Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phuc_nguyen
#963128 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Làm sáng tỏ về mặt lý luận và thực tiễn của nhu cầu xây dựng và hoàn thiện pháp luật an sinh xã hội ở Việt Nam; Xác định mô hình an sinh xã hội phù hợp điều kiện Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp lý về an sinh xã hội ở Việt Nam
L Ờ I N Ó I Đ Ẩ l
1. Lý do chọn đé tài
Công cuộc đổi mới ờ nước ta đã thu được nhiều thành tựu kinh tê - xã
hội quan trọng. Quá trình đổi mới đặt ra yêu cầu gắn tăng trướng kinh tế với
phát trien công hàng xã hội. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII
(năm 1991) đã khắng định : “Mục tiêu của chính sách x ã hội thống nhất với
mục tiêu phái triển kinh tế, đều nhằm phái huy sức mạnli cùa nhản tò con
người vả vì con người. Kếl hợp hài hoà giữa phái triển kinh tế với phát triển
văn hoá, x ã hội, giữa lúng trưởng kinh tê với tiến bộ x ã hội, giữa đời sông vật
chái và đời sống tinh thần. Coi phát triển kinh tể là cơ sờ tiền đề cho việc
thực hiện các chính sách xã hội, thực hiện lot chính sách x ã hội là động lực
thúc đẩy kình l ể '. Quan điểm này đã được tiếp tục ghi nhận trong các Văn
kiện Đại hội lần thứ VIII (nám 1996), lần thứ IX (năm 2001) của Đảng và dần
được đưa vào cuộc sống hằng các chính sách, quy định của Nhà nước.
Song song với quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách,
pháp luật về kinh tế, công tác xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp
luật về xã hội là vấn đề cấp thiết đang đặt ra ở nước ta hiện nay tront; quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế.
Là một bộ phận quan trọng hệ thông chính sách xã hội. chính sách an
sinh xã hội ờ nước ta từ làu dã đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định đời
sống, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Hệ thống các “Lưới an sinh xã
hội” đã thực sự trờ thành “Bà đỡ” cho những thành viên trong xã hội khi gặp
phải rủi ro, khó khăn trong cuộc sống. Hệ thống các quy phạm pháp luật về an
sinh xã hội cũng đã được hình thành và đóng góp mộl phẩn quan trọng trong
việc thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước.
Tuv nhiên, khi nền kinh tế lập Irung hao cấp được Ihay thê hằng nền
kinh tê ihị trường định hướng xã hội chú nghĩa VỚI xu thê hội nhập kinh tê
quốc tế, thì hệ thống an sinh xã hội ớ nước ta đã hộc lộ nhiều hạn chê cả trên
hình diện lý luận cũng như trên thực tiễn, cả trên lĩnh vực xây dựng vãn bán
cũng như trong tổ chức thực hiện.
Đứng trước thực tiễn như vậy, dể góp phẩn hoàn thiện hộ thống an sinh
xã hội ở nước ta, việc nghiên cứu, làm rõ cư sở lý luận, thực tiễn về an sinh xã
hội từ đó thiết lập khung pháp lý về an sinh xã hội trong khuôn khổ hệ thống
pháp luật về xã hội đồng thời thích hợp với các chính sách, pháp luật về kinh
tế là hết sức cần thiết.
Với những lý do trên, tui mạnh dạn chọn đề tài "Đ ịnh hướng hoàn
thiện k h u n g pháp luật an sinh x ã hội ở Việt N a rn ' làm Luận văn Thạc sĩ luật
học cho bản thân mình.
2. T ìn h hình nghièn cứu
An sinh xã hội là một lĩnh vực mới được nghiên cứu ở nước ta. Trong
thời gian vừa qua, cũng có một số công trình nghiên cứu về lĩnh vực này
nhưng có những tên gọi khác nhau: “Góp phần đổi mới và hoàn ihiện chính
sách đảm hảo xã hội ở nước ta hiện nay” POS, PTS Đỗ Minh Cương, PTS Mạc
Văn Tiến - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia năm 1996; Luân vãn Thạc sỹ
Luật học của học viên Nguyễn Thị Hiền Phương “Pháp luật về bảo đảm xã hội
Việt Nam: Thực trạng và hướng hoàn thiện” - Khoa Luật, ĐH quốc gia Hà
Nội, 2002. Một sô công trình nghiên cứu tập trung vào các khía cạnh, hộ phận
của an sinh xã hội như: Luận án tiến sỹ Luật học của NCS Nguyền Huy Ban
“Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội ở Việt Nam: Lý luận và thực tiễn” -
Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, 1995; Luận án tiến sỹ Luật học của NCS
Nguyên Đình Liêu “Hoàn thiện pháp luật về ưu đãi xã hội ớ Vièt Nam: Lý
luận và thực tiễn” - Khoa Luật, Đaị học quốc gia Hà Nội, 1996; Luận án tiên
sỹ Luật học của NCS Lê Thị Hoài 'Iliu “Chê độ Báo hiểm thất nghiệp trong cơ
chê kinh tê kinh lế thị trường”- Khoa Luật, Đại học quốc gia Mà Nội, 2005 ...
Một sổ hài háo về những vân đồ cụ thổ của an sinh xã hội như: “Về khái niệm

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#995378 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement