Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dongnt_sami
#963807 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động xây dựng, ban hành văn bản pháp luật của chính quyền địa phương từ khi Luật Ban hành văn bản pháp quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có hiệu lực (1/04/2005); Nghiên cứu tổng quan về hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay để khẳng định những bước pháp triển, những ưu điểm cần phát huy, đồng thời tìm ra những hạn chế, nhược điểm và nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó; Đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trong giai đoạn tới
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nôi, 2007
Chương 1........................................................................................10
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VĂN BẢN QUY PHẠM ........10
PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY
PHẠM............................................................................................10
PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN
DÂN...............................................................................................10
1.1. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật...............................10
Theo quy định tại Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật năm 1996, được sửa đổi, bổ sung năm 2002 (gọi tắt
là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương)
[16, tr. 40] "Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan
nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định,
trong đó có quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực
hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội
chủ nghĩa”...............................................................................10
1.2. Cơ sơ pháp lý của hoạt động ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân...................13
1.2.1. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật .13
1.2.2. Hình thức văn bản quy phạm pháp luật .....................18
1.2.3. Thể thức văn bản quy phạm pháp luật........................20
1.2.4. Trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp
luật .........................................................................................21
1.2.5. Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật .................23
Chương 2.......................................................................................34
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN
BẢN...............................................................................................34
QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ....34
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ..........................34
2.1. Mục tiêu chính của công tác ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ....................................................................................34

2.1.1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật góp phần tăng
cường quản lý xã hội bằng pháp luật .....................................34
2.1.2. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật góp phần đổi mới
cơ chế quản lý ........................................................................35
2.2. Thực trạng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tại Thành
phố Hà Nội.................................................................................37
2.2.1. Một số ưu điểm .............................................................37
2.2.2. Một số tồn tại................................................................40
2.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong công tác ban hành
văn bản quy phạm pháp luật ở Thành phố Hà Nội thời gian
qua.............................................................................................67
2.3.1. Tính lệ thuộc vào nhau của các cấp chính quyền..........67
2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nói chung,
văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương nói riêng
quá phức tạp.........................................................................68
2.3.3. Chưa có một khái niệm “văn bản quy phạm pháp luật
của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân" chuẩn và mang tính
khoa học .................................................................................69
2.3.4. Công tác xây dựng Chương trình và soạn thảo văn bản
quy phạm pháp luật chưa nhận được sự quan tâm đúng mức
của lãnh đạo Thành phố .........................................................70
2.3.5. Trình độ pháp lý của cán bộ tham gia soạn thảo văn bản
còn hạn chế ............................................................................71
Chương 3.......................................................................................72
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG.........................................................................................72
SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP
LUẬT ............................................................................................72
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI...................................72
3.1. Một số giải pháp cơ bản ....................................................72
3.1.1. Thực hiện đúng trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản......72
3.1.2. Thường xuyên thực hiện rà soát, hệ thống hoá văn bản
quy phạm pháp luật đã được ban hành...................................76
3.1.3. Tổ chức tốt việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật
...............................................................................................77
3.2. Một số kiến nghị cụ thể .....................................................79
3.2.1. Đối với các cơ quan nhà nước ở Trung ương ...............79
3.2.2. Đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương................88
KẾT LUẬN...................................................................................93
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................95
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chính sách đổi mới, mở cửa, hội nhập do Đảng Cộng sản Việt Nam
khởi xướng và lãnh đạo đã tạo ra những cơ hội phát triển nhanh chóng cho đất
nước ta và đã thu được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội. Cùng với những thuận lợi cơ bản đó, chúng ta cũng gặp không ít
những khó khăn, thách thức đòi hỏi phải có sự nhận thức đầy đủ và phải có
những biện pháp phát huy hơn nữa vai trò của tất cả các yếu tố bảo đảm sự
phát triển bền vững của đất nước, trong đó pháp luật được xem là một trong
những yếu tố đặc biệt quan trọng.
Xuất phát từ tình hình đó, vấn đề nâng cao chất lượng, xác lập trật tự kỷ
cương trong hoạt động lập pháp, lập quy, đưa công tác xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật nói chung và công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
của chính quyền địa phương nói riêng vào nề nếp được đặt ra như một nhu
cầu có tính thời sự, đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều người, nhiều
giới, nhất là những nhà lãnh đạo quản lý, những người làm công tác pháp luật
ở nước ta hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác
xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là ở địa phương vẫn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1025672 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement