Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lep_kep
#963616 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích làm rõ cơ sở lý luận về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội như: quan điểm của Đảng ta về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; khái niệm tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tầm quan trọng của hoạt động tiếp xúc cử tri trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước; yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi đối với hoạt động tiếp xúc cử tri; các quy định của pháp luật nước ta đối với hoạt động này; phân tích các quy định của một số quốc gia trên thế giới, làm rõ ưu, nhược để chúng ta có thể tham khảo. Khái quát quá trình hình thành và thực tiễn vận dụng lý luận, vận dụng các quy định pháp luật về tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội từ những năm 1945 cho đến nay; đánh giá thực trạng quy định và thực tế thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp xúc cử tri. Từ đó, rút ra những ưu điểm, hạn chế, đặc biệt là rút ra và phân tích những hạn chế của hoạt động tiếp xúc cử tri trước yêu cầu của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị hướng hoàn thiện hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội phù hợp với tình hình đất nước, mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: TIẾP XÚC CỬ TRI LÀ MỘT TRONG NHỮNG TRÁCH
NHIỆM CƠ BẢN CỦA NGƯỜI ĐẠI BIỂU
7
1.1. Khái niệm, vai trò, quan điểm của đảng về tiếp xúc cử tri 7
1.1.1. Khái niệm 7
1.1.2. Vai trò 7
1.1.3. Quan điểm của Đảng về tiếp xúc cử tri 8
1.2. Các quy định pháp luật về tiếp xúc cử tri 11
1.3. Mối liên hệ với cử tri của nghị sĩ một số nước trên thế giới 16
Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH
PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI
22
2.1. Các hình thức tiếp xúc cử tri 22
2.1.1. Theo hình thức hội nghị 22
2.1.1.1. Tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp quốc hội 24
2.1.1.2. Tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, lĩnh vực 30
2.1.2. Hình thức gặp gỡ, tiếp xúc cá nhân hay nhóm cử tri 36
2.2. Công tác tổ chức để đại biểu tiếp xúc cử tri 37
2.2.1. Cách thức tiến hành để đại biểu tiếp xúc cử tri 37
2.2.2. Về việc tổ chức để đại biểu tiếp xúc cử tri 40
2.3. Nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri 43
2.4. Công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 44
2.4.1. Khái niệm và quy định pháp luật về công tác tập hợp, tổng
hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
44
2.4.2. Thực trạng công tác tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của
cử tri
47
2.5. Công tác chuyển, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
53
2.6. Trách nhiệm của đại biểu quốc hội 60
Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ NÂNG CAO HIỆU
QUẢ HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI CỦA ĐẠI
BIỂU QUỐC HỘI
65
3.1. Giải pháp 65
3.1.1. Đổi mới về nhận thức 65
3.1.2. Đổi mới về hình thức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội 66
3.1.3. Đổi mới về công tác tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc
cử tri; nâng cao hơn vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc
hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan tham
gia phối hợp, phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri
71
3.1.4. Đổi mới công tác tập hợp, tổng hợp và giám sát việc giải
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
77
3.2. Kiến nghị
3.2.1. Hoàn thiện pháp luật về công tác tiếp xúc cử tri 79
3.2.2. Xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy 79
3.2.3. Tăng cường công tác chỉ đao ̣ , hướng dẫn của Ủ y ban thườ ng
vụ Quốc hội; bảo đảm các điều kiện vật chất cho hoạt động
tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội 80
KẾT LUẬN 82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong các văn kiện của Đảng từ trước tới nay, đặc biệt là Cương lĩnh
năm 1991, cương lĩnh của thời kỳ đổi mới đã được thể chế hóa trong Hiến
pháp năm 1992, Đảng ta luôn xác định Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà
nước cao nhất, cơ quan thay mặt cao nhất của nhân dân. Mỗi đại biểu Quốc
hội đều có trọng trách là người thay mặt cho cử tri nơi mình bầu ra, đồng thời
là thay mặt cho cử tri cả nước. Để đảm bảo thực hiện đúng vị trí, vai trò nêu
trên, Quốc hội đã không ngừng đổi mới và hoàn thiện, chất lượng và hiệu quả
hoạt động của Quốc hội không ngừng được nâng lên góp phần quan trọng vào
sự nghiệp phát triển của đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam
xã hội chủ nghĩa.
Trong quá trình đổi mới xây dựng đất nước và xu thế hội nhập quốc tế
diễn ra nhanh chóng đòi hỏi cả về lý luận và thực tiễn cần giải quyết vấn
đề là làm sao để tăng cường hơn nữa việc nhân dân được tham gia vào quá
trình nghiên cứu, hoạch định chính sách và giám sát hoạt động của các cơ
quan Nhà nước. Điều đó đòi hỏi Quốc hội, đại biểu Quốc hội phải gần gũi,
gắn bó mật thiết với nhân dân, hiểu sâu sắc những mong muốn, yêu cầu của
người dân, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của nhân dân để làm tròn trách nhiệm
của người thay mặt cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân cả nước.
Đại biểu Quốc hội phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát
của cử tri, thường xuyên tiếp xúc với cử tri là một quan điểm lớn của Đảng ta
từ trước cho tới nay, điều này được thể chế hóa cụ thể trong các quy định của
Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội. Nhìn chung, hoạt động tiếp xúc cử tri
của đại biểu Quốc hội đã được từng bước đổi mới, mối quan hệ giữa đại biểu
Quốc hội và cử tri ngày càng được tăng cường, nhất là ở các khóa Quốc hội gần đây. Tuy nhiên trên thực tế, việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp
xúc cử tri cho thấy còn nhiều bất cập, một số quy định không còn phù hợp,
việc tổ chức thực hiện còn lúng túng, chưa thực sự đa dạng hóa các hình
thức liên hệ với cử tri; việc tổ chức tiếp xúc cử tri còn hình thức, tập trung
chủ yếu theo hình thức tiếp xúc hội nghị; nội dung tiếp xúc còn đơn điệu
chưa thu hút được sự quan tâm của nhiều cử tri; công tác tổ chức tiếp xúc cử
tri còn thiếu sót;...
Để thực hiện tốt các chức năng lập pháp, chức năng giám sát, quyết
định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội mà trực tiếp là người
đại biểu Quốc hội cần giữ mối quan hệ thường xuyên và mật thiết với cử
tri. Vai trò của đại biểu Quốc hội phải là cầu nối của cử tri với Nhà nước, kịp
thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp của nhân dân, đảm bảo để mọi hoạt động của Quốc hội đều "do
nhân dân" và "vì nhân dân".
Với những lý do trên, tui đã chọn đề tài "Tiếp xúc cử tri của đại biểu
Quốc hội" làm luận văn thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Lý luận và lịch sử
nhà nước và pháp luật.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Xuất phát từ vị trí, vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị ở
nước ta, qua hơn 60 năm hình thành và phát triển Quốc hội nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam đã không ngừng được đổi mới, hoàn thiện về mọi
mặt trong đó đặc biệt nhấn mạnh về khâu tổ chức và hoạt động của Quốc hội.
Đã có nhiều đề tài, báo cáo khoa học, Hội thảo, Hội nghị, bài viết chuyên đề
về vấn đề này như: đề tài khoa học "Đại biểu Quốc hội: địa vị pháp lý, các
mối quan hệ và hiệu quả hoạt động", "Các mô hình tổ chức và hoạt động
Quốc hội của một số nước trên thế giới"; hay hội thảo "Vị trí, vai trò của
Quốc hội và bộ máy giúp việc Quốc hội trong quá trình hoàn thiện bộ máy
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By khsv
#1035529 Cháo Chủ topic, cho mình xem bản đầy đủ của tài liệu này với nhé. Thank bạn !
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement