Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By missu_mrhieu
#963933 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Khái quát chung về dịch vụ công như các đặc trưng, các loại hình dịch vụ công (như dịch vụ công ích, dịch vụ công thiết yếu, dịch vụ xã hội), vai trò cung ứng và quản lý của Nhà nước đối với dịch vụ công. Trình bày thực trạng tổ chức cung ứng và quản lý dịch vụ công ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tìm hiểu nhu cầu đổi mới cung ứng và quản lý dịch vụ công để từ đó đưa ra những phương hướng và giải pháp đổi mới cung ứng và quản lý dịch vụ công ở Việt Nam
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

1. Tính cấp thiết của đề tài
Thế giới đang bước những bước đi đầu tiên vào thế kỷ mới – thế kỷ 21
– thế kỷ của hội nhập quốc tế. Trong quá trình hội nhập vào đời sống quốc tế,
Việt Nam không đứng ngoài tiến trình chung đó nên việc tiếp thu những kiến
thức và kinh nghiệm phát triển trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong
đó có lĩnh vực hành chính là một tất yếu. Trong bối cảnh đó, khái niệm dịch
vụ công đã xuất hiện ở nước ta. Dịch vụ công là một đề tài đang thu hút sự
quan tâm của giới nghiên cứu, xây dựng chính sách và các nhà quản lý trong
bộ máy Nhà nước. Vì nó đụng chạm đến chính bản thân bộ máy Nhà nước với
những chức năng cơ bản nhất của một cơ quan công quyền nên cho đến nay, ở
nước ta vẫn tồn tại những cách hiểu khác nhau và có nhiều vấn đề cần làm
sáng tỏ về lý luận cũng như thực tiễn ứng dụng dịch vụ công trong đời sống
xã hội. Do đó việc tìm ra những giải pháp có hiệu quả cho tiến trình đổi mới,
cải cách việc cung ứng và quản lý dịch vụ công là một đóng góp thiết thực đối
với công cuộc cải cách nền hành chính Nhà nước ta hiện nay.
Thuật ngữ dịch vụ công đã được sử dụng chính thức trong văn kiện Đại
hội Đảng lần thứ IX (2001): “tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức
sự nghiệp. Khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức hoạt động không vì lợi nhuận
mà vì nhu cầu và lợi ích của nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức
thực hiện một số dịch vụ công với sự giám sát của cộng đồng như vệ sinh môi
trường, tham gia giữ gìn trật tự trị an, xóm phường”.
Tiếp đó, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 xác định: “thống nhất quản
lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển văn hoá, giáo
dục, y tế, khoa học và công nghệ, các dịch vụ công...” và quy định “Bộ, cơ
quan ngang Bộ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà
nước đối với ngành hay lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước; quản lý
Nhà nước các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực; thực hiện thay mặt chủ sở
hữu phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo quy định của
pháp luật”.
Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 –
2010 ban hành kèm theo Quyết định 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 của
Thủ tướng Chính phủ đặt ra yêu cầu: “Xây dựng quan niệm đúng đắn về dịch
vụ công, Nhà nước có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất và văn hoá của
nhân dân, nhưng không phải vì thế mà mọi công việc về dịch vụ công đều do
cơ quan Nhà nước trực tiếp đảm nhiệm. Trong từng lĩnh vực định rõ những
công việc mà Nhà nước phải đầu tư và trực tiếp thực hiện, những công việc
cần chuyển để các tổ chức xã hội đảm nhiệm”.
Như vậy, dịch vụ công đã chính thức được xác định là một chức năng,
nhiệm vụ cơ bản của bộ máy hành chính Nhà nước. Tuy nhiên các văn kiện
trên chưa đưa ra quan niệm đầy đủ về nội dung, phạm vi của chức năng dịch
vụ công, các loại dịch vụ công và nhiều vấn đề còn tranh cãi xung quanh chức
năng cung cấp dịch vụ công của Nhà nước. Công cuộc đổi mới của đất nước
với sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo ra
những tiền đề và đòi hỏi khách quan phải đổi mới quản lý và tổ chức cung
ứng dịch vụ công. Hơn nữa sự chuyển đổi cơ chế kinh tế đòi hỏi phải thay
đổi, điều chỉnh lại chức năng của Chính phủ và các Bộ theo hướng tách bạch,
phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước với chức năng quản lý sản xuất
kinh doanh và chức năng tổ chức cung ứng các dịch vụ công. Do đó một trong
những nhiệm vụ quan trọng của công cuộc cải cách hành chính Nhà nước hiện
nay là tách hoạt động sự nghiệp, dịch vụ công ra khỏi hoạt động quản lý của
các cơ quan công quyền, xác định rõ chức năng của các cơ quan hành chính
Nhà nước, tinh giản bộ máy và thủ tục hành chính nhằm tăng cường hiệu lực
quản lý, nâng cao hiệu quả phục vụ của bộ máy Nhà nước đối với xã hội và
nhân dân. Tuy vậy vẫn chưa có nhận thức rõ, thống nhất về dịch vụ công;
chưa có khung pháp lý quy định cụ thể về dịch vụ công làm cho quá trình thể
chế hoá chức năng, nhiệm vụ này của bộ máy hành chính đang gặp nhiều khó
khăn.
Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả mạnh dạn chọn đề tài “Dịch vụ
công ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” với mong muốn góp phần
nghiên cứu sâu hơn về dịch vụ công, đem lại một cách hiểu có hệ thống về
dịch vụ công trên cơ sở lý luận và thực tiễn cung ứng dịch vụ công trong thời
gian gần đây nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách nền hành chính
Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2. Tình hình nghiên cứu
Dịch vụ công là đề tài đang được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên
cứu. Đã có một số cuốn sách viết về dịch vụ công như: “Cải cách dịch vụ
công ở Việt Nam” của PGS.TS. Lê Chi Mai, “Quản lý khu vực công” do
GS.TS. Vũ Huy Từ làm chủ biên. Ngoài ra có một số bài viết trên các tạp chí
chuyên ngành luật hay tổ chức Nhà nước, có đề án nghiên cứu về đổi mới
quản lý và cung ứng dịch vụ công ở Việt Nam. Tuy nhiên những bài viết này
cũng chưa đưa ra được cách hiểu thống nhất về dịch vụ công hay mới đi vào
nghiên cứu về từng lĩnh vực cụ thể như giao thông vận tải hay nông
nghiệp,..v.v.
Do vậy cần có những nghiên cứu toàn diện, khái quát và hệ thống về
dịch vụ công, thực trạng cung ứng và quản lý dịch vụ công giai đoạn hiện nay
ở Việt Nam. Từ đó tìm ra những mặt hạn chế, bất cập để đưa ra các phương
hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện việc cung ứng và quản lý dịch vụ công.
3. Mục đích nghiên cứu của luận văn
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement