Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoi_trongtoalet_thet_gao_ten_em
#963398 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trình bày những vấn đề lý luận, vai trò của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và sự điều chỉnh của pháp luật đối với loại hợp đồng này. Nghiên cứu các quy định của Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 và pháp luật quốc tế về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, làm rõ những vấn đề pháp lý trong việc thực thi áp dụng các quy định đó trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, giải quyết tranh chấp phát sinh có liên quan. Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế ở Việt Nam, đặc biệt là những tồn tại và nguyên nhân của nó, từ đó tìm ra những giải pháp thiết thực và hữu hiệu nhất để nâng cao nhận thức, kỹ năng vận dụng có hiệu quả pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trong thực tiễn kinh doanh của nước ta như: Việc hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải hướng tới việc tăng cường quyền tự do hợp đồng của các bên chủ thể; Có chiến lược xây dựng và kiện toàn chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phù hợp và song song với đường lối đổi mới kinh tế nói chung của đất nước; Việc hoàn thiện khung pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải đảm bảo sự phù hợp với xu hướng quốc tế hóa của các quan hệ kinh tế thương mại, phù hợp với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã và sẽ ký kết hay tham gia; Tham gia các công ước quốc tế về thương mại, các công ước quốc tế hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề
Trong quá trình hội nhập sâu và rộng của nền kinh tế nƣớc ta với các
nên kinh tế thế giới hiện nay, đặc biệt là sau thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ
chức Thƣơng mại Thế giới (WTO). Quan hệ thƣơng mại toàn diện giữa các tổ
chức, cá nhân Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài ngày càng mở
rộng, nhất là trong lĩnh vực thƣơng mại hàng hóa và thƣơng mại dịch vụ. Do
đó, hoạt động kinh tế đối ngoại của nƣớc ta rất đa dạng bao gồm mua bán
hàng hóa quốc tế (MBHHQT), đầu tƣ quốc tế, chuyển giao công nghệ, hợp
tác lao động quốc tế... Trong đó, MBHHQT là hoạt động phổ biến và quan
trọng nhất trong bối cảnh Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết nhiều điều ƣớc quốc
tế về thƣơng mại trong khuôn khổ của WTO và của nhiều tổ chức quốc tế
khác nhƣ: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác
kinh tế Châu Á - Thái Bình Dƣơng (APEC)…
Các quan hệ MBHHQT giữa các chủ thể hiện nay đƣợc thể hiện dƣới
hình thức pháp lý là hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (HĐMBHHQT) hay
còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu (HĐXNK). Quan hệ HĐMBHHQT là
quan hệ pháp lý quan trọng trong việc xác lập căn cứ pháp lý cho các hoạt
động MBHHQT của các chủ thể. Hoạt động thƣơng mại hàng hóa chủ yếu
thông qua các hợp đồng mua bán hàng hóa và giữ vị trí trung tâm trong các
giao dịch thƣơng mại quốc tế, HĐMBHHQT là dạng hợp đồng đƣợc các chủ
thể của quan hệ thƣơng mại quốc tế sử dụng phổ biến và thƣờng xuyên nhất
trong trong các hoạt động thƣơng mại của mình. Do đó, các quan hệ này đã
đƣợc pháp điển hóa thành các quy phạm pháp luật của Việt Nam cũng nhƣ
pháp luật các nƣớc trên thế giới, các điều ƣớc quốc tế, tập quán quốc tế...
Đối với Việt Nam, đã xác định xây dựng và hoàn thiện chế độ pháp lý
về HĐMBHHQT là một vấn đề rất quan trọng trong tiến trình xây dựng và
hoàn thiện pháp luật thƣơng mại quốc tế ở nƣớc ta. Trong điều kiện cạnh
tranh gay gắt hiện nay, các quan hệ MBHHQT chỉ mang lại hiệu quả kinh tế
xã hội khi nó đƣợc thiết lập dựa trên chế độ pháp lý về HĐMBHHQT chặt
chẽ, hợp lý và sự hiểu biết sâu sắc của các chủ thể tham gia về pháp luật nói
chung, pháp luật HĐMBHHQT nói riêng. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng
này, nhà nƣớc đã ban hành Bộ luật Dân sự và Luật Thƣơng mại năm 2005
trong đó các quy định về hợp đồng và HĐMBHHQT đã đƣợc quy định chi tiết
cho phù hợp hơn các các quy phạm pháp luật quốc tế.
Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn sau khi Việt Nam gia nhập WTO
trƣớc những thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ của các hoạt động kinh tế đối
ngoại và những tác động và ảnh hƣởng sâu sắc của nền kinh tế thế giới, pháp
luật về HĐMBHHQT của Việt Nam đã bộc lộ những hạn chế, gây khó khăn
cho các chủ thể kinh doanh khi tham gia quan hệ MBHHQT. Thêm vào đó,
hiểu biết về luật pháp nói chung, pháp luật về HĐMBHHQT nói riêng của các
chủ thể kinh doanh còn hạn chế làm giảm hiệu quả của hoạt động MBHHQT.
Luật Thƣơng mại năm 2005 về cơ bản đã có các quy định về hoạt động
mua bán hàng hóa và HĐMBHHQT đã đƣợc sửa đổi toàn diện cho phù hợp
với thực tiễn quan hệ kinh tế đã đáp ứng đƣợc những yêu cầu đòi hỏi đặt ra về
mặt pháp lý. Tuy nhiên, việc triển khai thực thi, áp dụng có hiệu quả quy định
này trong hoạt động MBHHQT mới là vấn đề quan trọng giúp cho các quy
định này thực sự đi vào cuộc sống và phát huy vai trò của mình.
Đồng thời cũng cần tìm hiểu và nghiên cứu trong quan hệ so sánh
với các quy định của pháp luật các nƣớc, điều ƣớc quốc tế, tập quán quốc tế
về HĐMBHHQT mới mang lại nhận thức toàn diện và sâu sắc về những vấn
chế độ pháp lý của quan hệ hợp đồng.
Do vậy, việc nghiên cứu để làm sáng tỏ nội dung và hoàn thiện chế độ
pháp lý nâng cao khả năng nhận thức và vận dụng pháp luật Việt Nam và pháp
luật quốc tế vào các quan hệ pháp lý về HĐMBHHQT là nhiệm vụ quan trọng
và cần thiết hiện nay nhằm ổn định các quan hệ HĐMBHHQT và đảm bảo sự
tham gia có hiệu quả của các chủ thể kinh doanh vào quan hệ MBHHQT hạn
chế thấp nhất những rủi ro và tranh chấp.
Những điều dẫn ở trên là lý do chúng tui chọn đề tài "Hợp đồng mua
bán hàng hóa quốc tế theo quy định của Luật Thương mại Việt Nam năm
2005 và các quy định của pháp luật quốc tế" để nghiên cứu trong khuôn khổ
luận văn thạc sĩ của mình.
Với đề tài này, chúng tui đi sâu phân tích về lý luận và thực tiễn, những
vấn đề pháp lý cần lƣu ý trong quá trình ký kết và thực hiện HĐMBHHQT,
đồng thời làm rõ những hạn chế của các chủ thể kinh doanh trong việc
nhận thức và áp dụng pháp luật về HĐMBHHQT qua đó góp phần nhỏ bé vào
việc đổi mới và hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật trong
thực tiễn.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
2.1. Mục đích
Trên cơ sở những tri thức đã tiếp thu đƣợc trong học tập, nghiên cứu
và thực tiễn công tác, đề tài góp phần làm sáng tỏ vấn đề pháp lý trong việc
thực thi áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế
trong quá trình ký kết và thực hiện HĐMBHHQT, giải quyết tranh chấp phát
sinh có liên quan. Qua đó tìm ra những giải pháp thiết thực và hữu hiệu nhất
để từng nâng cao nhận thức, kỹ năng vận dụng có hiệu quả pháp luật về
HĐMBHHQT trong thực tiễn kinh doanh ở nƣớc ta.
2.2. Nhiệm vụ
Việc nghiên cứu đề tài là nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề về lý luận
về nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về
HĐMBHHQT và thực tiễn áp dụng các quy định này, từ đó phát hiện những
tồn tại và nguyên nhân của nó từ đó đƣa ra những kiến nghị nhằm nâng cao
nhận thức và kỹ năng áp dụng pháp luật về HĐMBHHQT.
3. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu đề tài giới hạn trong những quy định của pháp
luật Việt Nam, pháp luật một số quốc gia có quan hệ thƣơng mại song phƣơng
với Việt Nam, một số điều ƣớc quốc tế, tập quán quốc tế vê HĐMBHHQT
đƣợc áp dụng phổ biến hiện nay trong quan hệ MBHHQT.
4. Cơ sở phƣơng pháp luận nghiên cứu
Cơ sở phƣơng pháp luận của việc nghiên cứu đề tài là dựa trên phép
biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh.
Việc nghiên cứu đề tài đƣợc tiến hành bằng các phƣơng pháp nghiên
cứu nhƣ:
- Phƣơng pháp phân tích.
- Phƣơng pháp so sánh.
- Phƣơng pháp quy nạp.
- Phƣơng pháp tổng hợp, phản ánh thực tiễn và rút ra kết luận.
5. Tình hình nghiên cứu, những điểm mới và ý nghĩa thực tiễn của
đề tài
Cho đến nay, vấn đề HĐMBHHQT đã có một số công trình, bài báo,
tạp chí nghiên cứu. Các công trình này đã đề cập đến khái niệm, bản chất,
những lƣu ý khi ký kết và thực hiện, những hạn chế của pháp luật Việt Nam
về HĐMBHHQT... ở những mức độ khác nhau. Điều này đƣợc thể hiện trong
các công trình của một số nhà khoa học nhƣ: Giáo trình trình pháp luật trong
hoạt động kinh tế đối ngoại - Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, 1997; Giáo trình
Luật Thương mại Việt Nam - Trƣờng Đại học Luật Hà Nội, 2006; Tư pháp
quốc tế Việt Nam và vấn đề dẫn chiếu trong lĩnh vực hợp đồng, của tác giả Đỗ
Văn Đại... Tuy nhiên, những công trình này nhìn chung mới chỉ tháo gỡ, giải
quyết những vấn đề mang tính lý luận, nhiều vấn đề có tính chất tổng thể liên
quan đến thực tiễn áp dụng pháp luật và thực hiện HĐMBHHQT còn chƣa
đƣợc giải quyết. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề này một cách cơ bản là rất
thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam là thành viên của WTO và một số
tổ chức quốc tế khác.
Với mong muốn đƣa ra một sự phân tích sâu và rộng về mặt lý luận và
thực tiễn, những vấn đề pháp lý cần lƣu ý khi ký kết, thực hiện và giải quyết
tranh chấp HĐMBHHQT, đồng thời làm rõ những bất cập trong thực tiễn
nhận thức và áp dụng của pháp luật về HĐMBHHQT, tác giả rút ra những
kiến nghị, đổi mới tƣ duy, kỹ năng áp dụng, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực
hiệu quả thực thi chế độ pháp lý về HĐMBHHQT.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội
dung của luận văn gồm 3 chƣơng:
Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về HĐMBHHQT.
Chương 2: Các quy định của Luật Thƣơng mại Việt Nam 2005 và pháp
luật quốc tế về HĐMBHHQT.
Chương 3: Những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về
HĐMBHHQT nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động MBHHQT ở
Việt Nam.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1003304
standbyu đã viết:Ad cho mình xin link, link trên không down được, tks ^^Tải để làm gì mà nhiều thế bạn?
Hình đại diện của thành viên
By standbyu
#1003314
daigai đã viết:
standbyu đã viết:Ad cho mình xin link, link trên không down được, tks ^^Tải để làm gì mà nhiều thế bạn?

Mình làm tiểu luận bạn ơi, tại cái hợp đồng mua bán hàng hóa này liên quan rất nhiều hiệp định, many thanks ^^
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement