Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chetviyeu_lieuxieuvitien_1481994
#963743 Luận văn luật:Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Nhà xuất bản:ĐHKT
Ngày:2011
Chủ đề:Luật bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường
Pháp luật Việt Nam
Miêu tả:100 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận của pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng của pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam: những thành tựu của pháp luật bảo vệ môi trường; những vấn đề đặt ra hiện nay trong việc điều chỉnh của pháp luật bảo vệ môi trường. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp chủ yếu để hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường trong thời gian tới: hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường; hoàn thiện các quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường; hoàn thiện các quy định về đánh giá tác động môi trường; hoàn thiện các quy định về quản lý chất thải, nhất là các chất thải ở khu đô thị và khu công nghiệp; hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi trường đất, nước, không khí; ban hành các văn bản cụ thể hóa quá trình công khai hóa, dân chủ hóa hoạt động bảo vệ môi trường..
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .................................................................................................................. 1
CHƢƠNG 1 ............................................................................................................. 7
TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở VIỆT NAM ......... 7
1.1. Khái niệm pháp luật bảo vệ môi trường và khung pháp luật bảo vệ môi
trường ......................................................................................................... 7
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật bảo vệ môi trường ở
Việt Nam ................................................................................................... 12
1.3. Hệ thống văn bản pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay . 15
CHƢƠNG 2 ........................................................................................................... 23
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG Ở VIỆT NAM .......... 23
2.1. Những thành tựu của pháp luật bảo vệ môi trường ............................. 23
2.2. Những vấn đề đặt ra hiện nay trong việc điều chỉnh của pháp luật bảo
vệ môi trường ............................................................................................ 50
CHƢƠNG 3 ........................................................................................................... 66
ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI
TRƢỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI ................................................................. 66
3.1. Định hướng chung hoàn thiện pháp luật bảo vệ môi trường trong thời
gian tới ...................................................................................................... 66
3.2. Hoàn thiện các quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
môi trường ................................................................................................ 69
3.3. Hoàn thiện các quy định về đánh giá tác động môi trường ................. 71
3.4. Hoàn thiện các quy định về quản lý chất thải, nhất là các chất thải ở khu
đô thị và khu công nghiệp ......................................................................... 73
3.5. Hoàn thiện các quy định về bảo vệ môi trường đất, nước, không khí.. 76
3.6. Ban hành các văn bản cụ thể hóa quá trình công khai hóa, dân chủ hóa
hoạt động bảo vệ môi trường ..................................................................... 78
3.7. Hoàn thiện các quy định về nguồn lực bảo vệ môi trường .................. 79
3.8. Hoàn thiện các quy định về thiết chế bảo vệ môi trường .................... 83
3.9. Hoàn thiện các quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo
vệ môi trường ............................................................................................ 87
3.10. Một số kiến nghị khác ...................................................................... 92
KẾT LUẬN ............................................................................................................ 96
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................. 99
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp tiết của đề tài
Tình hình kinh tế - xã hội nước ta thời gian qua, đặc biệt là từ khi thực
hiện chính sách đổi mới, đã có những bước phát triển hết sức quan trọng. Tốc
độ tăng trưởng GDP bình quân trong hơn một thập kỷ luôn đạt ở mức cao. Cơ
cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng công nghiệp hoá. Các lĩnh vực giáo dục,
văn hoá, y tế, xã hội chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân không ngừng
được nâng cao.
Nhưng trong mấy thập kỷ qua, môi trường toàn cầu và khu vực có chiều
hướng biến đổi phức tạp. Chất lượng không khí, nguồn nước, tài nguyên, hệ
sinh thái... nhiều nơi ở mức báo động. Ô nhiễm môi trường và áp lực với thiên
nhiên đang diễn ra hàng ngày và ở nhiều quốc gia, khu vực và toàn trái đất. Sự
phát triển kinh tế - xã hội và gia tăng dân số với tốc độ lớn trên thế giới trong
thời gian qua, cùng những tác động của nó đến môi trường trái đất đã buộc con
người phải xem xét đánh giá lại các mối quan hệ giữa hoạt động sống của con
người với môi trường thiên nhiên; giữa phát triển kinh tế - xã hội với việc bảo
tồn sinh thái... Vấn đề ô nhiễm môi trường sống, sự cạn kiệt các nguồn tài
nguyên thiên nhiên, quá trình thay đổi khí hậu toàn cầu đang là những thách
thức đối với quá trình phát triển kinh tế bền vững của tất cả các quốc gia trên
thế giới. Bảo vệ môi trường đang trở thành vấn đề bức xúc và quốc sách, mang
tính toàn cầu. Nhiều chiến lược, kế hoạch, chương trình, mục tiêu của từng
quốc gia, khu vực, quốc tế đang nỗ lực để từng bước ngăn chặn, giảm thiểu,
cải thiện vấn đề môi trường. Nhiều thoả thuận cam kết quốc tế, nhiều tổ chức
quốc gia đã ra đời nhằm phục vụ mục tiêu bảo vệ môi trường và sinh thái trái
đất, bảo vệ ngôi nhà chung cho toàn thể nhân loại. Các chính sách, thoả thuận
quốc tế dần dần được từng quốc gia thể chế thành các định chế pháp luật bảo
vệ môi trường.
Cùng trong xu thế chung của thế giới, là một quốc gia đang phát triển,
Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định trong xoá đói, giảm nghèo,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Aduad
Hình đại diện của thành viên
By Aduad
#977827 Giúp mình tìm link bài với ạ :"Luận văn luật: Pháp luật về bảo vệ môi trường ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
".

[ Post bai thong qua Mobile ]
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977840 Link ngon rồi bạn, tải đi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement