Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tieuthungheo2832000
#963956 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tặng, cho quyền sử dụng đất (QSDĐ). Làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện chế định tặng cho QSDĐ ở Việt Nam. Xây dựng và đưa ra các kết luận có căn cứ khoa học về khái niệm, bản chất, đặc điểm tặng cho QSDĐ; nhằm thống nhất nhận thức các quy định của pháp luật về tặng cho QSDĐ. So sánh tặng cho tài sản nói chung, bất động sản nói riêng trong pháp luật của một số nước với biệt lệ tặng cho QSDĐ của pháp luật Việt Nam; làm rõ những điểm tương đồng và những khác biệt có tính đặc thù về khái niệm tặng cho tài sản, tặng cho đất đai và tặng cho QSDĐ. Nghiên cứu nội dung pháp luật về tặng cho QSDĐ theo luật thực định; làm rõ những điểm bất cập, chưa hợp lý, không đảm bảo tính khoa học của luật thực định khi điều chỉnh quan hệ tặng cho QSDĐ. Từ đó, đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ một số quy định của pháp luật về tặng cho QSDĐ được quy định trong Luật Đất đai năm 2003, Bộ luật dân sự năm 2005 cho phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Phân tích thực tiễn tặng cho QSDĐ thông qua hoạt động xét xử các tranh chấp về tặng cho QSDĐ của Tòa án nhân dân; từ đó tìm ra các điểm hạn chế, các điểm chưa phù hợp trong quy định của pháp luật về tặng cho QSDĐ và đưa ra những giải pháp để giải quyết tranh chấp trong chế định này
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng cộng sản Việt Nam đã
đề ra ph-ơng h-ớng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2001-2005 là: “Phát triển thị tr-ờng bất động sản, trong đó có thị tr-ờng
quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi để chuyển quyền sử dụng đất; mở
rộng cơ hội cho các công dân và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
đ-ợc dễ dàng có đất và sử dụng đất lâu dài cho sản xuất kinh doanh” [37, Tr
86]. Tiếp đến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, Đảng ta tiếp tục đề ra
ph-ơng h-ớng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2006-2010
là: “Phát triển thị tr-ờng bất động sản trên cơ sở thực hiện Luật Đất đai, Luật
Xây dựng, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản...; hoàn thiện việc
phân loại, đánh giá đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm
cho quyền sử dụng đất trở thành hàng hóa một cách thuận lợi, đất đai trở
thành nguồn vốn quan trọng cho phát triển” [38, Tr. 102]. Thể chế hóa đ-ờng
lối, chính sách của Đảng về phát triển thị tr-ờng bất động sản, LĐĐ năm 2003
đã quy định đất đ-ợc tham gia thị tr-ờng bất động sản là đất mà pháp luật cho
phép NSDĐ có một trong các quyền chuyển đổi, chuyển nh-ợng, cho thuê,
cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị
QSDĐ. Việc chuyển QSDĐ trong thị tr-ờng bất động sản đ-ợc thể hiện thông
qua các giao dịch dân sự, kinh tế. Một trong các quyền của NSDĐ tham gia
thị tr-ờng bất động sản mà Luận án đề cập đến là tặng cho QSDĐ.
Tặng cho QSDĐ diễn ra trong thực tế rất đa dạng và phong phú, bao
gồm nhiều hình thức tặng cho QSDĐ khác nhau nh-: Tặng cho bằng miệng,
tặng cho bằng văn bản không có xác nhận của chính quyền địa ph-ơng, tặng
cho bằng lập hợp đồng có xác nhận của chính quyền địa ph-ơng hay chứng
nhận của Công chứng. Chủ thể tặng cho cũng rất đa dạng nh-: Bố mẹ tặng cho

con, ông bà tặng cho các cháu, anh chị em tặng cho nhau hay cũng có khi hộ
gia đình tặng QSDĐ cho Nhà n-ớc, cho cộng đồng dân c-... Đối t-ợng là
QSDĐ đ-ợc tặng cho cũng rất phong phú, bao gồm nhiều loại QSDĐ khác
nhau nh-: QSDĐ nông nghiệp, QSDĐ phi nông nghiệp, trong đó chủ yếu là
QSDĐ ở; có những tr-ờng hợp còn tặng cho nhau cả đất công (đất lấn chiếm
của Nhà n-ớc), đất đang có tranh chấp hay ch-a đ-ợc Nhà n-ớc cho phép
hợp thức hóa. Về hợp đồng tặng cho QSDĐ cũng có nhiều loại bao gồm: Hợp
đồng tặng cho QSDĐ không có tài sản trên đất, hợp đồng tặng cho QSDĐ có
tài sản trên đất, hợp đồng tặng cho QSDĐ không có điều kiện và hợp đồng
tặng cho QSDĐ có điều kiện. Đối với hợp đồng tặng cho QSDĐ có điều kiện,
thì điều kiện đặt ra th-ờng là các nghĩa vụ mà ng-ời đ-ợc tặng cho phải thực
hiện tr-ớc hay sau khi đ-ợc tặng cho; các điều kiện này cũng rất đa dạng
nh-: Phải chăm sóc nuôi d-ỡng ng-ời tặng cho lúc về già, phải thờ cúng tổ
tiên và ng-ời tặng cho sau khi chết…
Việc tặng cho QSDĐ đã có từ lâu trên thực tế và đang diễn ra hết sức đa
dạng, phức tạp; có nhiều tr-ờng hợp các bên đã xác lập và hoàn tất các thủ tục
về tặng cho QSDĐ, nh-ng bên tặng cho vẫn ch-a chuyển giao QSDĐ cho bên
đ-ợc tặng cho. Ng-ợc lại, có những tr-ờng hợp bên đ-ợc tặng cho QSDĐ đã
nhận và sử dụng ổn định đất, nh-ng ch-a lập hợp đồng tặng cho QSDĐ theo
quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn có những tr-ờng hợp ng-ời tặng cho
ch-a đ-ợc cơ quan nhà n-ớc có thẩm quyền cho phép hay công nhận QSDĐ,
nh-ng vẫn tiến hành tặng QSDĐ đó cho ng-ời khác. Tất cả các yếu tố đó làm
nên tính phức tạp trong việc tặng cho QSDĐ hiện nay.
Trên thực tế, trong một thời gian dài pháp luật ch-a có các quy định để
điều chỉnh quan hệ tặng cho QSDĐ. Lần đầu tiên LĐĐ năm 2003 có quy định
về quyền tặng cho QSDĐ; tiếp đến BLDS năm 2005 có quy định về hợp đồng
tặng cho QSDĐ, song cũng chỉ quy định về trình tự, thủ tục của hợp đồng tặng
cho, mà ch-a đề ra cách thức giải quyết tranh chấp trong việc tặng cho QSDĐ.
Do vậy, để ổn định việc tặng cho QSDĐ trong giai đoạn hiện nay, pháp luật
cần có những quy định cụ thể, đầy đủ và chặt chẽ để điều chỉnh quan hệ
tặng cho QSDĐ.
Tặng cho QSDĐ đ-ợc quy định tại các Đ.106 đến Đ.121 LĐĐ năm 2003
và từ các Đ.465 đến Đ.470; các Đ.722 đến Đ.726 BLDS năm 2005. Đây là một
chế định hoàn toàn mới trong pháp luật dân sự, đất đai của Việt Nam với đặc
thù, QSH của t- nhân đối với đất đai không đ-ợc thừa nhận. Trong khi vẫn quy
định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà n-ớc thống nhất quản lý, NSDĐ có
các quyền: Chuyển đổi, chuyển nh-ợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng
cho QSDĐ, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị QSDĐ. Việc thực hiện các
quyền này phải tuân theo các quy định của BLDS và pháp luật về đất đai.
Nghiên cứu chế định này của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai là
việc làm cần thiết, bởi tặng cho QSDĐ là một vấn đề vừa mang tính lịch sử,
vừa mang tính thời đại, nó không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn mang
tính thực tiễn sâu sắc. Trong điều kiện của chúng ta hiện nay, khi nền kinh tế
thị tr-ờng định h-ớng xã hội chủ nghĩa đã và đang phát triển với những biểu
hiện tích cực, nh-ng cũng đã bộc lộ những mặt trái của nó; trong đó đất đai đã
đ-ợc coi là đối t-ợng đặc biệt trong giao dịch dân sự, kinh tế, chịu ảnh h-ởng
mạnh mẽ của quy luật giá trị, khi thấy giá trị QSDĐ biến động với mức cao
hơn NSDĐ đã tặng cho lại đòi lại QSDĐ; đồng thời, ý thức chấp hành pháp
luật của NSDĐ ch-a cao, nên khi pháp luật đã có quy định về tặng cho QSDĐ,
nh-ng NSDĐ vẫn tặng cho QSDĐ tùy tiện không tuân thủ đúng các quy định
của pháp luật. Bên cạnh đó, chính sách pháp luật về đất đai của Việt Nam
ch-a đồng bộ, đặc biệt các quy định về việc chuyển dịch QSDĐ ch-a theo kịp
với thực tế cuộc sống đã và đang làm cho việc chuyển dịch bất động sản nói
chung, đất đai nói riêng ngày càng bộc lộ nhiều bất cập.
Pháp luật Việt Nam hiện nay không thừa nhận quyền sở hữu t- nhân
về đất đai nh-ng lại quy định NSDĐ có QSDĐ giống nh- quyền năng của chủ
sở hữu đối với tài sản, mà trong đó NSDĐ có quyền tặng cho QSDĐ. Đây là
sự khác biệt mang tính đặc thù của pháp luật Việt Nam cần đ-ợc làm sáng tỏ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vinnycoi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009125 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement