Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By suale455000
#963473 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu khái quát các quy định về các cách thanh toán quốc tế cơ bản hiện hành và vai trò của các cách thanh toán quốc. Làm rõ các lợi ích và rủi ro về mặt pháp lý đối với mỗi cách thanh toán và các nhân tố tác động đến lợi ích và rủi ro pháp lý trong hoạt động ngoại thương. Trên cơ sở phân tích thực trạng lợi ích và rủi ro pháp lý của các cách thanh toán quốc tế đối với nhà xuất khẩu hay nhập khẩu, đưa ra một số biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong các cách thanh toán quốc tế để thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế phát triển
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Xuất phát từ xu hƣớng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới: Nền kinh tế
thế giới là tổng thể các nền kinh tế của các quốc gia trên trái đất có mối liên
hệ hữu cơ và tác động qua lại lẫn nhau thông qua sự phân công lao động quốc
tế cùng với các quan hệ quốc tế của chúng. Theo đà phát triển đó, sự liên kết
kinh tế giữa các nƣớc ngày càng mật thiết và dần dần hình thành nên một thị
trƣờng thế giới thống nhất. Những mối quan hệ thƣờng xuyên này giữa các
nƣớc đã làm phát sinh những quyền lợi và nghĩa vụ trong quan hệ thƣơng mại
và tiền tệ của nƣớc này đối với nƣớc khác, do đó tất yếu dẫn đến sự xuất hiện
của thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế là một dịch vụ ngày càng trở nên
quan trọng đồng thời hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
của các nền kinh tế của các quốc gia trong quá trình hội nhập hiện nay. Thanh
toán quốc tế ra đời dựa trên nền tảng thƣơng mại quốc tế, nhƣng thƣơng mại
quốc tế có tồn tại và phát triển đƣợc hay không lại phụ thuộc vào khâu thanh
toán có thông suốt, kịp thời, an toàn và chính xác hay không.
Bên cạnh đó, cũng xuất phát từ thực tiễn lựa chọn và áp dụng các
phƣơng thức thanh toán quốc tế của nhà xuất khẩu và nhập khẩu trong hợp
đồng mua bán hàng hóa. Thanh toán quốc tế đóng vai trò quan trọng đối với
hoạt động thƣơng mại quốc tế nói chung và hợp đồng mua bán hàng hóa quốc
tế nói riêng. Nó là điểm kết thúc của giao dịch thƣơng mại quốc tế, là khâu
cuối cùng của sản xuất và lƣu thông hàng hóa. Thông qua thanh toán quốc tế,
quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
đƣợc thực hiện và hoàn tất, ngƣời bán nhận đƣợc tiền và ngƣời mua nhận
đƣợc hàng hóa. Để ngƣời bán thu đƣợc tiền nhanh, đúng và đầy đủ, còn ngƣời
mua là nhận hàng đúng số lƣợng, chất lƣợng và đúng hạn, các bên tham gia
mua bán hàng hoá quốc tế phải dựa vào đặc điểm của từng thƣơng vụ mua
bán mà lựa chọn phƣơng thức thanh toán cho phù hợp.
Hoạt động thanh toán quốc tế gắn liền với hoạt động thƣơng mại quốc
tế song phƣơng, đa phƣơng, liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều đối tác tham
gia ở các quốc gia khác nhau. Do vậy, hoạt động thanh toán quốc tế rất phức
tạp, với nhiều bất cập nên sẽ gặp rủi ro rất lớn. Mỗi phƣơng thức thanh toán
đó có những lợi ích và rủi ro nhất định. Việc lựa chọn và sử dụng chúng nhƣ
thế nào là tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa những ngƣời tham gia thanh toán.
Khi đàm phán về phƣơng thức thanh toán, các bên đều nỗ lực thỏa thuận điều
kiện thanh toán có lợi cho mình. Vì vậy việc nghiên cứu và làm sáng tỏ những
lợi ích và rủi ro của các phƣơng thức thanh toán quốc tế đang là vấn đề có ý
nghĩa lý luận và thực tiễn.
Từ những phân tích trên, ngƣời viết đã lựa chọn đề tài: “Các phương
thức thanh toán quốc tế nhìn dưới góc độ lợi ích và rủi ro về mặt pháp lý
đối với nhà xuất khẩu hay nhà nhập khẩu”.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài:
Tuy vấn đề lợi ích và rủi ro trong thanh toán quốc tế đã đƣợc bàn đến
nhiều trong các đề tài khoa học, báo chí, luận án, luận văn, và trong những
năm gần đây có một số công trình khoa học liên quan tới đề tài luận văn.
Chẳn hạn:
- “Những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện các hoạt động thanh toán quốc
tế của Việt Nam” (1995) của TS. Nguyễn Thị Quy – Luận án phó tiến sĩ khoa
học kinh tế, trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
- “Những vấn đề cơ bản nhằm hoàn thiện các nghiệp vụ thanh toán của hệ
thống ngân hàng thƣơng mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ của TS. Lại Ngọc Quí
(2002), Học Viện Ngân hàng, Hà Nội.
- “Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân
hàng Ngoại thƣơng Việt Nam”, của TS. Vũ Thị Thúy Nga, (2003), Luận án
tiến sĩ, Học viện Ngân hàng Hà Nội
- “Hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế đối với Ngân hàng Thƣơng mại trong quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế” của TS. Nguyễn Thị Hồng Hải, (2008), Luận
án tiến sĩ, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
Ngoài ra còn có một số bài nghiên cứu đã đăng trên các tạp chí luật
học, tạp chí ngân hàng…. Song các nghiên cứu nói trên chỉ đề cập ở khía
cạnh khác nhau về hoạt động thanh toán quốc tế của hệ thống ngân hàng
thƣơng mại ở nƣớc ta nói chung, chƣa có đề tài nào nghiên cứu một cách hệ
thống, có tính cơ bản về lợi ích và rủi ro về mặt pháp lý của các phƣơng thức
thanh toán quốc tế đối với nhà xuất khẩu hay nhập khẩu trong thƣơng mại
quốc tế.
Nghiên cứu về lợi ích và rủi ro pháp lý đối với nhà xuất khẩu, nhập
khẩu trong các phƣơng thức thanh toán quốc tế có ý nghĩa thiết thực về lý
luận và thực tiễn cho các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hoạt động ngoại
thƣơng phát triển.
3. Mục đích của đề tài:
Thứ nhất, nghiên cứu khái quát các quy định về các phƣơng thức thanh
toán quốc tế cơ bản hiện hành và vai trò của các phƣơng thức thanh toán quốc
tế trong hoạt động ngoại thƣơng.
Thứ hai, làm rõ các lợi ích và rủi ro về mặt pháp lý đối với mỗi phƣơng
thức thanh toán và các nhân tố tác động đến lợi ích và rủi ro pháp lý trong
hoạt động ngoại thƣơng.
Thứ ba, trên cơ sở phân tích thực trạng lợi ích và rủi ro pháp lý của các
phƣơng thức thanh toán quốc tế đối với nhà xuất khẩu hay nhập khẩu, luận
văn trình bày một số biện pháp ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong các phƣơng
thức thanh toán quốc tế để thúc đẩy hoạt động thƣơng mại quốc tế phát triển.
4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu:
* Đối tượng nghiên cứu:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về các phƣơng thức thanh toán quốc
tế, lợi ích và rủi ro pháp lý đối với các nhà xuất nhập khẩu của Việt Nam
trong hoạt động ngoại thƣơng.
- Nghiên cứu các trƣờng hợp rủi ro thanh toán quốc tế của các doanh
nghiệp trên thực tế.
* Phạm vi nghiên cứu đề tài:
- Luận văn tập trung nghiên cứu vào mối quan hệ giữa các bên trong
thƣơng mại quốc tế để từ đó phân tích các lợi ích và rủi ro của các bên khi sử
dụng các phƣơng thức thanh toán quốc tế cơ bản.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Phƣơng pháp luận: Luận văn sử dụng phƣơng pháp duy vật biện chứng
và phƣơng pháp duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin làm phƣơng pháp
nghiên cứu là chủ yếu.
Bên cạnh đó, luận văn còn sử dụng các phƣơng pháp khoa học khác
nhƣ: Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê… và minh họa bằng
các ví dụ cụ thể.
6. Kết cấu của luận văn
Kết cấu của luận văn gồm:
Mở đầu
Chƣơng 1: Các phƣơng thức thanh toán quốc tế cơ bản trong thƣơng
mại quốc tế.
Chƣơng 2: Quan hệ pháp lý của các bên khi tham gia vào các phƣơng
thức thanh toán quốc tế cơ bản.
Chƣơng 3: Một số đề xuất nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý đối với nhà
xuất khẩu, nhà nhập khẩu khi tham gia thực hiện các phƣơng thức thanh toán
quốc tế cơ bản.
Kết luận.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003421 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement