Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangquocviet_111986
#963374 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về thanh toán quốc tế và giải quyết tranh chấp trong giao dịch tín dụng chứng từ. Phân tích pháp luật về giải quyết tranh chấp giao dịch tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế. Thực tiễn giải quyết tranh chấp tranh chấp giao dịch tín dụng chứng từ ở một số nước và Việt Nam. Đưa ra giải pháp về pháp luật giải quyết tranh chấp giao dịch tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong xu thế vận động và phát triển mạnh mẽ của quan hệ quốc tế
ngày nay, liên kết hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ, bình đẳng cùng có lợi là nhu cầu tất yếu của các quốc gia trên thế
giới. Trƣớc đây, trong bức tranh kinh tế ảm đảm của thế giới đó là sự thống trị
của các cƣờng quốc, sự cùng kiệt nàn, lạc hậu của các nƣớc chậm phát triển vì lý
do đóng cửa nền kinh tế, không giao thƣơng với thế giới. Sự mất cân bằng về
kinh tế kéo theo sự mất cân bằng về chính trị. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế
quốc tế nhƣ hiện nay, với một nền kinh tế đang chuyển mình để bắt kịp với
nhịp độ của thị trƣờng thế giới, Việt nam cũng có nhiều cơ hội và thách thức
lớn đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực lớn trên nhiều phƣơng diện, nhiều lĩnh vực. Vị
thế của Việt Nam trên trƣờng quốc tế đã đƣợc đánh giá cao. Thƣơng mại quốc
tế vừa là một bộ phận hữu cơ, vừa là kết quả, vừa có tác động hỗ trợ cho hoạt
động đối ngoại, tạo nên bƣớc chuyển biến vị thế đối ngoại của đất nƣớc.
Số liệu dƣới đây có thể nhận diện rõ hơn các điểm vƣợt trội này:
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2010 đạt trên 72 tỷ USD, tằng
26.2% so với năm trƣớc. Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ đạt xấp xỉ 7.5tỷ USD
tăng 29.4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt xấp xỉ 79.5 tỷ
USD, cao nhất từ trƣớc tới nay ( nguồn: Tổng cục Thống kê)[72].
Là một mắt xích không thể thiếu trong con tàu kinh tế đối ngoại,
hoạt động thanh toán quốc tế là một dịch vụ ngày càng trở nên quan trọng
không chỉ đối với các doanh nghiệp phát triển mà còn là một dịch vụ rất quan
trọng đối với các Ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam. Thanh toán quốc tế ra
đời dựa trên nền tảng thƣơng mại quốc tế nhƣng thƣơng mại quốc tế có tồn tại
và phát triển tốt hay không lại còn phụ thuộc vào khâu thanh toán có thông
suốt, kịp thời, an toàn và chính xác hay không. Một trong những điều kiện của
mỗi quốc gia trong tiến trình hội nhập quốc tế toàn diện và hiệu quả chính là sự
hiểu biết, tôn trọng và tuân thủ pháp luật quốc tế, tập quán quốc tế, thông lệ quốc
tế và pháp luật quốc gia. Bởi lẽ thanh toán quốc tế so với thanh toán nội địa chịu
sự chi phối, điều chỉnh của pháp luật, tập quán quốc tế và quốc gia.
Trong thực tiễn đời sống thƣơng mại quốc tế giữa các chủ thể của
các quốc gia khác nhau với nhiều mối quan hệ đa lĩnh vực phản ánh lợi ích đa
dạng và phong phú của các chủ thể. Chính vì vậy, về phƣơng diện lý luận, khi
thiết lập và thực hiện các quan hệ đó thì tranh chấp giữa các chủ thể là điều
không tránh khỏi. Trong hoạt động thanh toán quốc tế, phƣơng thức tín dụng
chứng từ đƣợc sử dụng nhiều nhất và bản thân nó cũng bao hàm mối quan hệ
giữa các chủ thể của các quốc gia, lợi ích của các chủ thể đôi lúc cũng xảy ra
tranh chấp, những tranh chấp này sẽ ảnh hƣởng tiêu cực tới hoạt động thanh
toán quốc tế. Mỗi quốc gia có một hệ thống pháp luật điều chỉnh, quy định về
các phƣơng thức giải quyết tranh chấp trong giao dịch chứng từ. Nghiên cứu
các phƣơng thức giải quyết tranh chấp trong giao dịch tín dụng chứng từ là rất
cấp thiết trong giai đoạn hiện nay khi mà số vụ kiện liên quan tới loại hình
tranh chấp này ngày càng gia tăng về số lƣợng và tính chất phức tạp. Các
doanh nghiệp Việt nam gặp rất nhiều thua thiệt khi tham gia thƣơng mại quốc
tế bởi nhiều lý do và điều này đã làm giảm uy tín trên thƣơng trƣờng, ảnh
hƣởng đến kinh tế của doanh nghiệp bởi chi phí theo kiện. Thực tiễn công tác
tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn- trực tiếp liên quan đến
nghiệp vụ thanh toán quốc tế cũng là lý do giúp tác giả lựa chọn đề tài “ Giải
quyết tranh chấp về giao dịch tín dụng chứng từ trong thanh toán quốc tế” làm
đề tài nghiên cứu của luận văn thạc sỹ.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài:
Giải quyết tranh chấp về giao dịch tín dụng chứng từ trong thanh
toán quốc tế là một đề tài đã đƣợc nhiều tác giả nghiên cứu dƣới các góc độ
khác nhau, nhƣng điển hình phải kể đến “Cẩm nang giải quyết tranh chấp

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By caothu159
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988951 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement