Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Filmer
#963152 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC

Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
MỞ ĐẦU .............................................................................................................................. 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT HẠN CHẾ
CẠNH TRANH VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ HẠN CHẾ CẠNH TRANH ........... 6
1.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật về hạn chế cạnh tranh ................ 6
1.1.1. Khái niệm, căn cứ xác định hành vi hạn chế cạnh tranh .............................. 6
1.1.2. Pháp luật điều chỉnh các hành vi hạn chế cạnh tranh ................................. 15
1.2. Khái niệm và nội dung chế tài xử lý hạn chế cạnh tranh ...................... 17
1.2.1. Khái niệm chế tài xử lý hạn chế cạnh tranh ............................................... 17
1.2.2. Sự cần thiết áp dụng chế tài đối với hành vi hạn chế cạnh tranh ................ 20
1.2.3. Các hình thức chế tài đối với hành vi hạn chế cạnh tranh .......................... 23
1.3. Kinh nghiệm pháp luật các nước về chế tài xử lý hạn chế cạnh tranh ....... 30
1.3.1. Kinh nghiệm các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ............................. 30
1.3.2. Kinh nghiệm của Canada và Mỹ ............................................................... 33
1.3.3. Kinh nghiệm của một số nước Châu Á ...................................................... 38
Tiểu kết Chương 1 ............................................................................................................ 41
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ
CHẾ TÀI XỬ LÝ HẠN CHẾ CẠNH TRANH Ở VIỆT NAM ................... 42
2.1. Thực trạng pháp luật về chế tài xử lý hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam...... 42
2.1.1. Khái quát về các biện pháp chế tài xử lý hạn chế cạnh tranh tại Việt Nam ......... 42
2.1.2. Thẩm quyền, trình tự và thủ tục xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh ở
Việt Nam .................................................................................................. 52
2.2. Thực trạng áp dụng các biện pháp chế tài đối với các hành vi hạn
chế cạnh tranh ở Việt Nam ..................................................................... 57
2.2.1. Xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh ............................................. 58
2.2.2. Xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền ................. 59
2.2.3. Xử lý hành vi tập trung kinh tế .................................................................. 62
2.3. Đánh giá thực trạng pháp luật và áp dụng pháp luật về chế tài xử
lý hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam .......................................................... 64
2.3.1. Đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam về chế tài xử lý hạn
chế cạnh tranh ........................................................................................... 64
2.3.2. Đánh giá thực tiễn xử lý các hành vi hạn chế cạnh tranh ........................... 76
Tiểu kết Chương 2 ............................................................................................................ 80
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP
LUẬT VỀ CHẾ TÀI XỬ LÝ HẠN CHẾ CẠNH TRANH Ở
VIỆT NAM .................................................................................... 81
3.1. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật về chế tài xử lý hạn chế cạnh tranh
ở Việt Nam ............................................................................................... 81
3.2. Định hướng hoàn thiện pháp luật về chế tài xử lý hạn chế cạnh
tranh ở Việt Nam .................................................................................... 82
3.2.1. Xu hướng pháp luật và việc sử dụng các chế tài đối với hành vi hạn
chế cạnh tranh của các nước trên thế giới .................................................. 82
3.2.2. Định hướng hoàn thiện pháp luật về chế tài hạn chế cạnh tranh ở Việt Nam ...... 83
3.3. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về chế tài xử lý hạn chế cạnh
tranh ở Việt Nam .................................................................................... 86
3.3.1. Các giải pháp pháp lý ................................................................................ 87
3.3.2. Các giải pháp bổ trợ khác ........................................................................ 103
Tiểu kết Chương 3 .......................................................................................................... 109
KẾT LUẬN ...................................................................................................................... 110
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 111
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#977752 Server đang bảo trì, chắc mai mới tải đươc
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement