Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By my_fa
#963086 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
DANH MỤC CÁC BẢNG ..............................................................................ii
MỞ ĐẦU........................................................................................................................1
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT TRANH
CHẤP LAO ĐỘNG BẰNG HÒA GIẢI .................................................................8
1.1.Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động bằng hòa giải........8
1.1.1. Nhận thức chung về tranh chấp lao động...............................................................8
1.1.2. Nhận thức chung về giải quyết tranh chấp lao động bằng Hòa giải.................13
1.2. Nội dung điều chỉnh của pháp luật quốc tế và một số quốc gia về giải quyết
tranh chấp lao động bằng hòa giải...........................................................................27
1.2.1. Quy tắc hòa giải của Ủy ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế
(UNCITRAL) năm 1980....................................................................................................27
1.2.2. Hòa giải tranh chấp lao động theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO) ................28
1.2.3. Hòa giải ở Thái Lan................................................................................................30
1.2.4. Hòa giải ở Nhật Bản...............................................................................................31
1.2.5. Hòa giải ở Vương Quốc Anh.................................................................................33
1.2.6. Hòa giải tranh chấp lao động ở Hoa Kỳ..............................................................35
1.2.7. Hòa giải ở Kenya ....................................................................................................35
1.3. Khái quát sự hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về giải
quyết tranh chấp lao động bằng hòa giải................................................................36
1.3.1. Giai đoạn từ 1945 đến khi ban hành Bộ luật lao động 1994..............................36
1.3.2. Giai đoạn từ 1995 đến nay.....................................................................................38
Tiểu kết chƣơng 1.......................................................................................................41
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM
VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG BẰNG HÒA GIẢI ............43
2.1. Phạm vi, nội dung giải quyết các tranh chấp lao động bằng hòa giải ........43
2.2. Qui định của pháp luật về giải quyết lao động bằng hòa giải do Hòa giải
viên lao động thực hiện..............................................................................................46
2.2.1. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động bằng hòa giải...............................46
2.2.2. Trình tự hòa giải tranh chấp lao động do Hòa giải viên lao động thực hiện...48
2.3. Qui định của pháp luật về giải quyết lao động bằng hòa giải do Hội đồng
trọng tài lao động thực hiện......................................................................................51
2.3.1. Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài lao động .....................................................51
2.3.2.Trình tự hòa giải tranh chấp lao động do Hội đồng trọng tài lao động tiến
hành.....................................................................................................................................51
2.4. Qui định của pháp luật về giải quyết lao động bằng hòa giải do Tòa án
nhân dân thực hiện.....................................................................................................54
2.4.1. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân........................................................................54
2.4.2.Trình tự hòa giải tranh chấp lao động do Tòa án nhân dân thực hiện ..............56
Tiểu kết chƣơng 2.......................................................................................................63
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG HÒA GIẢI VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP
PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH
CHẤP LAO ĐỘNG BẰNG HÒA GIẢI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY .............64
3.1. Thực trạng hoạt động hòa giải trong giải quyết tranh chấp lao động ở Việt
Nam từ năm 2009 đến nay........................................................................................64
3.1.1. Hoạt động hòa giải trong giải quyết tranh chấp lao động do Hòa giải viên lao
động, Hội đồng trọng tài lao động thực hiện..................................................................64
3.1.2. Hoạt động giải quyết tranh chấp lao động bằng hòa giải của Tòa án..............66
3.2. Các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp lao động
bằng hòa giải ở Việt Nam hiện nay.........................................................................73
3.2.1. Nhóm các kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật.........................73
3.2.2. Nhóm các giải pháp khác.......................................................................................76
Tiểu kết chương 3...............................................................................................................81
KẾT LUẬN.................................................................................................................82
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................84
1. Lý do chọn đề tài
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sức lao động
là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, là hàng hóa đặc biệt. Với dân số hơn
90 triệu người, trong đó có trên 51 triệu lao động đã khẳng định nguồn nhân
lực của nước ta rất dồi dào, đây là nguồn lực chính để phát triển kinh tế xã
hội. Nguồn lao động dồi dào cũng có nghĩa là cung về sức lao động rất lớn.
Quan hệ lao động được thiết lập giữa người lao động với người sử dụng lao
động ngày một đa dạng. Trong mối quan hệ với người sử dụng lao động thì
người lao động luôn đứng ở vị trí yếu thế hơn. Thực tiễn đã chứng minh rằng:
không một doanh nhân nào đầu tư về kinh phí, trí tuệ và thời gian vào hoạt
động kinh doanh với đầy những rủi ro mà chấp nhận một vị thế thấp kém hơn
người lao động làm việc trong doanh nghiệp của mình. Các tranh chấp lao
động ngày một gia tăng với những diện mạo mới, đòi hỏi phải được giải quyết
bằng những cách thích hợp. Hòa giải là một trong những cách
giải quyết các tranh chấp lao động có hiệu quả, góp phần không nhỏ vào việc
duy trì và ổn định quan hệ lao động, phát triển kinh tế xã hội ở nước ta.
Hiện nay, chế định hòa giải tranh chấp lao động đã được quy định khá
đầy đủ, chi tiết trong Bộ luật lao động năm 2012 và trình tự, thủ tục giải quyết
được qui định trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011. Những quy định này đã trở
thành một cách hữu hiệu khi giải quyết các tranh chấp lao động. Tuy
nhiên, thực tiễn những năm vừa qua cho thấy việc giải quyết các tranh chấp
lao động theo thủ tục tố tụng dân sự cũng như chế định hòa giải các tranh
chấp lao động đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập; vẫn còn những quy định
chưa đầy đủ, thiếu rõ ràng dẫn đến việc có nhiều cách hiểu khác nhau và như
vậy trong thực tiễn áp dụng khó có thể thống nhất được. Đồng thời, sự bất cập
đó dẫn đến việc giải quyết các tranh chấp lao động bằng hòa giải không đạt
được yêu cầu và hiệu quả như mong muốn.
Hòa giải là một cách giải quyết tranh chấp lao động đã và đang
được nhiều nhà nghiên cứu lý luận và thực tiễn quan tâm. Nhiều công trình về
hòa giải hay liên quan đến hòa giải trong tranh chấp lao động đã được nghiên
cứu. Tuy vậy, các công trình này chủ yếu nghiên cứu về hòa giải tranh chấp
lao động theo quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung qua các năm
2002, 2006 và 2007. Sau khi Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày
01/5/2013 đã có một số bài viết nghiên cứu về tranh chấp lao động tập thể,
giải quyết tranh chấp lao động nói chung nhưng chưa có công trình nào
nghiên cứu một cách toàn diện và cụ thể về giải quyết tranh chấp lao động
bằng hòa giải. Đồng thời, hệ thống số liệu trong các công trình này về hòa
giải các tranh chấp lao động cũng chỉ dừng ở khoảng thời gian đến các năm
2005, 2006 và mới nhất là năm 2007.
Như vậy, cho đến nay chưa có công trình nào trực tiếp nghiên cứu tiếp
cận về vấn đề giải quyết tranh chấp lao động bằng hòa giải trong pháp luật lao
động Việt Nam - thực trạng và giải pháp, phạm vi nghiên cứu thực tiễn hoạt
động hòa giải tranh chấp lao động trong khoảng thời gian từ 2009 đến nay.
Điều này đã dẫn đến những khó khăn nhất định trong quá trình nghiên cứu về
công tác hoà giải tranh chấp lao động của các cơ quan quản lý lao động, đặc
biệt đối với những người làm công tác hoà giải tranh chấp lao động thiếu
những thông tin mang tính hệ thống, đánh giá thực trạng để từ đó có thêm
những nhận định phù hợp hỗ trợ cho công tác hoà giải trong thực tiễn. Đồng
thời tại các cơ sở đào tạo liên quan cũng rất cần có các công trình nghiên cứu
nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác giảng dạy.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022804 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement