Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhcong0801
#963534 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày một cách có hệ thống dưới giác độ khoa học pháp lý vấn đề Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đánh giá thực trạng về vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Đưa ra những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam (TQVN) tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong thời gian tới

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là một
trong những điều kiện và môi trường tiên quyết của một quốc gia tiến hành
công nghiệp hoá, hiện đại hoá và một xã hội phát triển.
Nội dung quan trọng của Nhà nước pháp quyền là khẳng định cội
nguồn quyền lực nhà nước là ở nhân dân. Để đảm bảo quyền lực nhà nước
thuộc về nhân dân, trong đó nhà nước là của nhân dân chứ không phải nhân
dân là của nhà nước; nhà nước pháp quyền đề cao tính hợp hiến, hợp pháp
trong tổ chức và hoạt động của nhà nước, nhà nước chỉ được làm những điều
pháp luật cho phép, còn nhân dân được làm tất cả những điều pháp luật không
cấm, pháp luật bảo đảm cho sự phát triển tối đa của nhân dân. Vai trò của
pháp luật trong việc xây dựng và duy trì một xã hội trật tự ổn định, trong đó
không chỉ mỗi công dân, mỗi cá nhân, mà bản thân nhà nước và những người
đứng đầu chính quyền cũng phải tôn trọng và thực hiện pháp luật đã được quy
định. Hai mặt dân chủ và pháp luật trong Nhà nước pháp quyền gắn bó hữu
cơ, làm tiền đề tồn tại cho nhau và tạo nên bản chất của "Nhà nước pháp
quyền" trong lịch sử nhân loại.
Công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
của dân, do dân và vì dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, bao gồm
Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các tổ chức chính trị xã hội. Mỗi thành phần trong hệ thống chính trị có
mỗi vai trò riêng của mình trong sự nghiệp cách mạng.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là
cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập
hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp
thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên. Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng
cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động
viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt
động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước;
tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà
nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Với nền dân chủ
ngày càng phát triển thì Mặt trận Tổ quốc càng cần được mở rộng, vai trò của
Mặt trận TQVN cần được đề cao như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:
"Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã
hội chủ nghĩa, Mặt trận Dân tộc Thống nhất vẫn là một trong những lực
lượng to lớn của cách mạng nước ta"[41, T10, tr 605].
Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới hiện nay, việc tiếp tục xây dựng
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân vừa là cơ bản,
vừa cấp bách, nhằm đáp ứng với yêu cầu xây dựng đất nước trong thời kỳ đẩy
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đảm bảo xây dựng thành công
CNXH ở nước ta. Với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam đó là chế độ hiệp thương dân chủ (khác căn bản với dân chủ trong
Đảng) đặc biệt quan trọng trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền. Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức rộng rãi của tất cả các giai cấp và tầng
lớp xã hội, với mục tiêu đoàn kết phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn
kết dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chức năng giám sát và phản
biện xã hội - một thể chế dân chủ thực chất mà không cần nhiều đảng chính trị.
Vì vậy, việc phát huy tối đa vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia trong
xây dựng và quản lý Nhà nước, trong vai trò phản biện và giám sát hoạt động

của các tổ chức trong hệ thống chính trị là điều kiện quan trọng đối với sự
nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Tại Thừa Thiên Huế, nhiều năm qua hệ thống Mặt trận TQVN từ Tỉnh
đến các xã, phường, thị trấn đã có rất nhiều hoạt động nhằm phát huy dân chủ
trong các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật,
xây dựng và cụ thể hóa chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc... Tuy vậy, để đẩy
mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy dân chủ, thực hiện tốt hơn
nữa các chức năng giám sát, phản biện, xây dựng sự đồng thuận xã hội và xây
dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân vẫn
đang là vấn đề cần thiết đặt ra.
Việc nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và pháp lý về Mặt trận
TQVN tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN là vấn đề cần thiết.
Với ý nghĩa đó, chúng tui đã chọn đề tài: "Vai trò tham gia của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa -
qua thực tiễn tại Tỉnh Thừa Thiên Huế" làm luận văn thạc sĩ Luật học.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát
- Làm rõ cơ sở chính trị và pháp lý quy định vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
- Đề xuất các giải pháp góp phần phát huy vai trò của Mặt trận trong
xây dựng bộ máy nhà nước, xây dựng chính quyền cơ sở; phát huy chức năng
giám sát, thực hiện phản biện xã hội, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân
dân tham gia xây dựng và thực hiện pháp luật, xây dựng sự đồng thuận xã hội
góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Nghiên cứu về vị trí, vai trò, chức năng của Mặt trận đối với vấn đề
dân chủ, đoàn kết trong thời kỳ mới; cơ sở chính trị và pháp lý quy định.
- Đánh giá vai trò của Mặt trận TQVN nói chung và của Tỉnh Thừa
Thiên Huế trong tham gia xây dựng bộ máy nhà nước, chính quyền cơ sở;
những khó khăn, hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn.
- Đề xuất chủ trương, giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận
tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân
và vì dân.
3. Tính mới và những đóng góp của Luận văn
Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò
của Mặt trận trong đời sống xã hội hiện nay, Luận văn còn:
- Trình bày một cách có hệ thống dưới giác độ khoa học pháp lý vấn đề
Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.
- Đánh giá thực trạng về vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng
Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
- Đưa ra những giải pháp nhằm phát huy vai trò của Mặt trận TQVN
tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong thời gian tới.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu vai trò tham gia, phối
hợp của Mặt trận TQVN đối với bộ máy Nhà nước, chính quyền cơ sở trong
xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN qua thực tiễn hoạt động tại Tỉnh Thừa
Thiên Huế.
- Phạm vi nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu những quy định vị trí vai
trò của Mặt trận TQVN trong tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước, Luận văn
nghiên cứu cụ thể về vai trò, chức năng của Mặt trận trong tham gia phối hợp
với các cơ quan dân cử, cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan tư pháp; thực
hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội; phát huy vai trò tập hợp xây
dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các phong trào, các cuộc vận
động nhằm góp phần xây dựng sự đồng thuận xã hội và phát triển khối đại
đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.
* Tổng quan tài liệu:
Hiện nay, trên phạm vi cả nước đã có nhiều công trình, bài báo nghiên
cứu nhiều góc độ về tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN như:
Các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước như:
Đề tài khoa học cấp bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN – Ban
dân chủ - pháp luật, về “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác
dân nguyện của Mặt trận TQVN” do PGS-TS Bùi Xuân Đức làm chủ nhiệm đề
tài, năm 2010.
Kỷ yếu đề tài khoa học cấp bộ của Ban dân chủ pháp luật Ủy ban
Trung ương Mặt trận TQVN về “Phát huy vai trò của Mặt trận TQVN trong
việc thực hiện chức năng giám sát nhân dân đối với chính quyền cơ sở” do
ông Đỗ Duy Thường – PCT Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN - năm 2005
Đề tài khoa học cấp bộ của Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN –
Trung tâm công tác lý luận (2004) về “Một số vấn đề đổi mới cách
hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.
Kỷ yếu khoa học của Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN – Trung tâm
công tác lý luận (2004), về “Phát huy vai trò của Mặt trận TQVN trong việc
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”.
Kỷ yếu hội thảo khoa học của Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN –
Trung tâm công tác lý luận – Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN Tỉnh
Thừa Thiên Huế (2012), về “Sự phối hợp hoạt động giữa Mặt trận TQVN với
các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực dân chủ pháp luật những vấn đề đặt ra
và kiến nghị”.
Cùng với các công trình nghiên cứu, các đề tài khoa học, các luận án
tiến sĩ, các luận văn thạc sĩ còn có nhiều bài viết của các nhà khoa học, nhà
nghiên cứu và nhiều tác giả khác đăng trên các báo, tạp chí v.v. đã làm phong
phú thêm những luận cứ khoa học và thực tiễn về công tác xây dựng Nhà

nước pháp quyền XHCN nói chung và vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng
Nhà nước pháp quyền nói riêng. Tuy nhiên để nghiên cứu vai trò tham gia của
Mặt trận TQVN xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN qua thực tiễn tại
Tỉnh Thừa Thiên Huế đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào. Vì vậy,
việc nghiên cứu để góp phần phát huy vai trò của Mặt trận TQVN tham gia
xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN – qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên
Huế là việc làm cần thiết.
5. Bố cục luận văn
Kết cấu luận văn gồm có: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài
liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương, 8 tiết.
Chương 1
VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA MẶT TRẬN TQVN
THAM GIA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
1.1. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MẶT
TRẬN TQVN THAM GIA XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản
Việt Nam nêu rõ: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai
trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc, chăm lo lợi ích của các đoàn viên, hội viên, thực hiện dân chủ và đổi
mới, giáo dục lý tưởng và đạo đức cách mạng, quyền và nghĩa vụ công dân,
thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân". "Đảng Cộng sản
Việt Nam vừa là thành viên vừa là người lãnh đạo Mặt trận".[15,tr 31].
Đến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng
(khóa VII tháng 11/1999) khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
đối với việc xây dựng Nhà nước: Cải cách bộ máy Nhà nước còn bao hàm
một nội dung quan trọng là tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Nhà nước
với Mặt trận TQVN và các đoàn thể nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể tham
gia xây dựng quản lý, giám sát và bảo vệ Nhà nước. Nhà nước dựa vào Mặt
trận và các đoàn thể để phát huy quyền làm chủ và sức mạnh có tổ chức của
nhân dân. Đó là sức mạnh của bản thân Nhà nước.
Ngày 17/11/1993 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
VII) ban hành Nghị quyết số 07/TW về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt
trận dân tộc thống nhất Việt Nam, đã nhấn mạnh vai trò của Mặt trận TQVN
trong việc tham gia xây dựng chính quyền: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần
được củng cố và mở rộng về tổ chức và hoạt động để thực sự là một tổ chức
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000582 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement