Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By iloveutphucsisty01b
#963602 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Lí luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu những sự kiện lịch, những mẩu chuyện về Hồ Chí Minh nhằm chỉ ra tư tưởng của Người về pháp luật, về đạo và mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức. Thông qua những câu chuyện đó nhằm đưa ra những nhận định và đánh giá của Người về tầm quan trọng của pháp luật và đạo đức trong việc quản lý đất nước và sự cần thiết phải vận dụng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong thực tế. Tìm hiểu và đánh giá thực trạng thực thi pháp luật và sự xuống cấp về đạo đức trong từng tầng lớp nhân dân từ đó tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị để vận dụng tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong thực tế

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, xã hội Việt
Nam đang có những bước chuyển lớn. Sự giao thoa của nhiều nền văn hoá
trong thời kỳ hội nhập đã làm cho nền tảng đạo đức truyền thống bị lung lay
và có nguy có bị lãng quên trước “cơn lốc” thị trường. Bên cạnh đó, nhu cầu
làm giàu đã khiến không ít người vượt qua ranh giới của pháp luật nhằm thu
lợi bất chính. Tình hình phạm tội luôn là điểm nóng trong những năm vừa qua
đặc biệt là bộ phận thanh thiếu niên - thế hệ tương lai của đất nước và trong
đội ngũ công chức - những người nắm trong tay quyền lực nhà nước. Thực tế
đó đã gióng lên hồi chuông báo động về sự xuống cấp về mặt đạo đức và ý
thức pháp luật trong đại bộ phận dân chúng Việt Nam. Bác Hồ đã từng nói:
con người là tài nguyên của đất nước. Để xây dựng một nước Việt Nam : “dân
giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh thì phải có những con người
mang trong mình ý thức pháp luật của thời đại và nền tảng đạo đức cách mạng
truyền thống của dân tộc”. Trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức
được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Pháp luật và đạo đức là hai hình thái ý
thức xã hội tham gia vào việc điều chỉnh hành vi con người và được nhà nước
sử dụng trong hoạt động quản lý xã hội. Trước Hồ Chí Minh đã có rất nhiều
những nhà tư tưởng đề cập đến vấn đề đạo đức và pháp luật trong quản lý xã
hội. Tuy nhiên, những quan điểm này thường tuyệt đối hóa một bên đạo đức
hay một bên pháp luật mà chưa nhận thấy được vai trò của sự kết hợp giữa
pháp luật và đạo đức trong hoạt động quản lý xã hội. Trên cơ sở phân tích
những ưu điểm và hạn chế của pháp luật và đạo đức, Hồ Chí Minh đưa ra
quan điểm về mối quan hệ biện chứng giữa pháp luật và đạo đức từ đó Người
chủ trương phải kết hợp pháp luật và đạo đức trong việc điều chỉnh hành vi
con người và quản lý xã hội.
Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đã và đang có nhiều chủ trương nhằm
vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức. Trong điều kiện đó,
tác giả mạnh dạn chọn nghiên cứu đề tài: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối
quan hệ giữa pháp luật và đạo đức” nhằm góp phần bổ sung vào hệ thống lý
luận về pháp luật và đạo đức.
2. Tình hình nghiên cứu:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm về nhiều lĩnh
vực của đời sống xã hội được xây dựng trên cơ sở sự tiếp thu chủ nghĩa Mác
– Lê Nin và thành tự khoa học xã hội trên thế giới. Vấn đề pháp luật và đạo
đức chiếm một vị trí quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và
pháp luật. Từ trước đến nay đã có rất nhiều những đề tài nghiên cứu tư tưởng
Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và pháp luật trong nhà nước pháp
quyền. Trong giai đoạn phát triển nền kinh tế hiện nay, sự xuống cấp về ý
thức đạo đức đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng hỗn loạn, phức
tạp của xã hội trong tương lai. Điều này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải
nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về việc kết hợp pháp luật và
đạo đức trong hoạt động quản lý xã hội. Ngày càng xuất hiện nhiều đề tài
nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức. Nhà nước ta cũng
đã và đang đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh. Đó là những nguồn tư liệu quý giá phục vụ cho việc nghiên cứu
đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và đạo đức.
3. Mục đích của đề tài:
- Nghiên cứu những quan niệm của Hồ Chí Minh về đạo đức, về pháp luật và
mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong hoạt động quản lý xã hội. Trên
cơ sở đó chỉ ra được tầm quan trọng của pháp luật và đạo đức cũng như việc
kết hợp pháp luật và đạo đức trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền ở
Việt Nam.
- Chỉ ra thực trạng thực thi pháp luật và sự xuống cấp về mặt đạo đức trong xã
hội Việt Nam trong những năm đổi mới.
- Đưa ra những giải pháp mới góp phần vận dụng một cách có hiệu quả tư
tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữ pháp luật và đạo đức.
4. Nhiệm vụ của đề tài:
Trên cơ sở mục đích của đề tài nêu trên, đề tài nghiên cứu cần
thực hiện những nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu những sự kiện lịch, những mẩu chuyện về Hồ Chí Minh nhằm
chỉ ra tư tưởng của Người về pháp luật, về đạo và mối quan hệ giữa pháp luật
và đạo đức. Thông qua những câu chuyện đó nhằm đưa ra những nhận định
và đánh giá của Người về tầm quan trọng của pháp luật và đạo đức trong việc
quản lý đất nước và sự cần thiết phải vận dụng mối quan hệ giữa pháp luật và
đạo đức trong thực tế
- Tìm hiểu và đánh giá thực trạng thực thi pháp luật và sự xuống cấp về đạo
đức trong từng tầng lớp nhân dân từ đó tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó.
- Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị để vận dụng tốt tư tưởng
Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong thự tế
5. Phạm vi nghiên cứu:
Với mục đích nhằm nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh mối quan hệ
giữa pháp luật và đạo đức, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí
Minh về đạo đức về pháp luật cũng như mối quan hệ giữa pháp luật và đạo
đức.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement