Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By m0m_xinh_lazy_dkny
#963829 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC QUY ĐỊNH
VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ THEO HIẾN PHÁP VIỆT NAM............ 6
1.1. Lý luận chung về quyền con ngƣời và bảo vệ quyền con
ngƣời về dân sự bằng hiến pháp........................................................ 6
1.1.1. Nhận thức chung về quyền con người .................................................. 6
1.1.2. Quyền dân sự trong phân loại về quyền con người ............................ 11
1.2. Quyền con ngƣời về dân sự theo Hiến pháp Việt Nam qua
các giai đoạn phát triển .................................................................... 16
1.3. Bối cảnh ban hành và các nhân tố tác động đến nội dung
Hiến pháp 2013 về quyền con ngƣời ............................................... 20
Kết luận chƣơng 1 ......................................................................................... 28
Chƣơng 2: NỘI DUNG CÁC QUYỀN CON NGƢỜI VỀ DÂN SỰ
THEO QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP VIỆT NAM HIỆN HÀNH.......29
2.1. Cách tiếp cận và sự thể hiện các quyền dân sự trong Hiến pháp...... 29
2.2. Nội dung các quyền dân sự đƣợc quy định trong Hiến pháp
2013 và sự tƣơng thích với luật pháp quốc tế................................. 32
2.2.1. Quyền sống.......................................................................................... 32
2.2.2. Quyền tự do và an ninh cá nhân.......................................................... 37
2.2.3. Quyền không bị phân biệt đối xử, được thừa nhận và bình đẳng
trước pháp luật..................................................................................... 46
2.2.4. Quyền không bị bắt làm nô lệ, nô dịch hay bị cưỡng bức lao động .......... 49
2.2.5. Quyền tự do đi lại và lựa chọn nơi ở................................................... 51
2.2.6. Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo ....................................... 59
2.2.7. Quyền kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân. ................ 64
2.3. Cơ chế đảm bảo thực thi................................................................... 71
Kết luận chƣơng 2 ......................................................................................... 83
Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ THEO HIẾN
PHÁP VIỆT NAM HIỆN HÀNH ...................................................... 84
3.1. Kiến nghị hoàn thiện các quy định về quyền dân sự đối với
hệ thống pháp luật Việt Nam ........................................................... 85
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện đảm bảo quyền
dân sự tại Việt Nam........................................................................... 89
KẾT LUẬN .................................................................................................... 96
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 98

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quyền con người là một giá trị phổ biến và thiêng liêng đối với mọi
người, mọi quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, cho đến nay, nhận thức về quyền
con người nói chung vẫn chưa đầy đủ. Xuất phát từ những điều kiện, đặc
điểm về văn hóa và văn minh trong mỗi giai đoạn phát triển, mỗi dân tộc,
quốc gia có những đặc thù nhất định trong việc ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ
quyền con người trong hệ thống pháp luật của mình.
Trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc và hơn 100 năm chịu ách đô hộ của
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phải gánh chịu những hy sinh to lớn để giành
độc lập dân tộc và tự do của Tổ quốc, bị tước đi hầu hết các quyền cơ bản vốn
có của một con người như quyền được sống, được tự do, được hạnh phúc, hơn
ai hết, dân tộc Việt Nam rất hiểu và trân trọng các giá trị thiêng liêng của
quyền con người. Do vậy, ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
toàn dân, toàn quân ta tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công,
giành chính quyền về tay nhân dân, thành lập ra nhà nước Việt Nam dân chủ
Cộng hòa ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng công bố trước
toàn thế giới bản Tuyên ngôn độc lập, lần đầu tiên khẳng định tôn trọng các
quyền công dân và quyền con người trên đất nước Việt Nam: “Tất cả mọi
người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai
có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền
được tự do và mưu cầu hạnh phúc” [18]. Ngay sau khi giành được chính
quyền, Việt Nam đã nhanh chóng tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội, xây
dựng và ban hành Hiến pháp (1946), trong đó các quyền tự do cơ bản của
công dân - bộ phận quan trọng nhất của quyền con người đã được trân trọng
ghi nhận. Tiếp đó, sự ra đời của các bản Hiến pháp 1959, 1980. Đặc biệt, năm
1982, Nhà nước ta gia nhập hai công ước quốc tế cơ bản về quyền con người

là: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR) và
Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, năm 1966
(ICESCR) nhằm thể hiện với nhân dân và thế giới sự tôn trọng, bảo đảm
quyền công dân, quyền con người là bản chất của chế độ xã hội XHCN, sau
đó là Hiến pháp 1992, Hiến pháp 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001) và hiện
hành là Hiến pháp năm 2013 đã ngày càng hoàn thiện hơn các quy định về
các quyền cơ bản của công dân nhằm hướng tới quyền con người ngày càng
được đảm bảo một cách tốt nhất.
Việc ra đời Hiến pháp 2013 đánh dấu một bước hoàn thiện mới về
quyền con người trong pháp luật Việt Nam, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc về
nhận thức và tư duy đối với lĩnh vực quyền con người, quyền công dân. Tuy
nhiên, nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa Hiến pháp hiện hành với các văn
bản luật dưới nó trở thành vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết, bởi Hiến pháp bản
thân nó là một đạo luật gốc, khi Hiến pháp thay đổi thì các văn bản luật đảm
bảo cơ chế thực thi cho Hiến pháp cũng cần thay đổi theo, xuất phát từ
thực tế đó tác giả chọn đề tài: "Hoàn thiện các quy định về quyền dân sự
trong Hiến pháp Việt Nam hiện hành" để nghiên cứu luận văn thạc sĩ.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu tổng quát: Đề xuất những luận cứ khoa học cho việc hoàn
thiện các quy định Hiến pháp hiện hành về các quyền dân sự.
2.2 Mục tiêu cụ thể: Để đạt được mục đích nghiên cứu trên, nhiệm vụ
nghiên cứu đặt ra là:
- Làm rõ những vấn đề lý luận chung về các quyền dân sự trong luật
nhân quyền quốc tế và Hiến pháp, pháp luật Việt Nam;
- Nghiên cứu, phân tích những qui định Hiến pháp hiện hành về các
quyền dân sự trong tương quan với những giá trị phổ biến của quyền con
người theo Luật Nhân quyền quốc tế và định hướng phát triển của Nhà nước

pháp quyền Việt Nam; tìm ra những tiến bộ, hạn chế, bất cập của Hiến pháp
Việt Nam hiện hành;
- Đưa ra kiến nghị về phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện các
qui định của Hiến pháp Việt Nam về các quyền dân sự phù hợp với giá trị
quyền con người của Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn mới.
3. Tính mới của đề tài và ý nghĩa của luận văn
3.1. Tính mới:
- Nêu và phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của Hiến pháp về các
quyền dân sự;
- Đánh giá cách tiếp cận và phân tích nội dung các quy định về các
quyền dân sự trong Hiến pháp và sự tương thích với luật nhân quyền quốc tế;
- Nêu và phân tích, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện nội dung các
quy định pháp luật về các quyền dân sự.
3.2. Ý nghĩa của luận văn:
Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan nhà nước
trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật có liên quan (đến chủ đề của luận
văn). Ngoài ra luận văn còn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động
giảng dạy, nghiên cứu ở Khoa Luật ĐHQG Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác
của Việt Nam.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu: Là các công trình khoa học về quyền con
người, quyền công dân, về nhà nước và pháp luật, về Hiến pháp và hệ thống
chính trị; các văn kiện quốc tế về nhân quyền, văn kiện của Đảng và Nhà
nước về xây dựng và hoàn thiện nhà nước và pháp luật, Hiến pháp Việt Nam
và của một số nước khác…
4.2. Phạm vi nghiên cứu:
Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu các quy định của Hiến pháp
hiện hành về các quyền dân sự. Quyền dân sự trong Luật Nhân quyền Quốc tế
và Pháp luật Việt Nam (Bao gồm các quyền: Quyền không bị phân biệt đối xử,
được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật; Quyền sống, tự do và an ninh cá
nhân; Quyền về xét xử công bằng; Quyền về tự do đi lại, cư trú; Quyền được bảo
vệ đời tư; Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng, tôn giáo; Quyền kết hôn, lập gia
đình và bình đẳng trong hôn nhân).
5. Tổng quan tài liệu
Trong khoa học pháp lý nước ta cũng như quốc tế, vấn đề bảo đảm
quyền cơ bản con người nói chung, quyền dân sự nói riêng đã được nhiều tác
giả nghiên cứu từ các góc độ và với các mức độ khác nhau. Các công trình
nghiên cứu đã công bố:”
- Trong nước có các công trình như: "Quyền con người trong thế giới hiện
đại" của nguyên Giám đốc trung tâm quyền con người của Học viện Chính trị
quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS. Hoàng Văn Hảo và Phạm Ích Khiêm; “Xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do GS.TS. Đào Trí Úc làm
chủ biên; “Hiến pháp trong Nhà nước pháp” quyền do GS.TS. Nguyễn Đăng
Dung làm chủ biên; “Bàn về quyền con người, quyền công dân” của GS.TS.
Trần Ngọc Đường; “Xây dựng xã hội dân sự ở Việt Nam – Một số vấn đề lý
luận và thực tiễn” do GS.TS. Dương Xuân Ngọc làm chủ biên...
- Ở nước ngoài cũng đã nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề bảo đảm quyền
con người trong Nhà nước pháp quyền nói chung (The Rule of law của M.
Hager); bảo đảm quyền con người trong hệ thống tư pháp (Saudi Arabia,
human rights: Judicial system).
6. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác
Lênin (duy vật biện chứng và duy vật lịch sử), Tư tưởng Hồ Chí Minh và các
quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về Nhà nước và Pháp luật, về Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa, về bảo đảm quyền con người. Việc nghiên cứu
được thực hiện từ góc độ lý luận chung về quyền con người và sử dụng cách
tiếp cận liên kết.
Các phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng là phân tích, tổng
hợp, lịch sử, so sánh, thống kê v.v...
Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã nghiên cứu thực tiễn việc
quy định về các quyền dân sự trong luật nhân quyền quốc tế, pháp luật Việt
Nam và một số nước trên thế giới làm cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu.
7. Kết cấu luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định về các quyền
dân sự theo Hiến pháp Việt Nam
Chương 2: Nội dung các quyền con người về dân sự theo quy định của
Hiến pháp Việt Nam hiện hành.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện các quy định về các
quyền dân sự theo Hiến pháp Việt Nam hiện hành.
Chƣơng 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁC
QUYỀN DÂN SỰ THEO HIẾN PHÁP VIỆT NAM
1.1. Lý luận chung về quyền con ngƣời và bảo vệ quyền con ngƣời
về dân sự bằng hiến pháp
1.1.1. Nhận thức chung về quyền con người
Quyền con người (nhân quyền - human right) là một phạm trù đa diện,
do đó từ trước đến nay có rất nhiều định nghĩa về quyền con người đã được
công bố tùy theo các cách tiếp cận khác nhau, nhưng không định nghĩa nào
bao hàm được tất cả các thuộc tính của quyền con người. Tuy nhiên, ở cấp độ
quốc tế, có một định nghĩa của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về quyền
con người (OHCHR) thường được trích dẫn bởi các nhà nghiên cứu. Theo
định nghĩa này, Quyền con người: “là những đảm bảo pháp lý toàn cầu có tác
dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hay sự bỏ
mặc làm tổn hại đến nhân phẩm, những sự được phép và tự do cơ bản của
con người” [9, tr.37].
Tuy có nhiều cách định nghĩa khác nhau nhưng theo quan niệm chung
của cộng đồng quốc tế thì quyền con người được xác định dựa trên hai bình
diện chủ yếu là giá trị đạo đức và giá trị pháp luật. Dưới bình diện đạo đức,
quyền con người là giá trị xã hội cơ bản, vốn có của con người như nhân
phẩm, bình đẳng xã hội, tự do...; dưới bình diện pháp lý, để trở thành quyền,
những đặc quyền phải được thể chế hóa bằng các chế định pháp luật quốc tế
và pháp luật quốc gia. Xét chung lại, quyền con người thường được hiểu là
những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có của con người được ghi nhận và bảo
vệ trong pháp luật quốc gia và các thỏa thuận pháp lý quốc tế.
Trong lịch sử chính trị tư tưởng của nhân loại, ngay từ thời cổ đại đã có
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement