Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Nisien
#963954 Link tải miễn phí luận văn
Ngày:2005
Chủ đề:Bảo hiểm
Bảo hiểm thất nghiệp
Kinh tế thị trường

Nêu cơ sở lý luận của chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường như: khái niệm về thất nghiệp, người thất nghiệp, chế độ bảo hiểm thất nghiệp, ý nghĩa của việc điều chỉnh pháp luật với bảo hiểm thất nghiệp. Nghiên cứu thực trạng tình hình thất nghiệp cũng như các chế độ hỗ trợ người lao động mất việc làm ở Việt Nam qua các thời kỳ phát triển của nền kinh tế, từ đó luận giải về sự cần thiết khách quan của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta. Đề xuất và luận giải phương hướng xây dựng, thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam, bao gồm các nguyên tắc, đối tượng phạm vi áp dụng, điều kiện, thời gian, mức hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; quỹ bảo hiểm thất nghệp, quản lý và tổ chức, thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp..
Luận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG

10
1.1 Kinh tế thị trƣờng và vấn đề thất nghiệp 10
1.1.1 Vấn đề lao động việc làm trong nền kinh tế thị trường 10
1.1.1.1 Thị trường sức lao động 10
1.1.1.2 Đặc điểm của thị trường sức lao động ở Việt Nam 15
1.1.1.3 Tính tất yếu khách quan của thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường 27
1.1.2 Một số vấn đề về thất nghiệp 30
1.1.2.1 Khái niệm thất nghiệp 30
1.1.2.2 Khái niệm người thất nghiệp 37
1.1.2.3 Phân loại thất nghiệp 40
1.1.2.4 Ảnh hưởng kinh tế - xã hội của thất nghiệp 43
1.2 Chế độ bảo hiểm thất nghiệp 46
1.2.1 Khái niệm chế độ bảo hiểm thất nghiệp 46
1.2.2 Nội dung của chế độ bảo hiểm thất nghiệp 49
1.2.2.1 Đối tượng tham gia/hưởng bảo hiểm thất nghiệp 51
1.2.2.2 Chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 56
1.2.2.3 Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 62
1.2.2.4 Vấn đề giải quyết việc làm cho người thất nghiệp 64
1.2.3 Mối quan hệ giữa chế độ bảo hiểm thất nghiệp với chế độ bảo hiểm xã hội 66
1.3 Ý nghĩa của chế độ bảo hiểm thất nghiệp trong nền kinh tế thị trƣờng 69
CHƯƠNG 2: CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM VÀ SỰ
CẦN THIẾT KHÁCH QUAN CỦA CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở
VIỆT NAM

2.1 Chế độ hỗ trợ ngƣời lao động mất việc làm trong thời kỳ kinh tế kế hoạch
hoá tập trung


76
2.2 Chế độ hỗ trợ ngƣời lao động mất việc làm trong nền kinh tế thị trƣờng 81
2.2.1 Tình hình thất nghiệp 81
2 2.2 Chế độ hỗ trợ người lao động mất việc làm 95
2.2.2.1 Chế độ trợ cấp mất việc làm 95
2.2.2.2 Chế độ trợ cấp thôi việc 101
2.2.2.3 Chế độ trợ cấp đối với lao động dôi dư trong việc sắp xếp lại doanh
nghiệp nhà nước

113
2.2.3 Thực tiễn thực hiện chế độ hỗ trợ người lao động mất việc làm ở Việt
Nam
120
2.2.3.1 Những kết quả đạt được 120
2.2.3.2 Những hạn chế 123
2.3 Sự cần thiết khách quan của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam 126
CHƯƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO
HIỂM THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM

134
3.1 Cơ sở xây dựng và thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao
động ở Việt Nam

134
3.1.1 Cơ sở kinh tế - xã hội 134
3.1.2 Cơ sở chính trị 137
3.1.3 Cơ sở pháp lý 139
3.2 Xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam 143
3.2.1 Những nguyên tắc cơ bản xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt
Nam

144
3.2.2 Dự kiến nội dung chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam 149
3.2.2.1 Về phạm vi, đối tượng áp dụng chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 150
3.2.2.2 Về điều kiện, thời gian hưởng và mức hưởng chế độ trợ cấp bảo hiểm
thất nghiệp
3.2.2.3 Nguồn hình thành và sử dụng quĩ bảo hiểm thất nghiệp
154
164
3.2.3 Quản lý và tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp 174
3.2.4 Một số biện pháp giúp người thất nghiệp trở lại với thị trường lao động
Việt Nam

183
KẾT LUẬN 189
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN
QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

194
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement