Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977404 Link tải miễn phí bộ câu hỏi

Câu 1: Tại sao nói luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
- Quản lý hành chính nhà nước là tổ chức thực hiện quyền hành pháp bằng hoạt động chấp hành pháp luật, văn bản của cq NN cấp trên và điều hành hoạt động trong các lĩnh vực tổ chức đời sống xã hội của các cq NN mà chủ yếu là các cq HCNN và những người được uỷ quyền, được tiến hành trên cơ sở thi hành pháp luật nhằm thực hiện trong đời sống hàng ngày các chức năng của NN trên các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá, xã hội.
Như vậy, bản chất của QLHCNN thể hiện ở các mặt chấp hành và điều hành.
Trong khi đó, Luật hành chính là tổng thể các QPPL điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành nhà nước. Luật hành chính hướng sự quy định vào các vấn đề chủ yếu : tổ chức QLHCNN và kiểm soát đối với QLHCNN. Đối tượng điều chỉnh của LHC là những quan hệ xã hội phát sinh trong tổ chức và hoạt động QLHCNN.
Do đó, chúng ta có thể khẳng định, luật Hành chính là một ngành luật về tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Câu 3: Tại sao nói Luật hành chính sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy- phục tùng.
- Trong 5 nhóm điều chỉnh quan hệ xã hội của LHC có những quan hệ hành chính cùng cấp, thực hiện các quan hệ phối hợp phục vụ lẫn nhau (tồn tại sự thoả thuận giữa các bên quan hệ). Tuy nhiên đa số LHC sử dụng chủ yếu bằng phuơng pháp quyết định 1 chiều (phương pháp chỉ huy, mệnh lênh). Phương pháp này thể hiện tính chất quyền lực phục tùng xuất phát từ bản chất quản lý, bởi muôn quản lý thì phải có quyền uy.
Trong quan hệ PLHC, thường thì bên tham gia quan hệ là cq HCNN hay người nhân danh quyền hành pháp được giao quyền hạn mang tính quyền lực nhà nước ( chẳng hạn như ra quyết định QLHCNN, kiểm tra, áp dụng các biện pháp cưỡng chế…). Còn một bên (đối tượng quản lý như cơ quan, tổ chức xã hội, công dân, CBCC dưới quyền…) bắt buộc phải thi hành quyết định của quyền hành pháp, phục tùng bên được giao quyền lực nhà nước. Như vậy, các bên tham gia quan hệ QLHCNN là không bình đẳng giữa quyền lực nhà nước và phục tùng quyền lực đó. Đó chính là quan hệ trực thuộc về mặt tổ chức và những quan hệ xuất hiện khi có sự tác động quản lý vào đối tưọng chịu sự quản lý nhưng không trực thuộc về tổ chức.
Như vậy, có thể nói LHC sử dụng phương pháp điều chỉnh đặc trưng là quyền uy, phục tùng.

Câu 4: Khái niệm và cách phân loại nguồn Luật hành chính.
- Nguồn của LHC là những hình thức biểu hiện bên ngoài của LHC, nói cách khác là những văn bản pháp luật chứa các QLPLHC do các cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, trong một số trường hợp còn gồm cả các văn bản hướng dẫn xét xử của Toà án.
- Cách phân loại nguồn LHC: có nhiều cách phân loại, mỗi cách có mỗi ý nghĩa và thực tiễn nhất định.
Theo cấp độ hiệu lực pháp lý của văn bản:
+ Văn bàn luật
+ Văn bản dưới luật
Theo phạm vi hiệu lực:
+ Văn bản do cơ quan nhà nước ở TW ban hành
+ Văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành
Theo chủ thể ban hành văn bản:
+ Văn bản của các cq quyền lực nhà nước (QH,UBTVQH, HĐND các cấp)
+ Văn bản của các cq HC nhà nước ( CP, các bộ, cq ngang bộ, cq thuộc CP có chức năng quản lý đối với ngành, lĩnh vực; UBND các cấp, các cq chuyên môn của UBND)
+ Văn bản của các cq tổ chức xã hội ban hành để thực hiện chức năng QLHCNN khi được NN uỷ quyền
+ Văn bản liên tịch (giữa các cq nhà nước với nhau, giữa cq nhà nước với cq tổ chức xã hội)
+ Văn bản do Hội đồng thẩm phán TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC ban hành trực tiếp liên quan đến hoạt động QLHCNN.

Câu 5: Mối quan hệ giữa LHC và khoa học LHC.
- LHC và khoa học LHC có mối liên hệ rất chặt chẽ.
Khoa học luật hành chính là một ngành KH pháp lý chuyên ngành gồm một hệ thống những luận thuyết KH, những khái niệm, phạm trù, quan niệm về ngành LHC, được phân bổ, sắp xếp theo một trình tự logic nhất định cấu thành KH LHC.
Mối quan hệ này thể hiện rõ ở đối tượng nghiên cứu của KH LHC:
+ KH LHC nghiên cứu những vấn đề của lý luận QLHCNN có liên quan chặt chẽ tới ngành LHC (như nội dung, vị trí của QLHCNN trong cơ chế quản lý xã hội, cơ cấu, bản chất, chức năng, phương pháp thực hiện, các nguyên tắc chính trị và tổ chức của QLHCNN…)
+ Nghiên cứu hệ thống Quy phạm LHC điều chỉnh các quan hệ xã hội trong các ngành và lĩnh vực QLHCNN, các vấn đề hoàn thiện các chế định PLHC, hệ thống hoá và pháp điển hoá LHC; vấn đề hiệu quả của quy phạm LHC
+ Nghiên cứu về nội dung pháp lý, cơ cấu, tương quan giữa các yếu tố nội tại của các quan hệ PLHC; quan hệ và cơ chế đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ PLHC
+ Nghiên cứu các hình thức và phunơg7 pháp QLHCNN, thủ tục hành chính, trách nhiệm hành chính
+ Nghiên cứu các cách kiểm soát đối với hoạt động HCNN
+ Nghiên cứu cơ sở PLHC đối với tổ chức và hoạt động QLHCNN đối với các ngành và lĩnh vực.
Trên cơ sở đó, KH LHC đề xuất những kiến nghị khoa học đổi mới tổ chức bộ máy và cách hoạt động của bộ máy, đáp ứng nhiệm vụ phức tạp của QLHCNN hiện nay đồng thời làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận cơ bản làm cơ sở hoạt động giảng dạy.

Câu 6: Đặc trưng của QPPLHC.
LHC điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực QLHCNN bằng phương pháp mệnh lệnh, qiuêỳ uy phục tùng. Do đó, đặc trưng của QPPLHC đa phần mang tính mệnh lệnh, tức là quy định cách xử sự cần tuân theo. Tính mệnh lệnh được thể hiện trong các quy phạm không giống nhau:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

>>> còn tiếp
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#1002242 đề cương hành chính
Bảng mục lục

Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính
2. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính
3. Nguồn của luật hành chính?
1. Phân tích khái niệm quản lý?
nguyên tắc quản lý ngành, chức năng kết hợp với quản lý theo địa phương.
ngtắc qlý ngành kết hợp với qlý theo cnăng và phối hợp quản lý liên ngành
Phân tích khái niệm quy phạm pháp luật hành chính?
Các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính?
Phân tích yêu cầu đối với việc áp dụng quy phạm pháp luật hành chính?
Phân tích khái niệm quan hệ pháp luật hành chính?
Hình thức quản lý nhà nước? (Khái niệm, đặc điểm và phân loại)
Phương pháp quản lý nhà nước? (Khái niệm, đặc điểm và phân loại).
Khái niệm và đặc điểm của thủ tục hành chính
Quyết định hành chính? (khái niệm, đặc điểm phân loại).
Trình bày trình tự chung trong việc xây dựng và ban hành quyết định hành chính?
Khái niệm, đặc điểm, phân loại cơ quan hành chính nhà nước
Trình bày quy chế pháp lý của tổ chức xã hội?
Khái niệm, đặc điểm quy chế pháp lý của công dân VN.
Khái niệm, đặc điểm quy chế pháp lý của người nước ngoài.
Pháp chế hành chính
CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG QLHCNN
tổng hợp đề các lớp chiều nay thi, vừa cop đk :))
đề thi
trắc nghiệm có đáp án

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement