sở hữu tư nhân ......................................................................... 23
3. Nguyên tắc bảo vệ quyền tự do cá nhân ................................................................. 25
B. Những nguyên tắc kỹ thuật về tổ chức chính trị ........................................................ 29
4. Nguyên tắc tam quyền phân lập ............................................................................. 29
5. Nguyên tắc kiềm chế và đối trọng .......................................................................... 33
6. Nguyên tắc cân đối quyền lực giữa chính phủ liên bang và tiểu bang ................... 52
7. Nguyên tắc bảo vệ sự tồn tại và phát triển bình đẳng của các tiểu bang ................ 63
8. Nguyên tắc giao quyền có thời hạn ........................................................................ 68
9. Nguyên tắc mở (xác định tinh thần) của hiến pháp ................................................ 76
Chương 3: Sự biến chất của một số nguyên tắc lập hiến trong thực tiễn chính trị Hoa kỳ 82
1. Sự xuất hiện các đảng phái cũng như chế độ lưỡng đảng và tác động của chúng đối
với một số nguyên tắc lập hiến. ...................................................................................... 82
2. Sự biến chất của nguyên tắc phân quyền .................................................................... 91
3. Sự chỉ trích và thực chất nguyên tắc mở của hiến pháp qua việc vận dụng "tinh thần
hiến pháp" của Toà án Tối cao Liên bang ...................................................................... 97
4. Sự vi phạm nguyên tắc dân chủ trong thực tiễn chính trị Hoa kỳ ............................ 102
Kết luận ............................................................................................................................. 109
Tài liệu tham khảo ............................................................................................................ 110

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay, các quốc gia dân chủ trên thế giới đều có những bản hiến pháp riêng.
Mỗi bản hiến pháp chứa đựng trong đó khuôn khổ tổ chức của một xã hội, sự định
hướng phát triển của xã hội đó cũng như nhiều những giá trị nhân văn, nhân bản
khác. Một bản hiến pháp hay sẽ làm cho xã hội ổn định, phát triển và đến lượt nó,
sự phát triển ổn định của xã hội sẽ củng cố các quy định của hiến pháp, giữ cho nó
một sức sống bền bỉ và luôn theo kịp với thời đại. Ngược lại, một bản hiến pháp dở
sẽ kìm chế sự vận động phát triển của xã hội nhưng rút cuộc những quy luật nội tại
của nền kinh tế-xã hội sẽ vẫn giữ vai trò chủ đạo thúc đẩy sự phát triển và dần dần
chúng sẽ đào thải đi những điều bất hợp lý trong hiến pháp.

Với nhận định những điều bất hợp lý sớm muộn cũng bị loại bỏ và những điều hợp
lý ngày càng có sức sống mạnh mẽ, khoa học luật hiến pháp đã dành một bộ phận
tập trung nghiên cứu những quy định, chế định hay toàn bộ bản hiến pháp của các
quốc gia trên thế giới đã tồn tại lâu dài trong lịch sử. Hoạt động nghiên cứu này
nhằm mục đích tìm hiểu những quy luật tồn tại trong kỹ thuật lập hiến qua đó đưa
ra được phương pháp xây dựng những điều khoản, những chế định của hiến pháp
vượt qua những điều kiện đặc thù của mỗi xã hội, bắt nhịp được những vận động
biến đổi của xã hội theo thời gian, ... và cuối cùng là nhằm xây dựng được những
bản hiến pháp có sức sống trường tồn, luôn ngự trị và thúc đẩy sự phát triển của xã
hội.

Trong xu hướng nghiên cứu đó, tui đã tìm đến với bản hiến pháp Mỹ, một bản hiến
pháp được hình thành từ hơn 200 năm trước nhưng hiện tại vẫn thể hiện một sức
sống mạnh mẽ, thực sự chi phối đời sống chính trị nước Mỹ. Bản hiến pháp đã
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement