Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuonggio_tinhyeucuatoi
#963143 Link tải miễn phí luận văn

Trình bày những lý luận cơ bản về quản trị công ty cổ phần: khái niệm, đặc điểm, nền tảng pháp lý, mô hình quản trị công ty cổ phần trên thế giới. Đi sâu nghiên cứu chế độ pháp lý về quản trị công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp trong đó chỉ ra những tồn tại và bất cập về các quy định quản trị công ty cổ phần trong Luật doanh nghiệp 1999, đồng thời phân tích các điểm mới trong chế định quản trị công ty cổ phần trong Luật doanh nghiệp 2005. Đưa ra một số kiến nghị về phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về cơ cấu tổ chức, về cơ chế quản trị công ty cổ phần ở nước ta

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN 1
1.1 Khái luận chung về công ty cổ phần .. 1
1.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần . 1
1.1.2 Khái niệm, đặc điểm của công ty cổ phần 4
1.2 Khái quát chung về quản trị công ty cổ phần . 9
1.2.1 Khái niệm về quản trị công ty cổ phần .. 9
1.2.2 Sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật quan hệ quản trị công ty .. 15
1.2.3 Chế độ pháp lý về quản trị công ty cổ phần trong luật công ty 18
1.3 Những nền tảng pháp lý về quản trị công ty cổ phần .. 20
1.3.1 Cổ đông-chủ sở hữu công ty cổ phần .. 20
1.3.2 Sự tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền quản lý . 24
1.3.3 Tăng cường cơ chế giám sát đối với hoạt động quản lý .. 27
1.4 Mô hình quản trị công ty cổ phần trên thế giới .. 29
1.4.1 Mô hình quản trị công ty cổ phần của Mỹ . 29
1.4.2 Mô hình quản trị công ty cổ phần của Đức 31
1.4.3 Các khuyến nghị của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) về
quản trị công ty .. 33
Chương 2: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT
DOANH NGHIỆP .. 41
2.1 Đánh giá chung về quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam .. 41
Trang

2.2 Những hạn chế của chế định quản trị công ty cổ phần trong Luật
doanh nghiệp năm 1999 và điểm mới trong Luật Doanh nghiệp 2005 46
2.2.1 Cơ cấu quản trị nội bộ của công ty cổ phần .. 48
2.2.1.1 Đại hội đồng cổ đông 49
2.2.1.2 Hội đồng quản trị. 64
2.2.1.3 Giám đốc (Tổng giám đốc) . 71
2.2.1.4 Ban kiểm soát 73
2.2.2 Đảm bảo thực hiện quyền của cổ đông . 77
2.2.3 Công khai hoá và giám sát các giao dịch có khả năng tư lợi và
lợi ích liên quan . 86
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH QUẢN TRỊ CÔNG
TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 92
3.1 Một số quan điểm định hướng hoàn thiện . 92
3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện chế định quản trị công ty cổ phần 96
KẾT LUẬN .. 105
TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Quản trị công ty là vấn đề thiết yếu để đảm bảo cho sự tồn tại và phát
triển của công ty. Sự thành bại của một công ty luôn lệ thuộc vào cách thức tổ
chức, và quản lý nội bộ của công ty. Một bộ máy công ty đơn giản, gọn nhẹ,
linh hoạt với sự phân công rành mạch chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đồng
thời phối hợp ăn khớp, đồng bộ hoạt động của các bộ phận khác, thiết lập
được cơ chế giám sát và giảm thiểu mâu thuẫn trong nội bộ là một trong
những đảm bảo quan trọng cho hiệu quả kinh doanh của công ty.
Công ty cổ phần là một trong những loại hình công ty có lịch sử hình
thành và phát triển khá lâu đời trên thế giới, nhưng ở Việt Nam do những điều
kiện hoàn cảnh kinh tế xã hội nhất định nên loại hình này gần đây mới được
một số nhà đầu tư quan tâm. Chính vì vậy, sự hiểu biết về vấn đề quản trị
công ty còn rất nhiều hạn chế về mặt lý luận và thực tiễn. Với sự ra đời của
Luật Doanh nghiệp năm 1999 và sau đó là Luật doanh nghiệp 2005 các vấn
đề có liên quan đế quản trị công ty đã được hoàn thiện một bước. Tuy nhiên
việc hiểu và vận dụng đúng các quy định của pháp luật về công ty cổ phần ở
Việt Nam là một vấn đề không đơn giản. Trong pháp luận về công ty cổ
phần, các quy định của pháp luật có liên quan đến quản trị công ty cổ phần,
xung đột quyền lợi và giải quyết mâu thuẫn giữa bộ phận hợp thành công ty là
một trong những chế định quan trọng, nó chi phối quá trình hình thành, phát
triển hay chấm dứt sự hoạt động của công ty. Việc nghiên cứu Đề tài “ Chế
độ pháp lý về quản trị công ty cổ phần theo Luận doanh nghiệp” sẽ đem lại
ý nghĩa sau:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By cuangang92
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985897 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement