Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baovesusong_thaiha
#963942 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trong những năm gần đây đã có một số công trình khoa học cấp Nhà
nước, cấp Bộ, Luận văn thạc sĩ, sách chuyên khảo nghiên cứu về hệ thống tư
pháp Việt Nam có liên quan đến Viện kiểm sát nhân dân như Đề tài khoa học
cấp Bộ "Nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng mô
hình tổ chức và hoạt động của Viện Công tố ở Việt Nam theo yêu cầu cải cách
tư pháp" năm 2006, "Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các
thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của tòa án trong nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân" năm 2006; Luận
văn Thạc sĩ luật học: "Viện kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư
pháp", của Phạm Thị Đào, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2011,
Luận án Phó tiến sỹ Luật học: “Vị trí, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân
trong bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam” của Khuất Văn Nga, năm 1993;
sách chuyên khảo: "Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam", của GS.TSKH. Đào Trí Úc, Nxb Tư pháp, 2006;
"Một số vấn đề về Hiến pháp và bộ máy nhà nước", của GS.TS. Nguyễn Đăng
Dung, Nxb Giao thông vận tải, 2002; "Hệ thống tư pháp và cải cách tư pháp
ở Việt Nam hiện nay", của tập thể các tác giả do GS.TS. Đào Trí Úc chủ biên,
Nxb Khoa học xã hội, 2002; “Cơ quan công tố một số nước: Pháp, Đức, Anh,
Mỹ, Úc, Nga, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan” của
TS. Lê Hữu Thể... Bên cạnh đó còn có các bài viết liên quan đến chế định
Viện kiểm sát nhân dân cũng như những nội dung đổi mới tổ chức và hoạt
động của Viện kiểm sát nhân dân được đăng trên các tạp chí như: "Cải cách
tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền", của
TSKH Lê Cảm, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4, 2002; "Yêu cầu của việc
xây dựng Nhà nước pháp quyền đối với đổi mới tổ chức và hoạt động của các
cơ quan tư pháp", của Nguyễn Mạnh Cường, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số
10, 2002; "Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan thực hiện chức năng
thực hành quyền công tố đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp", của Phạm Hồng
Hải, Tạp chí Kiểm sát, số 14, 2007; Tạp chí kiểm sát số 13 (tháng 7/2012) số
chuyên đề: tổng kết thi hành và nghiên cứu và đề xuất sửa đổi, bổ sung Hiến
pháp năm 1992…
Các công trình khoa học, những bài viết đã nghiên cứu, đánh giá về
những khía cạnh khác nhau trong chế định Viện kiểm sát nhân dân, tuy
nhiên đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách hệ
thống, toàn diện, sâu sắc về chế định Viện kiểm sát nhân dân trong trong các
bản Hiến pháp cũng như các vấn đề đặt ra trong việc sửa đổi Hiến pháp 2013
về chế định Viện kiểm sát nhân dân. Do vậy đề tài “Chế định Viện kiểm sát
nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam" không trùng lặp với bất kỳ đề tài khoa
học, luận văn, luận án nào. Mặc dù vậy, các công trình khoa học, các bài viết
trên đây là những tài liệu tham khảo có giá trị để nghiên cứu và hoàn thiện
đề tài luận văn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn
3.1. Mục đích
Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ chế định Viện kiểm sát
trong các bản Hiến pháp Việt Nam từ các quy định Hiến pháp đến tổ chức
thực thi Hiến pháp. Đồng thời luận văn cũng đi sâu đánh giá những quan
điểm, đề xuất và những vấn đề đặt ra trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 2013.
3.2. Nhiệm vụ
Để thực hiện mục tiêu nêu trên, luận văn có các nhiệm vụ sau:
- Thứ nhất: làm rõ lịch sử hình thành và phát triển của Viện kiểm sát
nhân dân qua các Hiến pháp 1946, 1959, 1980, 1992 có tham chiếu với quy
định về Viện kiểm sát trong Hiến pháp ở một số nước trên thế giới, từ đó có
sự đánh giá toàn diện và lịch sử về vị trí hiến định của Viện kiểm sát nhân dân
trong các bản Hiến pháp này, làm cơ sở đối chiếu, so sánh.
- Thứ hai: luận văn làm rõ về những quy định của Hiến pháp về vị trí,
chức năng nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân được
quy định cụ thể trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đồng thời đánh
giá thực trạng về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát hiện nay
- Thứ ba: trên cơ sở lý luận, thực tiễn thực thi các quy định của Hiến
pháp về Viện kiểm sát nhân dân, luận văn đánh giá các quan điểm, đề xuất và
những vấn đề đặt ra trong quá trình sửa đổi Hiến pháp 2013.
4. Phạm vi nghiên cứu.
Chế định Viện kiểm sát nhân dân là một vấn đề rất rộng và liên quan
đến nhiều lĩnh vực. Do vậy phạm vi nghiên cứu của luận văn được giới hạn là
những quy định về Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp được cụ thể trong
Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, có sự so sánh, đánh giá với các bản
Hiến pháp trong lịch sử quy định về cơ quan Viện kiểm sát cũng như Hiến
pháp của một số nước trên thế giới từ đó có những quan điểm nhằm hoàn
thiện các quy định về Viện kiểm sát
5. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê Nin
với phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử để nghiên cứu về chế định
Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam. Ngoài ra, các lý luận liên
quan đến chế định Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn trước đây đã được
tổng hợp, đúc kết sẽ được sử dụng làm tài liệu cho việc nghiên cứu đề tài
cùng với vận dụng kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên
quan đến vị trí, chức năng, tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát cũng như
các những quan điểm trong việc sửa đổi chế định Viện kiểm sát nhân dân
trong Hiến pháp đã được nêu trong các bài viết, hội thảo khoa học để làm sâu
sắc thêm các luận điểm.
Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng là phương pháp
phân tích, tổng hợp; phương pháp lịch sử; phương pháp so sánh, đối chiếu,
logic, bình luận...
6. Những đóng góp mới của luận văn
- Luận văn là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống và luận cứ
khoa học về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn… của Viện kiểm sát nhân
dân trong Hiến pháp Việt Nam
- Khái quát quá trình hình thành, phát triển của Viện kiểm sát nhân dân
trong các bản Hiến pháp Việt Nam và mô hình Viện kiểm sát của một số nước
trên thế giới để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận dụng trong
việc đổi mới Viện kiểm sát nhân dân trong Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu của
cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay.
- Trên cơ sở tổng hợp số liệu qua nhiều nguồn xác thực, luận văn đánh
giá đúng thực trạng về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát theo quy định
của Hiến pháp 1992 đến nay.
- Phân tích các quan điểm, đề xuất hoàn thiện Hiến pháp 1992 (sửa đổi
2001) và những điểm mới của Hiến pháp 2013 về Viện kiểm sát.
7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
Luận văn được nghiên cứu trong quá trình Hiến pháp năm 2013 đang
được triển khai thực hiện trong cuộc sống. Kết quả nghiên cứu của luận văn
sẽ góp phần làm sáng tỏ vị trí hiến định của Viện kiểm sát nhân dân trong
Hiến pháp Việt Nam, nhằm nâng cao nhận thức về vị trí của Viện kiểm sát
nhân dân trong Bộ máy nhà nước; về vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong
hệ thống các cơ quan nhà nước.
Qua phân tích cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng của Viện kiểm sát
hiện nay, luận văn khẳng định tính tất yếu của chủ trương cải cách tư pháp
hiện nay của Đảng, đóng góp những đề xuất cho việc hoàn thiện chế định
Viện kiểm sát trong Hiến pháp hiện nay.
Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể được sử dụng làm tài liệu tham
khảo cho sinh viên, học viên cao học và những người quan tâm trong việc
nghiên cứu chế định Viện kiểm sát nhân dân trong bối cảnh Hiến pháp năm
1992 vừa mới được sửa đổi, bổ sung.
8. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
của Luận văn gồm 03 chương được kết cấu như sau:
Chương 1. Sự hình thành và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân.
Chương 2. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân
dân theo quy định của Hiến pháp 1992
Chương 3. Những quan điểm, đề xuất hoàn thiện các quy định của
Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2001) và những điểm mới của
Hiến pháp 2013 về Viện kiểm sát nhân dân.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement