Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xuanlove_93
#963114 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Nghiên cứu làm rõ bản chất pháp lý của đại lý thương mại (ĐLTM) và cơ sở lý luận của pháp luật điều chỉnh loại hoạt động trung gian thương mại này. Phân tích thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ đại lý thương mại trong thực tế, từ đó nêu được những bất cập, hạn chế trong quy định của pháp luật. Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn, đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện các quy định của pháp luật về đại lý thương mại
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu ñề tài
Những năm qua, hoà cùng công cuộc ñổi mới và phát triển chung của
ñất nước, các doanh nghiệp Việt Nam ñã không ngừng phát triển, cải thiện và
hoàn chỉnh mình. Mỗi doanh nghiệp hoạt ñộng kinh tế ñều là một tế bào góp
phần ñưa ñất nước ñi lên, là nơi trực tiếp sản xuất và cung cấp sản phẩm, hàng
hoá, dịch vụ ñể ñáp ứng nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của toàn xã hội và
cho xuất khẩu.
Hoạt ñộng trong cơ chế thị trường hiện nay cùng với sự phát triển ngày
càng ñi lên của xã hội, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt thì vần ñề
tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp ngày càng có ý nghĩa
quan trọng quyết ñịnh sự thành công của doanh nghiệp. Trong thời kỳ hội
nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển như vũ bão của các nghành thương mại
dịch vụ ñã thúc ñẩy các doanh nghiệp ñi vào tập trung chuyên môn hóa cao.
Các doanh nghiệp sản xuất dồn toàn bộ sức lực cho ra những sản phẩm tốt.
Vấn ñề tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá dịch vụ cũng là ý nghĩa quyết ñịnh sự tồn
tại và phát triển của doanh nghiệp chính vì vậy ñòi hỏi các doanh nghiệp cần
tìm cho mình sự trợ giúp của các nhà trung gian chuyên nghiệp như các ñại lý
thương mại, nhà bán buôn, bán lẻ, nhà môi giới, ủy thác thương mại..
cách kinh doanh thông qua người trung gian, nhất là qua người
ñại lý thương mại ñã xuất hiện từ rất sớm ở các nước có nền kinh tế thị trường
phát triển và ngày càng ñược các thương nhân ưa chuộng. ðại lý thương mại
ñã giúp thương nhân phân phối sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng trên một
phạm vi rộng lớn, tiết kiệm chi phí giao dịch và ñem lại hiệu quả kinh doanh
cao hơn.
Trên thế giới, pháp luật ñiều chỉnh các hoạt ñộng ñại lý thương mại ñã
xuất hiện từ rất sớm và hiện nay ñã ñạt tới sự hoàn thiện ñáng kể. Tiêu biểu
như BLTM Pháp ñiều chỉnh từ năm 1807 và BLTM ðức từ năm 1897. Pháp
luật ñiều chỉnh ñại lý thương mại ở nhiều nước nhìn chung ñều tập trung vào
một số vấn ñề cơ bản ñể bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia. Tuy nhiên,
quan ñiểm và chính sách ñiều chỉnh hoạt ñộng này ở mỗi nước không giống
nhau mà phụ thuộc rất nhiều vào ñiều kiện kinh tế, chính trị xã hội và trình ñộ
lập pháp của từng nước. Như vậy, pháp luật về ñại lý thương mại trên thế giới
rất ña dạng và phong phú, và chúng mang ñậm bản sắc của những thể chế
kinh tế khác nhau.
Ở Việt Nam, hoạt ñộng ñại lý thương mại ñã xuất hiện tuy ñã lâu,
nhưng mới thực sự bắt ñầu phát triển trong vài năm gần ñây khi nền kinh tế
thị trường hình thành. Pháp luật Việt Nam chính thức ghi nhận hoạt ñộng ñại
lý thương mại trong LTM 1997 và tiếp tục ñược quy ñịnh trong LTM 2005
trên cơ sở kế thừa, có sửa ñổi, bổ sung. LTM 2005 ñược coi là luật khung quy
ñịnh về ñại lý thương mại, pháp luật về ñại lý thương mại còn ñược ñề cập
trong nhiều văn bản luật như Luật kinh doanh bảo hiểm, Bộ luật hàng hải,
Luật du lịch, Luật quản lý thuế và các văn bản dưới luật khác.
Tuy vậy, thực tiễn hoạt ñộng ðLTM trong thời gian qua ñã và ñang phát
sinh nhiều vướng mắc, bất cập, sai sót, ảnh hưởng ñến quyền và lợi ích hợp
pháp của các bên, cũng như của khách hàng như: nhầm lẫn giữa hoạt ñộng ñại
lý với các loại hoạt ñộng thương mại khác; trách nhiệm của bên ñại lý, bên
giao ñại lý với khách hàng chưa thật rõ ràng; các quyền và nghĩa vụ quy ñịnh
trong luật không rõ, dễ dẫn ñến vi phạm, tranh chấp.
ðể bảo vệ một cách tốt nhất các quyền và lợi ích của các bên tham gia
quan hệ ðLTM, việc nghiên cứu một cách ñầy ñủ và toàn diện các vấn ñề lý

luận cũng như thực tiễn thi hành pháp luật về ðLTM là một vấn ñề cấp thiết.
Chính vì vậy, tác giả lựa chọn ñề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ là: “ðại lý
thương mại theo Luật Thương mại 2005” với mong muốn làm rõ quy ñịnh
của pháp luật về ðLTM, chỉ ra khó khăn, vướng mắc trong áp dụng ñể từ ñó
ñề xuất các giải pháp khắc phục ñể các quy ñịnh của pháp luật phù hợp với
thực tiễn kinh doanh trong nền kinh tế thị trường tại VN.
2. Tình hình nghiên cứu ñề tài
Những vấn ñề pháp lý về hoạt ñộng trung gian thương mại nói chung,
hoạt ñộng ðLTM nói riêng ñã ñược ñề cập ñến với những nội dung cơ bản
trong giáo trình của một số cơ sở ñào tạo luật như: Giáo trình Luật thương
mại của Trường ðại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại của Khoa
Luật - trường ðại học Quốc gia Hà Nội…Với tính chất là những giáo trình
dành cho sinh viên ñại học, những nội dung ñược nghiên cứu này mới dừng
lại ở việc trang bị các kiến thức cơ bản cần thiết cho cử nhân luật chứ chưa có
ñiều kiện nghiên cứu chuyên sâu những vấn ñề lý luận cũng như thực tiễn liên
quan ñến hoạt ñộng ðLTM.
ðLTM cũng ñược ñề cập ñến trong một số công trình nghiên cứu với tư
cách là một trong các hoạt ñộng trung gian thương mại như: ðề tài nghiên
cứu khoa học của Bộ Thương mại “Cơ sở khoa học cho sự lựa chọn giải pháp
và bước ñi nhằm ñẩy mạnh tiến trình mở cửa về dịch vụ thương mại” (mã số
2001-78-059, do GS.TS Nguyễn Thị Mơ, Trường ðại học Ngoại thương làm
Chủ nhiệm ñề tài); Sách Chuyên khảo Luật Kinh Tế (Chương trình sau ñại
học) của PGS.TS Phạm Duy Nghĩa; Luận án tiến sỹ luật học của TS Lê
Hoàng Oanh “Hoàn thiện pháp LTM hàng hoá ở VN trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế”; Luận án tiến sỹ luật học của TS Nguyễn Thị Vân Anh “Pháp
luật ñiều chỉnh các hoạt ñộng trung gian thương mại ở VN”…Nhưng các công
trình nghiên cứu trên mới chỉ ñề cập ñến hoạt ñộng ðLTM nằm trong hoạt
ñộng trung gian thương mại một cách chung nhất. Chưa có một công trình
nghiên cứu nào riêng biệt về ðLTM một cách ñộc lập và chuyên sâu.
3. Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu
Luận văn ñược nghiên cứu với mục ñích làm sáng tỏ cơ sở lý luận từ
khía cạnh pháp lý của ðLTM, những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy
ñịnh của pháp luật về ðLTM, từ ñó tìm ra phương hướng và ñề xuất các giải
pháp nhằm hoàn thiện các quy ñịnh của pháp luật ñiều chỉnh ðLTM ở nước
ta.
Từ mục ñích trên, luận văn ñặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể sau:
- Thứ nhất, nghiên cứu làm rõ bản chất pháp lý của ðLTM và cơ sở lý
luận của pháp luật ñiều chỉnh loại hoạt ñộng trung gian thương mại này.
- Thứ hai, phân tích thực trạng áp dụng các quy ñịnh của pháp luật ñiều
chỉnh quan hệ ðLTM trong thực tế, từ ñó nêu ñược những bất cập, hạn chế
trong quy ñịnh của pháp luật.
- Thứ ba, trên cơ sở nghiên cứu các vấn ñề lý luận và thực tiễn, luận văn
ñưa ra một số giải pháp ñể hoàn thiện các quy ñịnh của pháp luật về ðLTM.
4. ðối tượng nghiên cứu
ðối tượng nghiên cứu của ñề tài chủ yếu là những quy ñịnh, chế ñịnh
pháp luật ðLTM theo LTM 2005 và các văn bản pháp luật liên quan. Do vậy
khi ñề cập ñến hệ thống pháp luật ðLTM, luận văn cũng chỉ chủ yếu tập trung
nghiên cứu những chế ñịnh pháp luật có liên quan trực tiếp ñến hoạt ñộng
ðLTM, thực tiễn xây dựng và áp dụng quy ñịnh của pháp luật về ðLTM ở
Việt Nam.
5. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu những khía cạnh pháp lý của ðLTM trên
cơ sở lý luận cũng như các quy ñịnh liên quan ñến ðLTM trong BLDS 2005,
LTM 2005 và một số văn bản luật chuyên ngành khác như: Bộ luật Hàng hải,
Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Du lịch...
6. Phương pháp nghiên cứu
ðể giải quyết các nhiệm vụ ñặt ra, luận văn sử dụng phối hợp nhiều
phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, luật học so sánh, khảo sát
thực tiễn. Các phương pháp nghiên cứu trong luận văn ñược thực hiện trên
nền tảng của phương pháp duy vật biện chứng, trên cơ sở các quan ñiểm,
ñường lối chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của ðảng Cộng sản Việt Nam.
7. Nội dung nghiên cứu và những kết quả nghiên cứu mới của luận
văn
ðể ñạt ñược mục ñích, nhiệm vụ nghiên cứu ñã ñề ra, luận văn nghiên
cứu làm rõ các nhóm nội dung lớn sau ñây: bản chất pháp lý của ðLTM;
nguồn pháp luật ñiều chỉnh quan hệ ðLTM; quyền và nghĩa vụ cơ bản của các
bên trong quan hệ ðLTM; ñiều kiện, thủ tục giao kết, thực hiện và chấm dứt
hợp ñồng ðLTM; trách nhiệm do vi phạm hợp ñồng ðLTM theo LTM 2005.
Kết quả nghiên cứu của luận văn có những ñiểm mới sau ñây:
- Tiếp tục làm rõ một số vấn ñề lý luận về ðLTM, những ñặc trưng pháp
lý của loại hoạt ñộng này, cho phép phân biệt với một số hoạt ñộng thương
mại cận kề khác như: mua bán hàng hoá, uỷ thác mua bán hàng hóa, nhượng
quyền thương mại…
- Chỉ ra những bất cập trong cơ chế ñiều chỉnh pháp luật ñối với quan hệ
ðLTM, làm rõ nguyên nhân, từ ñó ñề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện
pháp luật ñể nâng cao hiệu quả ñiều chỉnh pháp luật ñối với quan hệ ðLTM.
8. Cơ cấu của luận văn
Ngoài phần mở ñầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
Luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn ñề lý luận về ðLTM và pháp luật ñiều chỉnh hoạt
ñộng ðLTM
Chương 2: Thực trạng áp dụng các quy ñịnh pháp luật về ðLTM theo
LTM 2005 ở Việt Nam
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về ðLTM ở
Việt Nam
Chương 1
NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ðỘNG ðẠI LÝ THƯƠNG MẠI
VÀ PHÁP LUẬT ðIỀU CHỈNH HOẠT ðỘNG ðẠI LÝ THƯƠNG MẠI
1.1. Hoạt ñộng ñại lý thương mại và vai trò của nó trong nền kinh tế thị
trường
1.1.1 Sự hình thành và phát triển hoạt ñộng ñại lý thương mại
Ngay sau sự phân công lao ñộng lần thứ nhất, trên thế giới hoạt ñộng mua
bán hàng hoá ñã xuất hiện và phát triển. Thời kỳ ñầu, hoạt ñộng mua bán hàng
hoá chủ yếu ñược diễn ra trực tiếp giữa người sản xuất ra hàng hoá và người
tiêu dùng. Sau này, cùng với sự ra ñời của những người lấy việc bán hàng làm
nghề nghiệp chính cho mình (thương nhân, thương gia) thì hoạt ñộng mua bán
hàng hoá càng phát triển mạnh mẽ và ñược tiến hành dưới nhiều hình thức hết
sức ña dạng, phong phú với sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau. Ngày
nay, hoạt ñộng trong cơ chế thị trường cùng với sự phát triển ngày càng ñi lên
của xã hội, cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt thì vần ñề tiêu thụ sản
phẩm, hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp ngày càng có ý nghĩa quan trọng
quyết ñịnh sự thành công của doanh nghiệp. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế
quốc tế, sự phát triển như vũ bão của các ngành thương mại ñã thúc ñẩy các
doanh nghiệp ñi vào tập trung chuyên môn hóa cao. Các doanh nghiệp sản xuất
dồn toàn bộ sức lực cho ra những sản phẩm tốt. Vấn ñề tiêu thụ sản phẩm,
hàng hoá dịch vụ cũng là ý nghĩa quyết ñịnh sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp chính vì vậy ñòi hỏi các doanh nghiệp cần tìm cho mình sự trợ giúp của
các nhà trung gian chuyên nghiệp. Vì vậy thương nhân sử dụng nhiều phương
thức mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ña dạng, trong ñó, cách giao
dịch qua những nhà trung gian chuyên nghiệp ñang dần bộc lộ nhiều ưu ñiểm
hơn so với cách giao dịch trực tiếp
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement