Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngchihung138
#963411 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trên cơ sở tìm hiểu về địa vị pháp lý người nước ngoài, tác giả tiến hành nghiên cứu và khảo sát thực trạng pháp luật Việt Nam về địa vị pháp lý của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Nêu một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về địa vị pháp lý của người nước ngoài trong tư pháp quốc tế giai đoạn hiện nay
1- Tính cấp thiết của đề tài
- Thực tiễn lịch sử quan hệ quốc tế và lịch sử của mỗi quốc gia từ xưa cho
đến nay cho chúng ta thấy rằntí, trên lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào, ngoài những
người được gọi là công dân (thời phong kiến gọi là thần dân) của quốc gia này, bao
giờ cũim còn có một số lượng nhất định những người không phải là thần dân hay
công dân của quốc gia sở tại. Trong khoa học pháp lý vẫn thường gọi những người
này là “người nước n g o ả i”.
- Hiện nay do sự phát triển mạnh mẽ của quá trình khu vực hoá, toàn cầu
hoá nền kinh tế, giao lưu kinh tế, thương mại, khoa học- kỹ công nghệ và văn hoá
giữa các quốc gia phát triển vói tốc độ hết sức nhanh chóng đã dẫn đến việc số
lượng người nước ngoài, đặc biệt số lượno, người nước ngoài đầu tư, kinh doanh, lao
động, học tập, du lịch, v.v... trên lãnh thổ của mỗi quốc gia cũng nhanh chóng gia
tăng. Với tính chất như vậy (đa dạng hoá, đa phương hoá) mỗi quốc gia không thể
khép kín quan hệ của mình đối với các nước khác mà phải tích cực hoà nhập vào
cộng đồn? quốc tế.
- V iệt N am c ũ n 2; k h ô n ẹ nằm n ẹo ài xu hướng đó, trên thực tế m inh
chứníĩ rõ rệt nhát là troníí những năm gần đây chú n g ta đã gia n h ập A S I'A N .
tham gia D iễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình D ươ ng A PE C , ký kêt
H iệp định thương m ại Việt- M ỹ, chuẩn bị tiến tó'i gia n h ập W T O ... Hội nghị
lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII đã cụ thể hoá chủ trương hội nhập
được khảng định trong Nghị quyết của Đại hội VIII là: “Chã dộng chuẩn bị các
điền kiện cần thiết VC cán bộ, luật pháp và nhất là về những sán phẩm mà chủng ta
cố khả năng cạnh tranh d ể hội nhập thị trường khu vực và thị trường quốc tế. Tiến
hành khẩn trương, vững chắc việc đàm phán hiệp định thương mại với Mỹ, gia
nhập APEC và w r o . Có k ế hoạch cụ th ể đ ể chủ động thực hiện các cam kết trong
khuôn kh ổ A F IA ”. Tư tưởng mỏ' rộnc quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh
tố quốc tế tiếp tục được khảns, định Irons Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc
lần thứ IX năm 2001 là “77;//r hiện nhất (/Itáit âườn\> lối đối ngoại dộc lập, tự chủ,
rộn í; má, da phương hoá, (ta dạnỊ> Ììoá các quan hệ quốc lể. Việt N am sẵn sàng là
Chính vì vậy Chuns’ ta cần nạhiên cứu một cách nghiêm túc những ván đề lý
luận và thực tiễn xay dựng quy chế pháp lý của người nước ngoài nói chung và quy
chế pháp lý của người nước ngoài trong tư pháp quốc tố nói riêng.
- Vân đề xây dựng địa vị pháp lý cho người nước ngoài tại Việt Nam đã
được 11chiên cứu, triển khai thực hiện theo phương hướng ngày càng phù hop với xu
thê chung của thời đại, của luật pháp CỊUỐC tế. Song đây vân là vấn đê khó và càn
không ngừng được nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để đưa ra những
luận chứng có tính thuyết phục, góp phần tạo một môi trường pháp lý hết sức thuận
lợi cho người nước ngoài ở nước ta đồng thời vẫn giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an
ninh quốc gia.
Cho đến nay đã có một số công trình nghiên cứu những vấn đề có liên quan
đến lĩnh vực này như:
- Q uy c h ế pháp lý dân sự của công dân nước ngoài ở cúc nước XH CN và
Việt N um - Đoàn Năng, Luận án PTSKH Luật, Bacu 1986.
- Đ iều chỉnh pháp lý các quan hệ HN-GĐ trong các H iệp định tương trợ tư
pháp giữa Việt N am vù các nước trong hệ thống XHCN- Nguyễn Văn Quyền, Luận
án PTSKH Luật, Kiev 1991.
- Đ ổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý Nhà nước dối với người
nước ngoài ở nước ta hiện nay- Bùi Quảng Bạ, Luận án PTSKH Luật, Hà Nội 1996.
- Giáo trình T ư pháp quốc l ể (TS. Nguyễn Bá Diên chủ biên), Khoa Luật
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001...
Tuy nhiên trong giai đoan hiên nay- giai đoạn hội nhập và toàn câu hoá-
chúnq ta vẫn thiếu những công trình nghiên cứu sâu, có hệ thống dưới dạng một
luận vãn thạc sỹ, tiến sỹ khoa học Luật đáp ứng được những đòi hỏi của tình hình
mới.
2- Nhiệm vụ - Mục đích và phạm vi nghiên cứu của đề tài
- Đề tài “Địa vị p h á p lý của ngưòi nước ngoài ở Việt N a m trong T ư pháp
Q uốc tế giai đoạn hiện n a y ” nhằm tìm hiểu, nghiên cứu nội dung cơ bản của
quvền và nghĩa vụ của 112ười nước ngoài trong Tư pháp Quốc tế.
- Phạm vi nohiôn cứu:
+ N gười nước ngoái ỏ' Việt Nãììi bao hàm người nuóc ngoai co quoc tích
nước ngoài hay không có quốc tịch cư trú trên lãnh thổ Việt Nam không bao gồm
nhĩn<T n°ười có thân phận ngoại giao, được hưởng chê độ ưu đãi đặc biệt.
+ Giải quyết những tổn tai tron2; các quy định hiện hành cua phap luạt Viẹt
N a n về địa vị pháp lý của người nước ngoài (không bao gồm những người có thân
phận n ơoại giao) trong một số lĩnh vực cụ thể của Tư pháp Quốc tế hiện đại: s ở
hữu- Trái vụ- Thừa kế- H ô n n h â n , Gia đình - Lao động - s ỏ hữ u trí tu ệ -T ố tụ n g
Dân sự.
- M ục đích: trên cơ sở phân tích luật thực định kết hợp với thực tiên, nghiên
cứu quyền năng chủ thể (năng lực hưởng quyền và năng lực hành vi) hệ thống các
quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp ... của người nước ngoài cũng như các biện
pháp bảo đảm thực hiện của Nhà nước ta trong các lĩnh vực nêu trên, từ đó đề xuất
định hưó'nơ hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này.
3- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
- Đối tương nghiên cứu của đề tài bao gôm ba vân đê:
+ N hũn" vấn đề lý luận cơ bản về người nước ngoài - địa vị pháp lý người
nước ngoài.
+ Địa vị pháp lý của người nước ngoài trong Tư pháp Quốc tế Việt Nam giai
đoạn hiện nay.
+ Phương hướng và kiến nghị hoàn thiện.
- Phươno pháp nghiên cứu: Trên cơ sở phương pháp luận Duy vật biện
chứn" và Duy vật lịch sử, phân tích luật thực định, thực tiễn và phương pháp so
sánh.
4- Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài
Với kết quả đạt được, đề tài có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho
nhĩrn" người làm công tác nghiên cứu, học tập, giảng dạy cũng như góp phần hoàn
thiện pháp luật nói chung và pháp luật điều chỉnh các quan hệ Dân sự theo nghĩa
rộnCT có yếu tố nước ngoài nói riêng ở nước ta hiện nay.
5- Kết cấu của đề tài
gồm phần Mỏ đầu, 3 chương và phần Kết luận.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993302 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement