Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 1176411_294
#963175 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quyền tự do kinh doanh ; từ đó xác định đúng đắn bản chất, nội dung, những yếu tố chi phối quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư. Nghiên cứu, lý giải vai trò của pháp luật kinh tế trong việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư. Phân tích, đánh giá thực trạng những nội dung cơ bản của quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định pháp luật kinh tế hiện hành. Đề ra những định hướng và giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật kinh tế đảm bảo quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư ở Việt Nam
1. Tính cấp thiết của Đề tài
Chủ trương xây dựng NNPQ XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân
dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, mang tính
đột phá về tư duy, lý luận. Chủ trương này đã được cụ thể hoá trong Hiến pháp
1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), trong đó khẳng định “Nhà nước cộng hoà
XHCN Việt Nam là NNPQ XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân
với giai cấp nông nhân và đội ngũ trí thức” [Điều 2 HP 1992]. Gắn liền với công
cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền là việc cải cách pháp luật. Nhận thức đúng đắn
sự phát triển kinh tế trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN, pháp luật kinh tế được chú trọng xây dựng, hoàn thiện tạo điều kiện thuận
lợi cho sự phát triển kinh tế thị trường. Trên cơ sở Hiến pháp 1992 về quyền tự do
kinh doanh của công dân (Điều 57 HP1992), pháp luật kinh tế đã thể chế những đòi
hỏi của quyền tự do kinh doanh.
Tự do kinh doanh về thực chất là khả năng của chủ thể được thực hiện những
hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp dịch vụ kinh doanh dưới những
hình thức thích hợp với khả năng vốn, khả năng quản lý của mình nhằm thu lợi
nhuận. Tuy nhiên, khả năng này có được đảm bảo thực hiện hay không và cơ sở nào
để bảo đảm thực hiện nó là điều có ý nghĩa quan trọng. Chắc chắn trong bất cứ nền
kinh tế hàng hóa nào cũng không thiếu các chủ thể muốn được kinh doanh một cách
tự do. Ngay cả trong nền kinh tế kế hoạch tập trung của chúng ta trước đây cũng có
không ít người muốn tham gia vào quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hay cung
cấp dịch vụ nhằm thu lợi nhuận. Tuy nhiên, trong các xã hội khác nhau thì mức độ
đảm bảo việc thực hiện nhu cầu này lại rất khác nhau. Điều này tùy thuộc vào hệ
thống pháp luật và khả năng của các cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật,
đặc biệt là những lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến tự do kinh doanh. Rõ ràng, hệ
thống pháp luật của quốc gia có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo
quyền tự do kinh doanh. Sự khác nhau về tính toàn diện, tính hiệu quả của hệ thống
pháp luật là một trong những nhân tố quyết định cho sự phát triển sản xuất kinh
doanh, dịch vụ. Thông thường, những nơi có hệ thống pháp luật minh bạch, có hiệu
lực là những nơi có thể thu hút được các nguồn đầu tư cho sự phát triển kinh tế. Vì
vậy, để hiểu được điều gì ẩn trong mối liên hệ giữa quyền tự do kinh doanh và pháp
luật nói chung và pháp luật kinh tế nói riêng? Muốn trả lời câu hỏi này, cần xác
định vai trò đặc biệt của pháp luật đối với quyền tự do kinh doanh, đồng thời cũng
cần nắm được thực tiễn áp dụng quyền tự do kinh doanh của công dân theo quy
định của pháp luật kinh tế.
Thực tiễn quyền tự do kinh doanh của công dân đang có những rào cản, hạn
chế một phần hay toàn phần khi công dân tham gia hoạt động kinh doanh. Có thể
kể đến đó là các thủ tục cấp phép đầu tư, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh,
giấy phép, chứng chỉ hành nghề, các xác nhận về vốn hay là hoạt động quy hoạch
kinh doanh trên từng địa bàn. Nói như vậy, không có nghĩa là đang phủ nhận vai trò
của hoạt động cấp phép kinh doanh hay những ngành nghề có điều kiện, nhưng
không phải mọi quy định mang tính thủ tục hay điều kiện đều hoàn toàn phù hợp
trong quá trình cải cách nền kinh tế.
Cuộc giằng co giữa một luồng tư duy công dân chỉ được kinh doanh những gì
Nhà nước cho phép và quan điểm mở cửa rộng cho các nhu cầu kinh doanh, trả
quyền tự do kinh doanh những gì pháp luật không cấm đang cần lời giải đáp. Liệu
tình hình kinh tế ở Việt Nam đã cho phép công dân được quyền kinh doanh những
gì mà pháp luật không cấm hay chưa? Hay liệu rằng, vẫn nên chăng việc tự do trong
khuôn khổ, cái gì pháp luật cho phép thì công dân nên làm, còn cái gì mà không cho
phép thì công dân hãy dừng lại…
Vậy thì, nền kinh tế sẽ phát triển như thế nào? Hiệu quả của tự do kinh doanh
có đạt được hay chỉ là sự kìm hãm nhu cầu kinh doanh của công dân. Hệ thống pháp
luật Việt Nam nói chung cũng đã và đang hoàn thiện để đảm bảo tốt nhất quyền tự
do kinh doanh của chủ thể kinh doanh. Tuy nhiên, để nghiên cứu tổng thể cả hệ
thống pháp luật đòi hỏi cần nghiên cứu tổng thể nhiều nội dung từ thượng tầng
kiến trúc tới hạ tầng cơ sở. Do đó, trong phạm vi của đề tài này, học viên tìm
hiểu các biện pháp để đảm bảo quyền tự do kinh doanh trong phạm vi hệ thống
pháp luật quy định về hoạt động đầu tư nhằm tìm ra các giải pháp nhằm xóa bớt
những rào cản gây ảnh hưởng tới quyền tự do kinh doanh của công dân, tạo điều
kiện thuận lợi cho công dân khi tiến hành hoạt động kinh doanh, tạo tiền đề thúc
đẩy nền kinh tế hướng tới một nền kinh tế phát triển lành mạnh nhằm xây dựng
nước Việt Nam giàu mạnh
2 . Tình hình nghiên cứu
Trên thế giới, khái niệm quyền tự do kinh doanh từ lâu đã được sử dụng khá
phổ biến và rộng rãi. Quyền tự do kinh doanh gắn liền với thuyết tự do hóa kinh tế
của Adam Smith. Ông cho rằng, tự do trong kinh tế là tự do chọn nghề, tự do hành
nghề, tự do sở hữu và tự do cạnh tranh được pháp luật đảm bảo.
Quyền tự do kinh doanh ở nước ta gắn liền với quá trình đổi mới cơ chế quản
lý kinh tế. Đặt ra yêu cầu bức xúc trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật kinh
tế đang được sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực. Ở
những phạm vi và mức độ khác nhau đã có khá nhiều công trình trực tiếp hay gián
tiếp đề cập đến vấn đề quyền tự do kinh doanh và pháp luật kinh tế, như: Quyền con
người trong thế giới hiện đại do TS. Phạm Khiêm Ích và GS.TS Hoàng Văn Hảo
chủ biên; Pháp luật trong cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước của
PGS.TS Trần Ngọc Đường; Thực trạng pháp luật kinh tế ở nước ta và các quan
điểm đổi mới đưa pháp luật kinh tế vào cuộc sống của PGS.TS Nguyễn Niên; Quan
điểm pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường của cố PGS.TS Trần Trọng Hựu;
Một số vấn đề cấp thiết cần giải quyết để đảm bảo quyền tự do kinh doanh của TS.
Dương Đăng Huệ; Pháp luật kinh tế nước ta trong bước chuyển sang kinh tế thị
trường của TS. Nguyễn Như Phát; Môi trường pháp luật kinh tế đầy đủ phù hợp với
cơ chế thị trường của TS. Hoàng Thế Liên; Pháp luật và quyền tự do kinh doanh
của PGS.TS Lê Hồng Hạnh; Hoàn thiện luật kinh tế ở Việt Nam trong nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Luận án Phó Tiến sĩ của Nguyễn Am Hiếu;
Đổi mới và hoàn thiện khung pháp luật kinh tế trong điều kiện kinh tế thị trường
Việt Nam, Luận án Phó tiến sĩ của Nguyễn Minh Mẫn; Quyền tự do kinh doanh
trong pháp luật kinh tế Việt Nam, Luận văn của Tiến sĩ Bùi Ngọc Cường năm

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyenthithuanthien
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013160 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement