Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhachiemtinhhoc_2008
#981089 Link tải miễn phí Luận văn:Áp dụng pháp luật vào việc giải quyết tranh chấp trong kinh doanh ở nước ta hiện nay
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2001
Chủ đề:Kinh doanh
Luật kinh tế
Pháp luật
Tranh chấp
Việt Nam
Miêu tả:86 tr.+1 bản tóm tắt
Luận văn nghiên cứu một cách hệ thống việc áp dụng pháp luật giải quyết các trach chấp trong kinh doanh ở nước ta hiện nay, đi sâu nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân, bản chất của việc áp dụng các quy phạm pháp luật hình sự, sự can thiệp của các cơ quan hành chính vào quá trình giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao kết quả áp dụng pháp luật, khắc phục những hiện tượng áp dụng sai các qui định pháp luật hình sự, hành chính... giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Luận văn ThS Luật kinh tế 6.01.05 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội
MỤC LỤC
Trang
Mục lục 3
Lời nói đáu................................................................................................. 5
1. Tính cấp thiết của đề tài................................................................... 5
2. Tinh hình nghiên c ứ u .................................................................... 6
3. Mục đích nghiên cứu của luận v ã n .............................................. 8
4. Phương pháp nghiên c ứ u ............................................................... 9
5. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận v ă n .............. 9
6. Nội dung co' bản của luận v ă n ..................................................... 10
Chương I - Tranh chấp trong kinh doanh và pháp luật giải 11
quyết tranh chấp trong kinh doanh.
1.1 Khái niệm tranh chấp trong kinh d o a n h .............................. 11
1.2 Quá trình hình thành, phát triển pháp luật giải quyết 14
tranh chấp Irong kinh doanh ở nước ta.
• -3 Các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh . •
J ^ J Gi ái quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng con 19
đưởìiạ irọiiíỊ tài.
] .3.2 Giúi quyết tranh chấp trong kinh doanh bâììi' toà án. 26
Chương I I - Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bằng 37
pháp luật hình sự, bằng con đường hành chính.
2.1 Khái niệm và bản chất của việc áp dụng pháp luật giải 37
quyết tranh chấp trong kinh doanh.
L Ờ I m n Đ Ẩ i ĩ
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong những nãm qua, dưới sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng chính
sách mở cửa nền kinh tế, đời sống của nhân dân ta được nâng lên rõ rệt. Đất
nước ngày càng đổi mới trong xu thế hội nhập với nền kinh tế trong khu vực
và thế giới. Đảng và Nhà nước ta luổn quan tâm đến việc tạo mọi điều kiện để
phát triển kinh tế. Các chủ trương, chính sách, hệ thống pháp luật... luôn được
đổi mới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong tình hình
mới.
Thực liền quá trình phát triển kinh tế ở nước ta đã chứng minh chủ
trương mở cửa, hội nhập của Đảng ta là hoàn toàn đúng đắn. Bản thân quá
trình hội nhập đỏi hỏi chúng ta cần xây dựng một hành lang pháp ]ý phù hợp
để đảm bảo cho quá trình phát triển kinh tế của nước ta đi đúng hướng. Yêu
cầu cấp thiết hiện nay là phải xây dựng, hoàn thiên một hệ thống pháp luật cỏ
vai trò kích thích sự phát triển kinh tế, đảm bảo tạo điều kiện cho sản xuất,
kinh doanh phát triển.
Trong quá trình phát triển nền kinh tế đa thành phần, các tranh chấp
ironu kinh doanh cũng xuất hiện ngày càng phức tạp hơn. Vấn đề đặt ra hiện
nay là phải lựa chọn và áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp Irong
kinh doanh một cách chính xác và loại bỏ được những sai lầm, những tiêu cực
trong quá trình này tạo được lòng tin cho các chủ thể kinh doanh, đồng thời
phái huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của họ trong quá trình đầu tư,
sản xuấL, kinh doanh. Khoa học luật xác định các tranh chấp trong kinh doanh
đều phái đưựe giải quyết thông qua hình thức:
Thương lượng;
Hoà giái;
Bằng con đường trọng lài;
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement