Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#963362 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Nghiên cứu tổng quát về lịch sử ra đời của ngành bảo hiểm hàng hải trên thế giới và bối cảnh, nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Luật bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906. Nghiên cứu các nội dung chủ yếu của Luật bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906 (Marine Insurance Act - MIA), bao gồm: các khái niệm định nghĩa được sử dụng trong MIA năm 1906 như bảo hiểm hàng hải, hợp đồng đánh cước, quyền lợi có thể bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm hàng hải, tổn thất, bảo hiểm trùng, đóng góp ... Các nguyên tắc áp dụng và các nội dung chủ yếu được đề cập trong các điều khoản. Nghiên cứu việc lựa chọn Luật áp dụng trong phạm vi Luật bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906 và một số văn bản pháp luật liên quan. Tìm hiểu một số án lệ áp dụng trong thực tế; sự tương thích giữa Luật bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906 và Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2005
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hiện nay thị trường hàng hải Việt Nam đang rất phát triển, từng bước hội nhập
của thị trường hàng hải quốc tế. Gắn liền với sự phát triển này là việc các Công ty hàng
hải Việt Nam phải tham gia bảo hiểm P&I tại các Hiệp hội bảo hiểm tàu của Anh là
một yêu cầu bắt buộc trong việc hoạt động hàng hải quốc tế.
Thị trường bảo hiểm hàng hải Anh phát triển sớm nhất trong lịch sử. Bộ luật bảo
hiểm hàng hải Anh ra đời năm 1906 tính đến nay đã tròn 100 năm với khá nhiều sự
thay đổi của khoa học kỹ thuật, sự phát triển của thương mại hàng hải và thị trường bảo
hiểm hàng hải cũng có những bước tiến tương ứng. Mặc dù có một số quy định đã lỗi
thời. Tuy nhiên các nguyên tắc của nó vẫn có những giá trị nhất định, là nền tảng cho
việc vận hành của thị trường bảo hiểm hàng hải và khuôn mẫu cho việc xây dựng các
bộ luật về bảo hiểm của các nước trên thế giới, điều này được chứng tỏ trong việc áp
dụng Bộ luật vào thực tiễn xét xử, hiệu lực và sự tồn tại của các điều khoản MIA. Cho
đến hiện nay bộ luật vẫn được áp dụng, chưa cần thiết đến mức phải sửa đổi.
Các điều luật chủ yếu mang tính nguyên tắc và chuẩn mức cho việc giải quyết
các tranh chấp, giới hạn trách nhiệm của người bảo hiểm, hạn mức bồi thường, các lợi
ích của người được bảo hiểm... Chính vì vậy khi áp dụng bộ luật vào thực tiễn người ta
rất chú trọng đến việc áp dụng các án lệ để xác định cụ thể việc áp dụng các điều luật.
Bên cạnh đó luật cũng tôn trọng sự thỏa thuận của các bên, thể hiện ở một số điều
khoản cho phép sự thỏa thuận của các bên có giá trị cao hơn Luật.
Hiện nay việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải luôn tiềm ẩn
những tranh chấp và những rủi ro mang tính thương mại quốc tế, đòi hỏi các quốc gia
phải tiến tới những chuẩn mực chung khi áp dụng luật để giải quyết những tranh chấp
thương mại quốc tế, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải luôn có yếu tố nước
ngoài. Trong khi đó, Luật bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906 luôn được coi là chuẩn
mực cho việc giải quyết các tranh chấp trong bảo hiểm hàng hải và trong việc xây dựng
các Luật bảo hiểm hàng hải của các nước trên thế giới.
2. Mục đích-nhiệm vụ-phạm vi nghiên cứu
 Mục đích nghiên cứu
Việc nghiên cứu MIA là rất cần thiết trong quá trình hội nhập và gia nhập WTO
của Việt Nam, tạo thuận lợi trong quá trình thông thương vì kênh vận chuyển hàng hải
quốc tế vẫn là kênh chủ yếu trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.
Nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam phải gánh chịu,
cũng như những thiệt hại về tàu là rất lớn bao gồm cả vật chất lẫn trách nhiệm dân sự
của chủ tàu đòi hỏi phải có một khung pháp lý về bảo hiểm hàng hải hoàn thiện.
Thị trường bảo hiểm hàng hải Việt Nam cũng phải tuân theo các quy tắc chung
của thị trường bảo hiểm hàng hải quốc tế, mà hiện nay bộ luật hàng hải Việt Nam cũng
còn nhiều bất cập, cũng nên xây dựng theo hướng tôn trọng các quy tắc thương mại
quốc tế.
Hiện nay cũng chưa có một đề tài khoa học nào nghiên cứu các quy định trong
Luật bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906 và việc áp dụng trong thực tiễn. Bởi đặc thù
của ngành hàng hải nói chung và ngành bảo hiểm hàng hải nói riêng có rất nhiều các
trường hợp rủi ro dẫn đến tổn thất phức tạp và đa dạng. Nên trong việc áp dụng Luật
bảo hiểm hàng hải của Anh có nhiều quy định gây cho người áp dụng lúng túng rất cần
đến việc tìm hiểu các trường hợp áp dụng trong thực tiễn như các án lệ (case law),
nhằm làm rõ hơn nội dung các những quy định trong Bộ luật. Chính vì vậy đề tài sẽ tập
trung nghiên cứu cũngmột cách tương đối hoàn chỉnh bối cảnh ra đời của MIA, các nội
dung quy định trong MIA và quá trình áp dụng thực tế.
 Để đạt đƣợc những mục đích trên đòi hỏi đề tài tập trung giải quyết các
nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu tổng quát về lịch sử ra đời của ngành bảo hiểm hàng hải trên thế
giới nói chung và bối cảnh cũng như các nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Luật bảo
hiểm hàng hải Anh năm 1906 nói riêng.
- Nghiên cứu các nội dung chủ yếu của Luật bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906
bao gồm: Các khái niệm định nghĩa được sử dụng trong MIA năm 1906 như: bảo hiểm
hàng hải, hợp đồng đánh cước, quyền lợi có thể bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm hàng
hải, tổn thất, bảo hiểm trùng, đóng góp… Các nguyên tắc áp dụng và các nội dung chủ
yếu được đề cập trong các điều khoản.
- Nghiên cứu việc lựa chọn Luật áp dụng trong phạm vi Luật bảo hiểm hàng hải
Anh năm 1906 và một số văn bản pháp luật liên quan. Một số án lệ (caselaw) liên quan
đến MIA năm 1906.
 Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu khát quát lịch sử hình thành và phát triển của
ngành bảo hiểm hàng hải nói chung và Luật bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906 nói
riêng. Sau đó tập trung nghiên cứu một cách tổng quát những nội dung chính của Luật
bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906. Bên cạnh đó cũng đi sâu vào những nội dung chủ
yếu của Luật như: các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm hàng hải được thể hiện trong
Luật, quyền lợi được bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm, các cam kết, hành trình, tổn
thất…Phần cuối cùng sẽ nghiên cứu một số trường hợp áp dụng trong thực tế của MIA
để từ đó có thể hiểu chính xác các quy định thể hiện trong MIA và đánh giá phần nào
hiệu lực áp dụng pháp luật của đạo luật này.
3. Nhận định về đề tài và phƣơng pháp thực hiện đề tài
a. Nhận định đề tài
“Một số vấn đề cơ bản của Luật bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906 và việc áp
dụng trong thực tiễn” là đề tài tuy không còn mới ở các nước phát triển Nhưng ở Việt
Nam lại chưa có nhiều tài liệu và nghiên cứu mang tính tổng quát, mà chủ yếu chỉ được
trích dẫn ở một số trường hợp. Các nội dung cơ bản của MIA mang tính lý luận và thực
tiễn cao. Nội dung này là một nội dung đã được khái quát trong môn học Luật thương
mại quốc tế - Chuyên ngành Luật quốc tế. Do vậy, việc đi sâu vào nội dung các quy
định trong Luật bảo hiểm hàng hải Anh mang hiệu quả tốt trong cả lý luận và thực tiễn.
Vì tìm hiểu được bản chất và sự vận hành của các quy định của MIA là rất cần thiết, để
từ đó có thể vận dụng và giải thích các quy định đó trong từng trường hợp thực tế.
Đồng thời đóng góp cho việc hoàn thiện các quy định của Việt Nam phù hợp với thông
lệ tập quán thương mại quốc tế, nhất là trong lĩnh vực bảo hiểm hàng hải. Trong khi
hiện nay các quy định trong đơn bảo hiểm của các Công ty bảo hiểm hàng hải thường
tập trung vào các điều khoản. Còn các nguyên tắc giải quyết khi có tranh chấp xảy ra
thường được quy định trong các văn bản pháp luật về bảo hiểm hàng hải. Việc tìm hiểu
các nguyên tắc này có giá trị rất lớn nhằm giảm bớt việc trục lợi trong lĩnh vực bảo
hiểm hàng hải.
b.Phƣơng pháp thực hiện đề tài (Phƣơng pháp đánh giá hiệu qủa pháp luật,
phƣơng pháp dịch thuật)
Do việc nghiên cứu MIA năm 1906 chưa có một công trình khoa học cũng như
các tài liệu dịch thuật cũng không có hầu như chỉ trích lược một số điều khoản của
Luật bảo hiểm hàng hải Anh năm 1906. Nên đề tài luận văn sử dụng một số tài liệu
nguyên bản bằng tiếng Anh của các nhà Luật học nước ngoài về bảo hiểm hàng hải.
Trong quá trình nghiên cứu, nhiều khái niệm và cụm từ cũng như ý nghĩa của các từ và
các cụm từ mang tính chuyên ngành trích dẫn tiếng Anh được tác giả Luận văn cố gắng
dịch thuật với nghĩa sát nhất của tiếng Việt, để tạo nên sự giải thích cặn kẽ nhất, đồng
thời cũng trích dẫn bằng tiếng Anh bên cạnh để người đọc tiện theo dõi.
Hiệu quả pháp luật bao gồm: Hiệu quả trong công tác lập pháp, công tác hành
pháp và công tác tư pháp. Thực chất của phương pháp này là tiến hành rà soát, đánh
giá thực trạng hệ thống pháp luật hiện hành. Trong phạm vi hẹp bắt đầu từ quy định
trong một đạo luật, quá trình áp dụng, mối quan hệ giữa đạo luật đó và các văn bản
pháp luật có liên quan và thực tiễn xét xử, đặc biệt là kết quả thu được từ các hoạt động
trên. Thước đo tính hiệu quả của pháp luật chính là việc vận hành, áp dụng một cách hệ
thống nhất các văn bản pháp luật vào trong cuộc sống và sự phản ánh, hưởng ứng tích
cực từ xã hội đối với các văn bản pháp luật đó. Nội dung của Luật bảo hiểm hàng hải

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991809 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement