Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Adao
#963855 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU....................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT CỦA VIỆC GIẢI
QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA
VỢ CHỒNG KHI LY HÔN ............................................................. 7
1.1. Cơ sở lý luận của việc giải quyết tranh chấp về chia tài sản
chung của vợ chồng khi ly hôn ........................................................ 7
1.1.1. Khái niệm và nội hàm tài sản chung của vợ chồng............................. 7
1.1.2. Khái niệm giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ
chồng khi ly hôn ................................................................................ 9
1.1.3. Đặc điểm và ý nghĩa của việc giải quyết tranh chấp về chia tài
sản chung của vợ chồng khi ly hôn .................................................. 11
1.2. Cơ sở và căn cứ pháp luật của việc giải quyết tranh chấp về
chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn .................................. 12
1.2.1. Pháp luật về nội dung: Các nguyên tắc và các nội dung cụ thể......... 14
1.2.2. Pháp luật về tố tụng: Quyền hạn, nghĩa vụ, thẩm quyền của các
chủ thể và trình tự, thủ tục trong giải quyết tranh chấp chia tài
sản chung của vợ chồng khi ly hôn .................................................. 26
1.3. Các điều kiện và các yếu tố đảm bảo hiệu quả của việc giải
quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn ..... 43
Kết luận chương 1 ...................................................................................... 45
Chương 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHIA TÀI SẢN CHUNG
CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN ................................................. 46
2.1. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp về chia tài sản chung
của vợ chồng khi ly hôn ................................................................. 46
2.1.1. Tình hình xét xử các vụ án hôn nhân và gia đình, những thành
tựu đạt được ..................................................................................... 46
2.1.2. Những hạn chế, thiếu sót trong việc áp dụng pháp luật giải
quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly
hôn tại Tòa án.................................................................................. 47
2.2. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế, thiếu sót ...................................... 66
Kết luận chương 2 ...................................................................................... 70
Chương 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN
THIỆN PHÁP LUẬT, TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA
VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ CHIA TÀI SẢN
CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN................................... 71
3.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật..................................................... 71
3.2. Giải pháp tăng cường hiệu quả pháp luật của việc giải quyết
tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn .......... 75
Kết luận chương 3 ...................................................................................... 79
KẾT LUẬN................................................................................................. 80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 81
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Từ xưa đến nay, gia đình luôn là tế bào của xã hội, là nơi những người
có quan hệ huyết thống, hôn nhân và nuôi dưỡng cùng chung sống. Gia đình
hòa thuận và hạnh phúc sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững và phồn thịnh
chung của xã hội. Nhận thức được vị thế quan trọng của gia đình, Đảng và
Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng đến việc xây dựng và giữ gìn gia đình
êm ấm, hòa thuận, thể hiện ở sự quan tâm đó là Đảng và Nhà nước ta đã ban
hành các văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình góp phần giúp
cho sự tồn tại và phát triển của gia đình đi vào chuẩn mực, khuôn khổ, giúp
tạo ra sự bền vững trong quan hệ gia đình.
Khi nam nữ kết hôn, cùng nhau xây dựng một gia đình thì sự bền vững
của quan hệ hôn nhân là mong muốn của những người vợ, người chồng, đây
cũng là mục đích của việc xây dựng gia đình mà pháp luật đặt ra. Tuy nhiên,
trong nhiều trường hợp, quan hệ hôn nhân do chịu sự tác động của nhiều yếu
tố chủ quan và khách quan, đã không giữ được ý nghĩa và giá trị như mong
muốn ban đầu, cuộc sống chung của vợ, chồng đã không còn hạnh phúc, nên
pháp luật dự liệu khả năng cho họ quyền được giải phóng khỏi quan hệ hôn
nhân bằng việc ly hôn.
Khi ly hôn, vợ, chồng thường xảy ra các tranh chấp về nhân thân và tài
sản, đặc biệt là về tài sản. Quan hệ tài sản giữa vợ, chồng là quan hệ tài sản
gắn liền với nhân thân, tồn tại trong thời kỳ hôn nhân, không có tính đền bù
ngang giá và không xác định được công sức đóng góp cụ thể của các bên nên
khi xảy ra tranh chấp thì việc phân chia tài sản chung vợ, chồng là tương đối
khó khăn, phức tạp, gây nhiều tranh cãi trong các vụ giải quyết ly hôn tại các
cấp Tòa án. Hiện nay cùng với xu thế phát triển của xã hội, số lượng các vụ
án ly hôn có tranh chấp về tài sản tăng lên, giá trị tài sản tranh chấp ngày càng
lớn tạo ra rất nhiều khó khăn và áp lực cho cơ quan tiến hành tố tụng. Do vậy,
nghiên cứu về vấn đề giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ
chồng khi ly hôn là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.
Với những lý do trên tui quyết định lựa chọn đề tài “Giải quyết tranh
chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn” làm Luận văn thạc sĩ
luật học của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Xuất phát từ vai trò quan trọng của gia đình trong xã hội nên việc
nghiên cứu về các tranh chấp trong quan hệ hôn nhân và gia đình luôn được
quan tâm và chú ý, được nhiều nhà nghiên cứu và các học giả đề cập.
Một số tài liệu chuyên khảo về hôn nhân và gia đình như: Giáo trình
Luật HN&GĐ Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật
HN&GĐ của khoa luật, Trường Đại học Cần Thơ… các giáo trình này đều đề
cập đến các kiến thức pháp lý cơ bản và khái quát về tài sản chung vợ chồng.
Bên cạnh đó, các bài viết liên quan đến tài sản chung của vợ chồng như “Chế
độ tài sản chung vợ chồng theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam” của tác
giả Nguyễn Văn Cừ; tác giả Đoàn Thị Phương Diệp với “Nguyên tắc suy
đoán tài sản chung trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam và Luật dân sự
Pháp”; tác giả Nguyễn Văn Cừ- Ngô Thị Hường với “Một số vấn đề lý luận
và thực tiễn về Luật hôn nhân và gia đình năm 2000”. Các bài viết này đã đề
cập một cách khái quát về các căn cứ xác lập tài sản chung của vợ chồng.
Bên cạnh đó, phải kể đến một số công trình nghiên cứu như “Chia tài
sản chung của vợ chồng theo Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam năm 2000”
của tác giả Nguyễn Thị Lan “Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng
trong thời kỳ hôn nhân” của tác giả Nguyễn Hồng Hải; “Một số vấn đề chia
tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo Luật HN&GĐ năm 2000” của tác giả
Nguyễn Thị Bích Vân, các công trình này đã nghiên cứu một cách tương đối
toàn diện các nguyên tắc chia tài sản chung của vợ chồng.
Mặc dù vậy, với xu hướng các vụ án ly hôn và chia tài sản chung của
vợ chồng khi ly hôn hiện nay ngày càng tăng và việc Luật HN&GĐ năm 2014
mới được ban hành và bước đầu đi vào áp dụng trong thực tiễn xét xử thì việc
nghiên cứu các quy định của pháp luật về việc giải quyết tranh chấp về chia
tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn là điều rất quan trọng, qua nghiên cứu
sẽ thấy được những tiến bộ của Luật HN&GĐ năm 2014 và những hạn chế,
bất cập trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết tranh
chấp về chia tài sản chung của vợ chồng, đề ra những kiến nghị hoàn thiện
pháp luật và những phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác xét
xử giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
3.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Làm rõ quy trình, cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp về tài sản
chung của vợ chồng khi ly hôn tại toà án, thực tiễn áp dụng pháp luật để giải
quyết các tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại toà án qua
công tác xét xử và qua đó phát hiện những vấn đề còn bất cập trong các quy
định của pháp luật cũng như những khiếm khuyết, sai sót trong công tác xét
xử của toà án để từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm đảm bảo chất lượng,
hiệu quả công tác xét xử và quyền, lợi chính đáng của các đương sự trong vụ
án giải quyết chia tài sản chung vợ chồng.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu làm rõ các quy định về thủ tục tố tụng, cơ sở pháp luật để
giải quyết các tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo quy
định của pháp luật hiện hành
- Nghiên cứu việc áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp về tài
sản chung của vợ chồng khi ly hôn qua thực tiễn công tác xét xử của toà án.
- Qua đó đánh giá hiệu quả của việc xét xử tại toà án về giải quyết các
tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, phát hiện những vấn đề
vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật cũng như trong thực tiễn áp
dụng pháp luật khi xét xử tại toà án và đề xuất các kiến nghị cần thiết.
4. Đối tượng nghiên cứu
- Các quy định của pháp luật hiện hành về quy trình, thủ tục, căn cứ
pháp luật giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn
và thực tiễn việc giải quyết tại Tòa án.
- Các vụ án cụ thể mà toà án đã xét xử giải quyết tranh chấp về chia tài
sản chung của vợ chồng khi ly hôn.
- Báo cáo tổng kết công tác xét xử của ngành toà án.
5. Phạm vi nghiên cứu đề tài
Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu các quy định của Bộ luật tố
tụng dân sự, Luật HN&GĐ năm 2014 và một số văn bản khác có liên quan về
quy trình, thủ tục tố tụng giải quyết cá tranh chấp về chia tài sản chung của
vợ, chồng; các căn cứ pháp luật về nội dung để giải quyết tranh chấp về chia
tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn. Đồng thời, nghiên cứu việc áp dụng
pháp luật giải quyết các tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly
hôn qua thực tiễn xét xử tại toà án thông qua các vụ án cụ thể trong thời gian
từ khi Luật HN&GĐ năm 2000 có hiệu lực đến nay. Đề tài chỉ nghiên cứu
giải quyết các tranh chấp về tài sản chung của vợ, chồng khi ly hôn, còn
những tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân hoặc
các tranh chấp về tài sản riêng của vợ hay chồng khi ly hôn không được
nghiên cứu trong đề tài này. Đề tài nghiên cứu về thủ tục tố tụng và các quy
định về nội dung của việc giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ
chồng khi ly hôn.
6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu đề tài
Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu đề tài là phép duy vật biện chứng,
duy vật lịch sử và các quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước điều
chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình.
Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Trong quá trình nghiên cứu, tác giả sử
dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê, mô hình hoá và
đồng thời nghiên cứu những báo cáo công tác xét xử của toà án, các bản án
của toà án giải quyết các tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn,
các bài viết, tham luận của một số tác giả về vấn đề nghiên cứu.
7. Dự kiến kết quả nghiên cứu của đề tài
Đây là một đề tài có tính chuyên sâu đồng thời có tính thực tiễn sâu sắc
trong chuyên ngành luật dân sự. Đề tài chú trọng nghiên cứu về mặt thực tiễn
giải quyết các tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn qua
công tác xét xử của các cấp toà án từ khi Luật HN&GĐ năm 2000 có hiệu lực
đến nay, đồng thời liên hệ những điểm mới trong Luật HN&GĐ năm 2014.
Qua đó phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật
cũng như những khiếm khuyết, sai sót trong quá trình áp dụng pháp luật để
giải quyết các tranh về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn tại toà án.
Trên cơ sở đó luận văn đề xuất một số kiến nghị để giải quyết những vướng
mắc, bất cập và hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp chia tài sản
chung của vợ chồng nhằm đảm bảo việc giải quyết tranh chấp về chia tài sản
chung của vợ chồng khi ly hôn có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí và đảm
bảo được quyền, lợi ích chính đáng của các bên liên quan.
8. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và pháp luật của việc giải quyết tranh chấp về
chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.
Chương 2: Thực tiễn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết tranh
chấp về chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.
Chương 3: Một số phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật,
tăng cường hiệu quả của việc giải quyết tranh chấp về chia
tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019241 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement