Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#963463 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật Quốc tế -- Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản trong tư pháp quốc tế về bảo vệ quyền và lợi ích của của người lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng điều chỉnh của pháp luật Việt Nam và pháp luật của Đài Loan, Hàn Quốc. Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao chất lượng về bảo vệ quyền lợi ích của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
1. Lý do lựa chọn đề tài
Trong thờ i đaị toàn cầu hóa không chỉ đặc trƣng bởi tự do hóa thƣơng mại ,
dịch vụ, đầu tƣ và vốn , mà còn bởi phong trào xuyên quốc gia của ngƣời dân
để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn và có cơ hội việc làm nhi ều hơn . Vì vậy,
ngƣời lao động di chuyển từ nƣớc này sang nƣớc khác đã trở thành hiện tƣợng
khá phổ biến, tuy không nhộn nhịp nhƣ tƣ bản và công nghệ nhƣng lao động
cũng là một yếu tố sản xuất ngày càng vƣợt biên giới tìm nơi có mức thù lao
cao hơn. Tuy nhiên, khác với sự di chuyển của lao động trí thức đã có từ trƣớc
thì xuất và nhập khẩu lao động giản đơn hay lao động chân tay, lao động phổ
thông là hiện tƣợng không còn mới trong gian đoạn hiện nay.
Trên thế giớ i hiên ̣ taị , có hai loại lao động di cƣ cơ bản: di cƣ từ vùng
này đến vùng khác trong phạm vi biên giới của một quốc gia và di cƣ từ quốc
gia này đến quốc gia khác. Trong phạm vi luân ̣ văn chỉ đề cập đến vấn đề lao
đôn ̣ g di cƣ tƣ̀ quốc gia này tớ i quốc gia khác , vớ i viêc ̣ tâp ̣ trung nghiên cƣ́ u
sâu trong lin ̃ h vƣc ̣ bảo vê ̣quyền và lơi ̣ ích của ngườ i lao đ ộng di cư, nhất là
đối vớ i lao đôn ̣ g Viêṭ Nam khi đi là m viêc ̣ ở nướ c ngoà i , còn những vấn đề về
quản lý ngƣờ i lao đôn ̣ g ; các thủ tục ký kết hợp đồng liên qua n tớ i viêc ̣ ngƣờ i
lao đôn ̣ g đi làm viêc ̣ ở nƣớ c ngoài ; quy trình tuyển chon ̣ lao đôn ̣ g ; đào tao ̣ và
dạy nghề cho ngƣời lao động ... chỉ đƣợc xem xét gián tiếp , bở i nhƣ̃ng hoaṭ
đôn ̣ g này có mối liên quan và tác đôn ̣ g tớ i hoaṭ đôn ̣ g bảo vê ̣quyền và lơị ích
của ngƣời lao động di cƣ .
Không riêng gì Viêṭ Nam mà các nƣớ c trên thế giớ i đều coi hoaṭ đôn ̣ g
xuất khẩu lao đôn ̣ g là hoaṭ đôn ̣ g mũi nhon ̣ trong chiến lƣơc ̣ giải quyết viêc ̣
làm cho ngƣời lao động , tạo nguồn thu nhập , nâng cao tay nghề cho chính
ngƣờ i lao đôn ̣ g và tăng quỹ ngân sách nhà nƣớ c ... Các năm vừa qua là những
năm hoạt động xuất khẩu lao động liên tục chịu tác động của khủng hoảng tài
chính toàn cầu. Trong nửa đầu năm 2009, các nƣớc tiếp nhận lao động nƣớc
ngoài vẫn bị ảnh hƣởng nặng nề của cuộc khủng hoảng làm nhu cầu lao động
giảm đi, một bộ phận đáng kể lao động mất việc làm, nhiều nƣớc áp dụng
chính sách bảo hộ lao động trong nƣớc, thực hiện các biện pháp hạn chế nhận
lao động nƣớc ngoài, có một số nƣớc tạm dừng tiếp nhận lao động nƣớc ngoài
trong một số lĩnh vực... Vì vậy công tác đƣa ngƣời lao động đi làm việc ở
nƣớc ngoài trong những năm qua không chỉ ở các nƣớc mà ở nƣớc ta cũng
gặp nhiều khó khăn, nhu cầu nhận lao động mới giảm rõ rệt; đồng thời nhiều
lao động Việt Nam làm việc ở nƣớc ngoài không có giờ làm thêm, một bộ
phận thiếu việc làm, thu nhập giảm nhiều so với thời kỳ trƣớc. Trong bối cảnh
đó, Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội đã chỉ đạo triển khai nhiều giải
pháp nhằm ổn định thị trƣờng xuất khẩu lao động, tiếp tục đƣa lao động mới
đi, chuẩn bị các điều kiện để đẩy mạnh đƣa lao động đi khi nhu cầu lao động
thế giới tăng lên; đồng thời tăng cƣờng các biện pháp bảo vệ quyền lợi cho
ngƣời lao động làm việc ở nƣớc ngoài trong điều kiện không thuận lợi nhƣ
trƣớc kia. Kết quả là tình hình ngƣờ i lao động Viêṭ Nam làm việc ở nƣớc
ngoài vẫn tƣơng đối ổn định, vẫn đƣa đƣợc số lƣợng lao động tƣơng đối lớn
đi làm việc ở nƣớc ngoài. Bên cạnh đó, cũng có tồn tại nhiều trƣờng hợp tạo
ra làn sóng phản đối dữ dội từ nhiều phía về việc đƣa ngƣời Việt Nam ra nƣớc
ngoài cũng nhƣ nhập khẩu lao động phổ thông từ phía bên ngoài vào trong
nƣớc. Trƣớc tình hình này, với Luật Ngƣời lao động Việt Nam đi làm việc ở
nƣớc ngoài theo hợp đồng năm 2006, có hiệu lực vào năm 2007 và các văn
bản hƣớng dẫn đƣợc ban hành, hệ thống pháp luật điều chỉnh các hoạt động
trong lĩnh vực đƣa ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài nhìn chung đã
đồng bộ, tạo hành lang pháp lý để điều chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động,
phù hợp với tình hình thực tế trong nƣớc và quốc tế, tạo thuận lợi cho hoạt
động của các doanh nghiệp và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của
ngƣời lao động. Nhƣng so với chính sách về xuất nhập khẩu lao động của một
số nƣớc nhƣ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, các nƣớc UAE … thì chính sách
của chúng ta chƣa thƣc ̣ sƣ̣ đảm bảo về quyền và lợi ích của ngƣời lao động
Việt Nam đi ra nƣớc ngoài. Trên thực tế vẫn có những vi phạm về ký kết hợp
đồng đƣa ngƣời lao động đi làm việc ở nƣớc ngoài, hợp đồng có nhiều điều
khoản gây bất lợi cho ngƣời lao động, hợp đồng có nội dung không phù hợp
với hợp đồng cung ứng lao động đƣợc ký kết giữa đơn vị ở trong nƣớc đƣợc
phép đƣa ngƣời lao động Việt Nam ra nƣớc ngoài với bên nƣớc ngoài về tiền
lƣơng, thời giờ nghỉ ngơi, tiền làm thêm giờ, bảo hiểm xã hội, …Chính vì lẽ
đó mà tác giả đã mạnh dạn chọn “Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và pháp luật một
số nước hữu quan” là đề tài nghiên cứu.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Ở nƣớc ta trong những năm qua đã có một số công trình nghiên cứu về
vấn đề xuất khẩu lao đôn ̣ g , nhƣng chủ yếu các bài viết, đề tài nghiên cứu đó
xem xét dƣớ i khía can ̣ h kinh tế nhƣ : Nguyễn Lƣơng Trào (1993): Mở rộng và
nâng cao hiệu quả việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài -
Luận án tiến sĩ kinh tế; Cao Văn Sâm (1994): Hoàn thiện hệ thống tổ chức và
cơ chế xuất khẩu lao động - Luận án tiến sĩ kinh tế; Trần Văn Hằng (1995):
Các giải pháp nhằm đổi mới quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động trong
giai đoạn 1995-2010 - Luận án tiến sĩ kinh tế; Nguyễn Đình Thiện (2000):
Một số vấn đề về xuất khẩu lao động của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay -
Luận văn thạc sĩ kinh tế chính trị; Nguyễn Văn Tiến (2002): Đổi mới cơ chế
quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động - thực trạng và giải pháp - Luận văn
thạc sĩ quản lý kinh tế; Nguyễn Phúc Khanh (2004): Xuất khẩu lao động với
chương trình quốc gia về việc làm - Thực trạng và giải pháp - Đề tài khoa học

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010059 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement