Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhozdieu_love_boy_sock
#963676 Link tải luận văn miễn phí cho ae

Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Tập trung làm rõ khái niệm và đặc điểm cơ bản của quyết định hành chính, vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước, các nguyên tắc phân loại quyết định hành chính, phân tích và lý giải tại sao các quyết định hành chính phải mang tính hợp pháp và hợp lý. Đánh giá thực trạng việc ban hành các quyết định hành chính. Tình hình thực hiện quyết định hành chính của nước ta hiện nay. Đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của các cơ quan nhà nước trong ban hành cũng như thực hiện các quyết định hành chính, hoàn thiện các văn bản pháp luật về quản lý nhà nước nói chung, quản lý hành chính nhà nước nói riêng
Mục lục
MỞ ĐẦU 1
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH
CHÍNH 5
1.1. Khái niệm quyết định hành chính 5
1.1.1. Khái niệm quyết định 5
1.1.2. Khái niệm quyết định hành chính 6
1.2. Đặc điểm của quyết định hành chính 10
1.3. Vai trò của quyết định hành chính trong quản lý nhà nước 12
1.3.1 Quyết định hành chính đưa ra chủ trương lớn trong lĩnh vực
quản lý hành chính 13
1.3.2 Quyết định hành chính điều tiết các vấn đề thực tiễn 14
1.3.3 Quyết định hành chính góp phần ổn định trật tự xã hội, tạo cơ
hội quản lý tốt và phát triển xã hội 15
1.4. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính 16
1.4.1. Các yêu cầu của tính hợp pháp 17
1.4.2. Các yêu cầu của tính hợp lý 18
1.5. Phân loại quyết định hành chính 20
1.5.1. Dựa theo tính chất pháp lý và nội dung của quyết định 20
1.5.2. Dựa theo tính chất của mệnh lệnh trong quyết định 24
1.5.3. Dựa theo thẩm quyền ban hành 24
1.5.4. Căn cứ vào cấp hành chính 26
1.5.5. Căn cứ vào lin ̃ h vưc ̣ 26
1.5.6. Dựa theo thời hạn có hiệu lực của quyết định 26
1.5.7. Căn cứ theo thể thức, hình thức thực hiện 27
1.6. Phân biệt quyết định hành chính với các loại quyết định khác 27
1.6.1. Phân biệt quyết định hành chính với quyết định của cơ quan lập
pháp 27
1.6.2. Phân biệt quyết định hành chính với quyết định của cơ quan tư
pháp 29
1.6.3. Phân biệt quyết định hành chính với các loại giấy tờ, văn bản
và các phương tiện có liên quan khác trong hoạt động hành
chính 30
1.7. Văn bản hóa các quyết định hành chính 31
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG,
BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH HÀNH
CHÍNH NƯỚC TA HIỆN NAY 36
2.1. Vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng, ban
hành và thực hiện các quyết định hành chính 36
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của quyết định hành
chính 39
2.2.1. Các yếu tố bên trong 39
2.2.2. Các yếu tố bên ngoài 42
2.3. Những thuận lợi trong việc ban hành và thực hiện quyết định
hành chính 44
2.4. Những tồn tại, khó khăn trong việc phát huy hiệu quả các
quyết định hành chính 48
Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG
HIỆU QUẢ TRONG VIỆC BAN HÀNH VÀ THỰC HIỆN
QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN
QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC 62

3.1. Nguyên nhân của những tồn tại trong việc ban hành, thực
hiện quyết định hành chính 62
3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của quyết định
hành chính 65
3.2.1. Hoàn thiện các quy định pháp luật về quyết định hành chính 65
3.2.2. Tăng cường các biện pháp đảm bảo thực hiện quyết định hành
chính 68
3.2.3. Đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của quyết định hành chính 70
3.2.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý Nhà nước về
ban hành, thực hiện quyết định hành chính 76
3.2.5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, cán
bộ công chức làm công tác liên quan đến việc ban hành, thực
hiện quyết định hành chính nói riêng 80
3.2.6. Phát huy vai trò của cá đoàn thể quần chúng và nhân dân trong
việc kiểm tra, giám sát các cơ quan nhà nước 85
3.2.7. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 87
KẾT LUẬN 89
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
1. Tính cấp thiết của đề tài
Luật pháp với tư cách là công cụ, là phương tiện quản lý nhà nước và
điều chỉnh mối mối quan hệ xã hội phát sinh theo một cách thống nhất. Với tư
cách là một ngành luật – Luật hành chính là một bộ phận cấu thành của nền
hành chính Nhà nước đóng vai trò quan trọng như một công cụ quản lý nhằm
tạo ra một hệ thống quy phạm pháp luật sắc bén, có hiệu lực để điều chỉnh các
mối quan hệ xã hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của mọi công dân.
Nói đến Luật hành chính, chúng ta thấy một thực tế là luật hành chính ở nước
ta cũng như nhiều nước trên thế giới không nằm tập trung trong một văn bản
riêng mà trong nhiều văn bản quản lý nhà nước. Thực tế này bắt nguồn từ sự
đa dạng, phức tạp của vấn đề hành chính nảy sinh trong đời sống xã hội. Nó
không mang vấn đề cụ thể như giáo dục hay thuế, đất đai mà liên quan, tác
động tới tất cả các mặt đời sống xã hội. Trong bài viết này chúng tui chỉ đề cập
một vấn đề thuộc hệ thống nguồn của Luật hành chính là quyết định hành
chính trong quản lý Nhà nước. Bởi các quyết định hành chính đóng một vai trò
rất quan trọng trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. Với tính
chất là các mệnh lệnh điều hành, quyết định hành chính (hay còn gọi là quyết
định hành chính Nhà nước) trực tiếp phản ánh ý chí của Nhà nước. Thông qua
các quyết định được ban hành theo luật định, các cơ quan Nhà nước thực hiện
thẩm quyền của mình trong việc điều hành, quản lý xã hội.
Với vai trò quan trọng của quyết định hành chính trong hệ thống nguồn
của Luật hành chính, trong điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể phát sinh
trong quản lý của các cơ quan nhà nước, đòi hỏi chúng ta phải đi sâu nghiên
cứu vấn đề, từ đó có cái nhìn đầy đủ, toàn diện hơn về quyết hành chính
trong quản lý nhà nước.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By linhtrasua
#1004149 Không tải được theo linh kia là sao hả ad? có thể gửi vào mail của mình bài luận văn trên không?
[email protected]
Thank ad nhiều:grin:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004169 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement