Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ho_Lj
#963125 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề về mặt lý luận của tranh chấp lao động tập thể và đình công. Tác giả đã vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn để xem xét những quy định về đình công và giải quyết đình công, từ đó rút ra những nhận xét, đề xuất phương hướng, biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về đình công nói riêng và tranh chấp lao động nói chung
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
LỜI NÓI ĐẨU
T rong quan hệ lao động, sự hoà hợp giữa các chủ thể, giữa một bên là
người sử dụng lao động với một bên là người lao động, giữa người thuê muớn
và người bán sức lao động thường chỉ có tính bền vững và ổn định tương đối
và quyền và trách nhiệm của mỗi bên có tính đối ứng. Với trách nhiệm và tư
cách là người quản lý xã hội, Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật và bộ
máy quyền lực tác động có ý thức vào quan hệ lao động, nhằm làm cho quan
hệ ấy luôn hài hoà ổn định, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh.
Từ sau Đại hội V I của Đảng, nhất là từ 1990 trở lại đây, đường lố i cải
cách kinh tế, mở cửa, hội nhập quốc tế, chuyển đổi cơ chế quản lý đã tạo điều
kiện thuận lợi cho sự phát triển thị trường lao động, giải phóng sức lao động,
tạo sự đa dạng của hình thức quan hệ lao động. Bên cạnh đó cũng có nhiều
yếu tố khác tác động đến quan hộ lao động, đến các chủ thể của quan hệ lao
động làm phát sinh những hình thức tranh chấp mới trong quá trình thực hiện
các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên, trong đó rõ nét nhất là sự phát triển của các
tranh chấp tập thể, phản ứng tập thể- đình công - là hiện tượng mà trước đó
một vài năm ở nước ta chưa có. Khách quan đánh giá từ thực tiễn trong nước
và nhiều nước khác trên thế giới và khu vực có thể nhận thấy tính tất yếu,
không tránh khỏi của những cuộc xung đột lao động mà đỉnh cao là đình công
khi thị trường lao động được hình thành và phát triển.
Thừa nhận quyền đình công của người lao động và kèm theo là những
quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục, các nguyên tắc trong thực hiện quyền
đình công cũng là thừa nhận tính tất yếu của tranh chấp, phản ứng tập thể,
xung đột lao động đỉnh cao và thể hiện ý muốn điều chỉnh quá trình này (hiện tượng) theo một ưật tự thống nhất, bảo đảm ổn định quan hệ lao động - xã hội
và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của nó.
Trong những năm gần đây, các cuộc đình công xảy ra ngày càng nhiều,
mức độ của các cuộc đình công ngày càng phức tạp, trong lúc đó, các quy
định về đình công trong Luật pháp nước ta là những quy định mới, việc giải
quyết các cuộc đình công cũng chưa có nhiều kinh nghiêm. Trong điều kiện
đó, việc nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn
của đình công đang là vấn đề thời sự bức thiết.
V ới những lý do trên, tui chọn vấn đề “Đinh công và giải quyết các cuộc
đình công “ làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.
Mục đích nghiên cứu:
- Làm sáng tỏ những vấn đề về mặt lý luận của tranh chấp lao động tập
thể và đình công.
- Vạn dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn để xem xét những quy định
về đình công và giải quyết đình công, từ đó rút ra những nhận xét, đề xuất
phương hướng, biện pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về đình công nói riêng
và tranh chấp lao động nói chung.
Đối tượng nghiên cứu:
Vấn đề tranh chấp lao động, đình công và giải quyết các cuộc đình công.
Phương pháp nghiên cứu:
- Lấy phép biện chứng duy vật làm cơ sở phương pháp luận cho việc
nghiên cứu.
- Sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như:Phương pháp thống
kê, phân tích so sánh... phù hợp với từng mặt, từng vấn đề của đề tài nghiên
cứu.
Kết cấu của luận văn:
Ngoài lờ i nói đầu, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được
chia thành 3 chương:
Chương 1 : Khái quát về tranh chấp lao động và đình công.
Chương 2 : Những quy định về thủ tục tiến hành đình công và thủ tục
giải quyết các cuộc đình công •
Chương 3: Thực trạng đình công và giải quyết đình công ở nước ta và
một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về đình công và giải quyết đình
công.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song bản luận văn chắc chắn không tránh
khỏi thiếu sót. Rất mong đựơc sự chỉ bảo và đóng góp của các thầy cô giáo và
các bạn đọc quan tâm đến đề tài này.

CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT VỂ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG VÀ ĐÌNH CÔNG
Theo pháp luật hiện hành, đình công được quan niệm như là đỉnh cao của
tranh chấp lao động tập thể. V I vậy trước khi nghiên cứu vấn đề đình công,
không thể không đề cập khái quát những vấn đề pháp lý về tranh chấp lao
động.
1.1-TRANH CHẤP LAO ĐỘNG.
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại tranh chấp lao động.
Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ lao động chủ yếu được thiết lập
qua liình .hức hợp đồng lao động Iheo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng
giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thực chất, đây là quan hộ hợp
tác cùng có lợi, trên cơ sở hiểu biết và quan tâm lẫn nhau để cùng đạt được lợi
ích mà mỗi bên đã đặt ra. Song, chính do mục tiêu đạt được lợ i ích tối đa là
dộng lực trực tiếp của cả hai bên, nên giữa họ khó có thể dung hoà được quyền
lợi irong suốt quá trình thực hiện quan hộ lao động. Trongjquan hê lao động,
sự hoà hợp giữa các chủ thể chính, giưã một bên )à người sử dụng lao động với
một bên là người lao động, giữs người ihuê mướn và người bán sức lao động
thường chỉ có tính chất bền vững và ổn dịnh tương dối vì quyền và nghĩa vụ
của mỗi bên có tính đối ứng. Hai bên chủ thể của quan hệ lao động khi thiết
lập quan hệ lao động đều nhằm những mục dích nhất định và mong muốn đạt
đvíợc mục đích đó. Họ sẽ đạt được mục đích nếu như quan hệ lao động giữa họ
ổn định, hoà và phát triển. Khi một trong hai bên ihấy cần sửa đổi,

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By kiz1912
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement