Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ammay_ngu
#964152 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
ChtfOTigl:Gl6lTHIEU
1.1- Ly do chon de tai
1.2- Muc tieu nghien cihi 3
1.3- Fhu-oTig phap nghien cifu 4
1.4- Ket cau ciia luan van 4
Chu^oTig 2: CO SO LY LUAN
2.1- Djch vu khach hang va chat luong djch vu khach hang 5
2.1.1- Djch vu va dich vu khach hang 5
a- Dich vu, tinh chdt cua dich vu 5
b- Khach hang, phan logi khach hang 8
c- Dich vu khach hang 12
d- Chdt lirang vd chdt lug-ng dich vu 23
e- Cac xu huang tren thi truang hien nay ve chdt luang DVKH IS
2.1.2- He thong sang tao - cung ung djch vu Servuction 26
a- He thong sdng tao - cung ung dich vu 16
b~ Cac yeu to quyet dinh chdt luang cua he thong 11
2.1.3- Cac yeu to xac dinh chat lugng theo quan diem khach hang 30
2.2- Quan trj chat lugng DVKH - Cach tiep can theo qua trinh 33
2.2.1- Chuc nang hoach dinh chat lugng DVKH 33
2.2.2- Chuc nang to chuc quan tri chat lugng dich vu khach hang 33
2.2.3- Chuc nang kiem tra, kiem soat 36
2.2.4- Chirc nang dieu chinh, dieu hoa, phoi hgp 39
Chuong 3: THU^C TRANG DICH VU KHACH HANG
CUA NHA XUAT BAN THONG KE
3.1- Tong quan ve Nha xuat ban Thong ke 41
3.1.1- So luge ve qua trinh hinh thanh vaphat trien 41
a~ Vcii net ve Nha xudt ban Thong ke 41
b- Ton chi, muc dich 41
c- Chuc nang, nhiem vu Al
d- Qua trinh hinh thanh vd phdt trien Al
3.1.2- Co cau to chirc, boat dong 44
3.1.3- Quy trinh boat dong dich vu xuat ban 46
Giai dogn 1: Chudn bi 46
Giai dogn 2: To chuc hien sogn, bien dich, hieu dinh 46
Giai dogn 3: Che ban, bien tap 46
Giai dogn 4: In, hodn thien Al
Giai dogn 5: To chuc phdt hdnh (ban hdng) Al
3.1.4- San pham/dich vu 48
3.1.5- Khach hang cua NXB Thong ke 50
3.2- Thyc trang dich vu khach hang cua NXB Thong ke 52
3.2.1- Khach hang danh gia chat lugng DVKH 52
a- Cugc dieu tra thir nhdt 52
b- Cugc dieu tra thti hai 53
c- Cdc cugc dieu tra hdng Viet Nam chdt Im/ng cao 54
3.2.2- To chuc noi bg 55
a- Ban Gidm doc 55
b~ Ca che hogt dong kinh doanh dich vu XBP cua to chuc ngi bg 58
3.2.3- Ca sa vat chat (chat lugng ky thuat) 61
a- Van phong giao dich 61
b- May moc thiet bi 63
c- Bi quyet nghe nghiep xudt ban tdc dong den dich vu khach hdng 66
d- Giai phdp ky thuat xudt ban 68
e- Website cua NXB Thong ke 71
3.2.4- Nhan vien tiep xiic (chat lugng chuc nang) 79
(1) Ve tdc phong ngirai giao tiep 81
(2) Ung xu cua ngirai giao tiep 81
(3) San sdngphuc vu 82
(4) Quan he ngi bg 82
(5) Hinh time hen ngodi 82
(6) Khd nang tiep can 82
(7) Giao dich vai khdch hdng 82
3.3- Ket luan 83
Chu^oTig 4: MOT SO KIEN NGHI, GIAI PHAP NHAM NANG CAO CHAT
LU^OTVG DVKH CUA NXBTK VA KET LUAN
4.1- Mot so kien nghj, de xuat 86
4.1.1- Lanh dao cap cao ciia NXBTK can quan triet sau sac tinh than dich vu 86
khach hang, xay dung van hoa dich vu khach hang tai NXBTK
4.1.2- Sap xep lai to chirc bg may. boat dong cua NXB Thong ke 89
4.1.3- Cung CO, cai tien boat dong Website 91
a- Cai tien thiet ke mai 91
b- Qudng bd trang website 93
c- Cung cdp dich vu chdm soc khdch hdng true tuyen 93
4.1.4- Xay dung quy trinh cham soc khach hang 97
4.2- Nhirng han che cua luan van va hu-ong nghien ciru tiep theo 99
4.3- Ket luan 99


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By anhkhanh93kt
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021938 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement