Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhchangxibo_cm
#963734 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận có liên quan và thực tiễn của việc phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phân định rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong hệ thống quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, phát huy chức năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trên cơ sở đảm bảo sự quản lý thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo
Luận văn ThS Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Mở đầu Trang
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Cơ sở lý luận
1.2. Cơ sở thực tế
1 1 2
2. Mục đích nghiên cứu 3
3. Khách thể nghiên cứu 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
5. Phương pháp nghiên cứu 4
6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 4
Chƣơng 1.
Cơ sở lý luận của phân cấp quản lý nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo
5
1.1. Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 5
1.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước 5
1.1.2. Khái niệm quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 8
1.1.3. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 10
1.2. Phân cấp quản lý nhà nước và phân cấp quản lý nhà nước về giáo
dục và đào tạo
14
1.2.1. Khái niệm phân cấp quản lý nhà nước 14
1.2.2. Khái niệm phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 31
1.2.3. Nội dung phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào
tạo
43

1.3. Vị trí, chức năng, thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo 45
1.4. Vị trí, chức năng, thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương
52
1.5. Vị trí, chức năng thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo 54
Chƣơng 2.
Thực trạng phân cấp quản lý nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo
2.1. Khái quát thực trạng phân cấp quản lý hành chính nhà nước 62
2.2. Khái quát thực trạng phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào
tạo
64
2.3. Phân cấp quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ 66
2.4. Phân cấp quản lý nhà nước về tổ chức và nhân sự 70
2.5. Phân cấp quản lý nhà nước về tài chính và ngân sách 77
Chƣơng 3.
Các giải pháp nhằm đổi mới, tăng cƣờng phân cấp
quản lý nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo
82
3.1. Những định hướng cơ bản về phân cấp quản lý nhà nước 82
3.2. Những định hướng phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 84
3.3. Các giải pháp nhằm đổi mới, tăng cường phân cấp quản lý nhà
nước về giáo dục và đào tạo
87
3.3.1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 87
3.3.2. Đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 89
Kết luận và khuyến nghị 92
1. Kết luận 92
2. Khuyến nghị 93
Tài liệu tham khảo 94

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1. Cơ sở lý luận
Những năm 90 thế kỷ XX đã chứng kiến nhiều thay đổi trong đời sống
chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Nhờ những đường lối và chính sách
đúng đắn, nền kinh tế đã thoát dần từ tình trạng trì trệ, sang ổn định từng bước
và phát triển, cơ cấu nền kinh tế đang có sự chuyển dịch, tỷ trọng các ngành
công nghiệp và dịch vụ đang tăng dần. Về xã hội cũng có nhiều biến chuyển,
tỷ lệ đói cùng kiệt về cơ bản đã giảm, chất lượng cuộc sống được cải thiện, đời
sống xã hội dần được thể chế hoá, đi vào ổn định nhằm tăng cường sự quản lý
dân chủ và chặt chẽ các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội. Bối cảnh phát
triển kinh tế – xã hội kể trên có ảnh hưởng mạnh mẽ, đặt ra nhiều thách thức,
đòi hỏi giáo dục phải đáp ứng: nâng cao dân trí, góp phần xoá đói giảm
nghèo, đào tạo nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và công cuộc
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Ngành giáo dục đã thực hiện nhiều chương
trình lớn như xoá mù chữ; phổ cập giáo dục tiểu học, tiến tới phổ cập trung
học cơ sở, chuẩn hoá trường lớp, đội ngũ giáo viên, đổi mới chương trình,
sách giáo khoa…
Dưới tác động của bối cảnh trên, vai trò của Nhà nước nói chung và chính
quyền địa phương các cấp trong quản lý, điều hành kinh tế – xã hội cần
được thay đổi cho phù hợp với điều kiện mới, Chính phủ Trung ương cần tập
trung vào việc thực hiện nhiệm vụ quản lý vĩ mô, tăng cường phân cấp nhiều
hơn, rõ hơn cho chính quyền địa phương các cấp nhằm phát huy chức năng
động, sáng tạo, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cấp chính
quyền địa phương trong việc giải quyết các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, phù hợp

với yêu cầu phát triển nền kinh tế nhiều thành phần và đa dạng hoá các quan hệ
xã hội với đặc điểm tính chất của mỗi địa phương, mỗi vùng lãnh thổ.
Cùng với sự chuyển đổi từ cơ chế quản lý hành chính tập trung bao cấp
sang cơ chế thị trường có định hướng XHCN thì tất yếu cơ chế quản lý nhà
nước về giáo dục và đào tạo cũng phải thay đổi theo. Bên cạnh đó sự phát
triển của nền kinh tế thị trường nhiều thành phần đã tạo được nhiều nguồn lực
mới cho sự phát triển và cũng đã đặt ra những nhu cầu đa dạng đối với giáo
dục và đào tạo. Sự phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông
tin, sự toàn cầu hoá về kinh tế và những biến động phức tạp của tình hình
quốc tế đòi hỏi người lao động cần có tư duy mới, phẩm chất mới, kỹ năng
mới, thói quen mới… Sự đòi hỏi phong phú đa chiều tất yếu sẽ dẫn đến xu
hướng xã hội hoá giáo dục và đào tạo. Sự phát triển đa dạng sẽ nẩy sinh
những mối liên hệ mới, liên hệ dọc sẽ giảm đi, liên hệ ngang sẽ tăng thêm, cơ
chế chỉ huy quá tập trung và chính sách bao cấp sẽ không còn thích hợp.
Trước những đòi hỏi mới rất đa dạng của đời sống kinh tế xã hội, công tác
quản lý xã hội nói chung và quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo nói riêng
cần được phân cấp.
1.2. Cơ sở thực tế
Ở Việt Nam, vấn đề phân cấp không phải là vấn đề mới về lý luận cũng
như về thực tiễn. Về mặt thực tiễn, từ khi thành lập nhà nước mới, để tổ chức
quản lý đất nước, xã hội, tuỳ tình hình từng thời kỳ, chúng ta đã có sự kết hợp
giữa quản lý tập trung với phân cấp. Tuy nhiên do đặc thù của quản lý đất
nước thời chiến, sau đó là thời kỳ quản lý kế hoạch hoá tập trung bao cấp nên
cách quản lý, điều hành nhà nước ta mang đậm tính tập trung cao độ.
Bước ngoặt “Đổi mới”, chuyển sang quản lý đất nước trong điều kiện hoà
bình; dân trí, dân chủ phát triển; mở cửa hội nhập trên nền tảng phát triển nền
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thì vấn đề phân cấp lại

trở thành một vấn đề mới, nổi cộm, bức xúc cần được nghiên cứu một
cách cơ bản để phục vụ hoạch định chính sách, tăng cường năng lực, hiệu lực,
hiệu quả quản lý kinh tế – xã hội và cung cấp dịch vụ của bộ máy nhà nước,
của nền hành chính trong thời kỳ mới.
Hội nghị BCH Trung ương 8 (Khoá VII) đã chỉ rõ “Chính phủ và cơ
quan hành chính các cấp cần tập trung chủ yếu vào quản lý vĩ mô…”; “Xác
định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp hành chính…”; “Xác định rành
mạch cụ thể trách nhiệm và thẩm quyền quản lý của Bộ và của chính quyền
địa phương phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng ngành, từng lĩnh
vực…”[8, tr12] Hội nghị BCH Trung ương 3 (Khoá VIII) tiếp tục khẳng định
“Chính phủ và bộ máy hành chính nhà nước thống nhất quản lý việc thực hiện
các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh và đối
ngoại đúng chức năng phù hợp với cơ chế mới”; “ phân định trách nhiệm
thẩm quyền giữa các cấp chính quyền theo hướng phân cấp rõ hơn cho địa
phương, kết hợp chặt chẽ quản lý ngành và quản lý lãnh thổ…” [7,tr 9]
Hiện nay, các địa phương đã và đang thực hiện sự phân cấp quản lý nhà
nước về giáo dục và đào tạo, nhưng công tác quản lý giáo dục và đào tạo ở các
địa phương khác nhau, rất khác nhau và còn nhiều bất cập. Phân cấp quản lý
giáo dục giữa Trung ương và địa phương đã bộc lộ những điểm hạn chế.
Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, tác giả lựa chọn nghiên
cứu đề tài: “Phân cấp quản lý nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo”.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận có liên quan và thực tiễn
của vấn đề nghiên cứu, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm phân định
rõ ràng, cụ thể nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cấp trong hệ thống
quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, phát huy chức năng động, sáng tạo,
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trên cơ sở đảm

bảo sự quản lý thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo để nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo .
3. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU.
Phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo giữa trung ương và địa phương.
4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu.
- Khảo sát, phân tích, đánh giá về thực trạng phân cấp quản lý nhà nước
về giáo dục và đào tạo
- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà
nước về giáo dục và đào tạo
5. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
Đề tài sử dụng 3 nhóm phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau:
- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu các đường lối,
chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các luận thuyết khoa học có
liên quan đến phân cấp quản lý nhà nước giáo dục và đào tạo.
- Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát, điều tra, thu
thập các dữ liệu thực tiễn liên quan đến đề tài để từ đó phân tích, tổng hợp
đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu.
- Nhóm các phương pháp nghiên cứu bổ trợ khác: Phương pháp toán
thống kê; Phương pháp dự báo; Phương pháp so sánh ... để phân tích và tổng
hợp các kết quả nghiên cứu.
6. GIỚI HẠN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
- Nội dung của phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo rất
rộng và phức tạp, trong khuôn khổ của luận văn này tác giả chỉ tập trung
nghiên cứu về phân cấp quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo giữa Bộ
Giáo dục và Đào tạo với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và
với các Sở Giáo dục và Đào tạo.
Chƣơng 1.
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC
VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1.1. Quản lý nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo
1.1.1. Khái niệm quản lý nhà nước
Quản lý nhà nước là một lĩnh vực quản lý đặc biệt, đó là loại quản lý gắn
liền trực tiếp với hệ thống các cơ quan thuộc bộ máy quyền lực nhà nước; gắn
liền với việc sử dụng quyền lực nhà nước – một loại quyền lực đặc biệt khác
hẳn với các loại quyền lực khác.
Trong chế độ dân chủ, quyền lực nhà nước chính là loại quyền lực mà
nhân dân trao cho các cơ quan nhà nước. Thông qua các loại cơ quan này,
quyền lực nhà nước tác động đến từng người dân và hướng tới, quyết tâm đạt
được mục tiêu mà nhà nước đã vạch ra.
Một trong những nét đặc trưng cơ bản của nhà nước dân chủ là quyền
lực nhà nước chỉ có được khi nhân dân trao cho nó. Không một loại cơ quan
nào có thể tự đặt ra cho mình những quyền lực riêng. Hệ thống pháp luật nhà
nước quy định các loại quyền lực nhà nước và các cơ quan nhà nước nào
được sử dụng các loại quyền lực nhà nước. Chính vì vậy, khái niệm phân chia
quyền lực nhà nước là một khái niệm không đầy đủ. Nhà nước do nhân dân
tạo nên và trao quyền lực để quản lý đất nước và do đó quyền lực nhà nước
phải thống nhất. Sự thống nhất đó cũng chính là nền tảng tạo nên một quốc
gia thống nhất, đơn nhất. Nếu như có một sự phân chia nào đó, để từ đó hình
thành các nguồn quyền lực khác nhau sẽ phá vỡ tính thống nhất, đơn nhất của

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement