Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thongxanh_92
#964177 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Phần mở đầu -- Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược marketing -- Chương 2: Xây dựng và lựa chọn chiến lược marketing cho sản phẩm thuốc đông dược CRILA của công ty dược liệu trung ương 2 -- Chương 3: Kiến nghị và đề xuất -- Phần kết luận -- Danh mục tài liệu tham khảo
Electronic Resources
Xuất xứ:Kirtas Technologies, Inc.
1.1 Chien lirgc va chien lirffc Marketing 4
î.l.} Khài niêm vê chien luac, chien luac Marketing va Marketing sàn phâm 4
dông Duac
1.1.2 Mue tiêu, vai trb, ehûe nàng cùa Marketing 10
1.1.2.1 Mue tiêu 10
1.1.2.2 Vai trô 12
1.1.2.3 Chue nàng cùa marketing 12
1.L3 Câc Chien lucre Marketing 13
1.1.3.1 Chien luge sàn phâm 13
1.1.3.2 Chien luge thi truàng - chien luge thuôe 16
1.1.3.3 Chien luge kênh phân phôi 20
1.1.3.4 Chien luge giâ 24
1.1.3.5 Chien luge khâc biêt hôa 28
1.1.3.6 Chien luac xùc tien va ho tra kinh doanh 30
1.2 Mo hinh xây dung chien lirac marketing 34
1.3 Câc yéu to ânh hirông dên xây dung va lira chon chien Ivac marketing 37
cho sân phâm Crila
1.3.1 Moi truàng bên ngoài 37
1.3.L1 Phân tich moi truàng vî mô (gàn chat vôd sàn phâm dông dugc) - 38
Moi truàng kinh tê, moi truàng công nghê, moi truàng xà hôi, moi truàng
dân sô va lao dông, moi truàng chinh tri/luât phâp va moi truàng quôc tê
1.3.1.2 Phân tich moi truàng ngành (gàn chat vai sàn phâm dông dugc) - 42
Khâeh hàng, nhà cung câp, dôi thù canh tranh hiên tai, dôi thù canh tranh
tièm nàng, sàn phâm thay thê
1.3.2 Phân tich moi truàng bên trong 45 45
1.3.2.1 Mô hinh phân tich (Chuôi giâ tri)
1.3.2.2 Chu trinh nhân biét Igi thé canh tranh bèn vûng 46
1.3.3 Tông hop phân tich ehiên luac 47
50
CHU^ONG 2
XÂY DlTNG VA L V A CHON CHIEN LU'QfC MARKETING CHO SÀN
PHÀM THUÔC DÔNG DlTOC CRILA CÙA CÔNG TY DlTOC LIEU
TW2
2.1 Tong quan vè Công ty CP Du-tfc lieu TW 2 50
2.1.1 Giài thiêu chung 50
2.1.2 Ca câu tô chue cùa công ty 50
2.1.3 Dàc diêm ngành nghê kinh doanh 52
2.1.4 Mot sô thành tich Công ty Cô phân Dugc lieu TW 2 53
2.2 Xây dung va lira chon, xây dung va lura chon chien Ivac marketing cho 56
sân phâm thuoc dông du'O'c Crila cùa Công ty CP Dtfac lieu TW 2
2.2.1 Phân tich moi truàng 56
2.2.1.1 Phân tich moi truàng bên ngoài 57
2.2.1.1.1 Phân tich moi truàng vî mô gàn ehàt vai sàn phâm Crila (Moi 57
truàng kinh tê, moi truàng công nghê, moi truàng xà hôi, moi truàng dân
sô va lao dông, moi truàng chinh tri/luât phâp va moi truàng quôc tê)
2.2.1.1.2 Phân tich moi truàng ngành gàn chat vai sàn phâm Crila (khâch 67
hàng, nhà cung câp, dôi thù canh tranh hiên tai, dôi thù canh tranh tiêm
nàng, sàn phâm thay thê)
2.2.1.2 Phân tîch moi truàng bên trong 77
2.2.1.3 Nhùng dieu rùt ra tù thuc tê va câc khô khàn ton tai 92
2.2.2 Chien luac tiêp tue ma rông kênh phân phôi, dây mgnh dieh vu khâch 93
hàng
2.2.2.1 Chien luge phân phôi manh 94 2.2.2.2 Chien luge phân phôi chgn loc 98
2.2.2.3 Chien luge phân phôi dôc quyên 98
2.2.3 Chien luac thi truàng 99
2.2.3.1 Không phân khùc thi truàng 100
2.2.3.2 Phân khùc thi truàng 100
2.2.3.3 Dôi vai sàn phâm Crila 100
2.2.3.4 Thi truàng mue tiêu cùa thuôc 100
2.2.3.5 Lira chon khâch hàng mue tiêu 100
2.2.3.6 Rùt ra uu diêm va ton tai 101
2.2.4 Chien luac vê giâ 102
2.2.4.1 Chien luge mot giâ 103
2.2.4.2 Chien luge giâ linh hoat 104
2.2.4.3 Chien luge giâ xâm nhâp 104
2.2.4.4 Chien luge giâ ngu tri 105
2.2.4.5 Chien luge giâ khuyên mai 105
2.2.4.6 Rùt ra uu diêm va ton tai 106
2.3 Thtfc trang 107
2.3.1 Nhùng kêt quà dqt duac 107
2.3.2 Nhùng ton tai va nguyên nhân 109
2.3.2.1 Nhûng ton tai 109
2.3.2.2 Mot sô nguyên nhân ca bàn 112
115
CHU^ONG 3
KIÉN NGHI VA DE XUÂT
3.1 Thyc trang va triên vong cûa sân phâm dông du'O'c Crila
3.2. Giài phâp de xuat 117 3.2.1 Bào ton va phât triên nguôn gen, tao vûng nguyên lieu rông Ion 117
3.2.2 Dây manh hê thông phân phôi, quàng bâ, giài thiêu sàn phâm va chàm 118
soc khâeh hàng
3.2.3 Dâu tu va lâp dat dây ehuyên sàn xuât dat tiêu chuân GMP WHO 123
3.2.4 Dâu tu phong thi nghiêm dugc công nhân bài Ca quan công nhân chat 124
lugng Viêt Nam
3.2.5 Dây manh viêc kiêm tra va dânh giâ hiêu quà ehiên luge Marketing 125
PHÀN KÉT LUÂN
126
DANH MUC TÂI LIEU THAM KHÂO 128
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1026347 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement