Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bedthnglam
#963329 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Một số vấn đề lý luận cơ bản về đấu thầu quốc tế. Các quy định pháp lý cơ bản hiện hành của Việt Nam về đấu thầu quốc tế trong tương quan so sánh với một số quy định quốc tế, như về lựa chọn nhà thầu, hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu, vi phạm và xử lý vi phạm trong đấu thầu. Tổng quan thực trạng thực thi pháp luật về đấu thầu quốc tế tại Việt Nam và một số giải pháp đề xuất: hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đấu thầu quốc tế, nâng cao năng lực con người
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đại hội Đảng lần thứ X đã đặt ra nhiệm vụ cụ thể là xây dựng nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu công nghiệp
hoá và hiện đại hoá đất nước, xây dựng đồng bộ các yếu tố thị trường, đặc
biệt các bộ phận thị trường chưa hình thành hay còn sơ khai đã đặt ra nhiệm
vụ to lớn cho hệ thống pháp luật kinh tế. Yêu cầu hội nhập cũng như tiếp thu
những giá trị, thành tựu của pháp luật quốc tế. Hội nhập quốc tế là yêu cầu tất
yếu của các quốc gia hiện nay. Đối với Việt Nam, đây là những bước đi ban
đầu nhưng không thể không thực hiện. Việc thực hiện cam kết của Hiệp định
thương mại Việt - Mỹ, gia nhập WTO, khu vực mậu dịch tự do AFTA tạo ra
những cơ hội và thách thức to lớn đối với Việt Nam. Việt Nam sẽ phải cải
cách hệ thống pháp luật kinh tế phù hợp với yêu cầu của WTO, nội dung của
thoả thuận Việt - Mỹ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng có thể sẽ gặp những khó
khăn khách quan với tư cách là nước đang phát triển và có thu nhập thấp. Để
thực hiện nhiệm vụ này, việc nghiên cứu và hoàn thiện pháp luật kinh tế nói
chung về đấu thầu quốc tế nói riêng là yêu cầu bức xúc.một việc làm hết sức
cần thiết.
Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đấu thầu quốc tế hiện nay là
một đòi hỏi tất yếu. Hệ thống pháp luật về đấu thầu quốc tế phải được xây
dựng trên cơ sở chính sách, mục tiêu và yêu cầu hội nhập. Cụ thể là: về đấu
thầu quốc tế phải đảm bảo phát triển đúng hướng, đảm bảo cạnh tranh lành
mạnh và công bằng, phục vụ lợi ích người tiêu dùng và xã hội. Đồng thời vấn
đề vốn nhà nước luôn là vấn đề nhạy cảm và luôn cần chính sách quản lý,
giám sát việc sử dụng vốn nhà nước.
Việt Nam, một nước đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế, việc xây
dựng và hoàn thiện pháp luật về đấu thầu quốc tế là một tất yếu khách quan
và đã được chúng ta nhận thức rất rõ trong thời gian qua. Đây là quá trình
hoàn thiện không ngừng nhằm đảm bảo thống nhất việc điều chỉnh pháp luật
đối với hoạt động kinh doanh, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của quá trình
hội nhập. Với những lý do trên đây, chúng tui đã chọn đề tài "Một số vấn đề
về pháp luật đấu thầu quốc tế tại Việt Nam " làm luận văn tốt nghiệp cao
học.
2. Tình hình nghiên cứu :
Liên quan đến đấu thầu quốc tế cho đến nay chưa có công trình nghiên
cứu nào. Đồng thời, Luật Đấu thầu vừa mới ban hành nhưng vẫn còn nhiều
nội dung cần xem xét khi đưa Luật vào áp dụng trên thực tiễn. Chính điều này
đã tạo nên sự cần thiết và thôi thúc chúng tui thực hiện đề tài "Một số vấn đề
về pháp luật đấu thầu quốc tế tại Việt Nam "
3. Mục tiêu và nhiệm vụ của Luận văn
Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lý luận về đấu thầu
quốc tế, đồng thời xem xét, đánh giá về thực trạng hệ thống pháp luật cũng
như thực trạng thực thi pháp luật đấu thầu quốc tế của Việt Nam, chúng tôi
mong muốn làm sáng tỏ cơ sở lý luận và bản chất của pháp luật về đấu thầu
quốc tế, làm tiền đề cho việc bổ sung, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu quốc
tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Để đạt được mục tiêu trên, Luận văn có các nhiệm vụ sau:
- Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản đấu thầu quốc tế; nghiên cứu bản
chất, đặc điểm của đấu thầu quốc tế .

- Nghiên cứu tương quan giữa hệ thống pháp luật Việt Nam về đấu thầu
quốc tế trên cơ sở so sánh với một số quy định quốc tế.
- Nghiên cứu thực trạng hệ thống pháp luật về đấu thầu quốc tế cũng
như thực trạng thực thi pháp luật về đấu thầu quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời,
tham khảo các quy định của các nước về đấu thầu quốc tế để xem xét, phân
tích những mâu thuẫn, bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định hiện hành về
đấu thầu quốc tế ở Việt Nam.
- Kiến nghị hướng sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu quốc tế
cho phù hợp với yêu cầu của thực tế.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các quy định hiện hành của pháp
luật điều chỉnh hoạt động đấu thầu quốc tế ở Việt Nam, mối quan hệ của các
quy định này trong tổng thể hệ thống pháp luật về đấu thầu.
Trong khuôn khổ Luận văn này, chúng tui không đi sâu vào tìm hiểu tất
cả các vấn đề về đấu thầu quốc tế mà chỉ tập trung nghiên cứu khía cạnh pháp
lý, cơ sở lý luận, thực tiễn và nội dung pháp luật về đấu thầu quốc tế, đồng
thời có tham khảo quy định của một số tổ chức quốc tế về đấu thầu quốc tế
nói riêng và đấu thầu nói chung như Uỷ ban pháp luật Thương mại quốc tế,
Tổ chức thương mại thế giới, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng phát triển châu
Á... Trên cơ sở phạm vi nghiên cứu này, chúng tui đưa ra những khuyến nghị
cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về đấu thầu quốc tế ở Việt Nam.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Chúng tui lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử
làm cơ sở phương pháp luận để nghiên cứu và thực hiện đề tài này. Các
phương pháp cụ thể được sử dụng trong việc nghiên cứu và thực hiện Luận án
gồm: phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp nhằm làm sáng tỏ
vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu đề tài.
6. Ý nghĩa thực tiễn và sự đóng góp của đề tài :
Luận văn nghiên cứu này là sự kết nối giữa tư duy và kinh nghiệm về
kinh tế quốc tế nói chung với quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng trong
lĩnh vực chuyên môn về quản lý đấu thầu quốc tế.
Làm rõ một số vấn đề tồn tại và những vướng mắc trong thực tiễn áp
dụng pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu quốc tế. Luận văn có thể ứng dụng để
đóng góp cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về đấu thầu Quốc tế tại
Việt Nam.
7. Bố cục của Luận văn: Ngoài lời nói đầu, Kết luận , Mục lục, Phụ
lục, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm ba chương, được bố cục như
sau:
Chương 1 : Một số vấn đề Lý luận cơ bản về đấu thầu quốc tế
Chương 2 : Các quy định pháp lý cơ bản hiện hành của Việt Nam về
đấu thầu quốc tế trong tương quan so sánh với một số quy định quốc tế
Chương 3 : Việc thực thi pháp luật về đấu thầu quốc tế tại Việt nam và
Một số giải pháp đề xuất về hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đấu thầu
Quốc tế

CHƢƠNG 1
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ
1. Khái niệm :
1.1 Định nghĩa về đấu thầu và đấu thầu quốc tế:
1.1.1 Định nghĩa về đấu thầu và đấu thầu quốc tế:
Định nghĩa về đấu thầu và đấu thầu quốc tế nhìn chung khá thống nhất
trong các văn bản pháp luật quốc tế cũng như quốc gia.
Thuật ngữ “đấu thầu” đã xuất hiện từ rất sớm trong Từ điển Tiếng Việt
[42] và ở đó đấu thầu được định nghĩa “là tranh nhau làm một công trình kiến
thiết, ai nhận với giá rẻ nhất thì được làm”. Trong từ điển này lại không có
khái niệm đấu thầu quốc tế.
Từ điển Luật học [43] nêu ra hai khái niệm đấu thầu hàng hoá và đấu
thầu quốc tế. Trong đó, đấu thầu hàng hoá được định nghĩa “là một hoạt động
thương mại giữa một bên là người mời thầu và bên kia là những người dự
thầu để lựa chọn được nhà thầu đáp ứng được các yêu cầu về kinh tế kỹ thuật
của việc mua bán hàng hoá hay thực hiện ngạch hàng hoá trên cơ sở cạnh
tranh hợp pháp giữa những người dự thầu”. Định nghĩa này chỉ nêu khía cạnh
đấu thầu hàng hoá gần với khái niệm đấu thầu hàng hoá của Luật Thương Mại
Việt Nam năm 2005 (điều 214 khoản 1) [2] “Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là
hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời
thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia
đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005672 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement