Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chihieukt
#963070 Luận văn luật:Hoàn thiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2013
Chủ đề:Luật đất đai
Pháp luật Việt Nam
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 8
CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH,
CÁ NHÂN............................................................................................. 16
1.1. Khái quát chung về hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. 16
1.1.1. Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.................................... 16
1.1.2. Khái niệm và đặc điểm về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ............................ 19
1.1.3. Mục đích, ý nghĩa của hoạt động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ..................... 24
1.2. Pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân..................... 32
1.2.1. Sự cần thiết khách quan của việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt
động cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất.................................................................. 32
1.2.2. Khái niệm và cơ cấu pháp luật điều chỉnh hoạt động cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất............................................................................................ 35
1.2.3. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về cấp giấy giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất .......................................................................................................... 41

CHƢƠNG 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA PHÁP LUẬT VỀ CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ
Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA
ĐÌNH, CÁ NHÂN................................................................................ 51
2.1. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất ............................................................. 51
2.2. Nội dung và hình thức Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:.................................................. 53
2.2.1. Nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất:................................................................. 53
2.2.2. Hình thức Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất.................................................................. 57
2.3. Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất........................................................... 59
2.3.1. Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất................................................................................................. 59
2.3.2. Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở............................................................................................... 70
2.3.3. Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sở
hữu công trình xây dựng ....................................................................... 72
2.3.4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng
trồng ...................................................................................................... 73
2.4. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất ............................................................. 74
2.5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:........................................... 76

2.6. Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... 79
2.6.1. Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.............................................................. 79
2.6.2. Lệ phí trước bạ ...................................................................................... 81
2.6.3. Lệ phí địa chính..................................................................................... 82
2.7. Chỉnh lý biến động đất đai, cấp đổi, cấp lại, đính chính và thu hồi Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất............................................................................................. 82
2.7.1. Chỉnh lý biến động đất đai .................................................................... 82
2.7.2. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất:...................................................................... 84
2.7.3. Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất....................................................................... 84
2.7.4. Đính chính và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:........................................... 84
CHƢƠNG 3. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP
LUẬT VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,
QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN
VỚI ĐẤT.............................................................................................. 87
3.1. Thực trạng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất:............................................................ 87
3.1.1. Tình hình triển khai hoạt động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong thời gian qua. 87
3.1.2. Những kết quả đã đạt được trong công tác cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất:......................................................................................................... 88
3.1.3.Những bất cập trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: ........................... 90
3.1.4. Nguyên nhân của những bất cập trong công tác cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
hiện nay:................................................................................................ 97
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: ........... 99
3.2.2. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả
thực thi pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.......................................... 100
KẾT LUẬN .................................................................................................. 109
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 111


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên có vai trò rất quan trọng nên việc cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất là một nhiệm vụ hàng đầu của Nhà nước ta nói riêng và tất cả các
nước trên thế giới nói chung, qua đó sẽ góp phần giúp cho người sử dụng đất,
người sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có thể yên tâm đầu tư, cải
tạo nâng cao hiệu quả, đồng thời sẽ giúp cho Nhà nước quản lý chặt chẽ và
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử dụng, người sở hữu.
Luật Đất đai 2003 đã đề cập đến vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất nhưng không công nhận quyền sở hữu tài sản trên đất. Năm 2009,
Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật số 38/2009/QH12 trong đó sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Đất đai 2003 về cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã hoàn thiện
hơn pháp luật về đất đai. Trong quá trình thực hiện những văn bản này, bên
cạnh những kết quả nhất định đã thu được thì công tác cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vẫn
còn một số bất cập, vướng mắc, đặc biệt khó khăn khi mà pháp luật về cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất trong pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở,
pháp luật xây dựng, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng… còn nhiều bất
cập, mâu thuẫn, chồng chéo…Nhiều quy định thể hiện nhiều sự gò bó, khiên
cưỡng và thiếu tính khả thi. Các điều kiện về nhân lực, vật lực, tài lực chưa
đáp ứng kịp với yêu cầu và nhu cầu của thực tế.
Từ thực trạng nêu trên, tác giả đã chọn đề tài : “Hoàn thiện pháp luật về
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân” nhằm đánh giá thực trạng của các
quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình và cá nhân theo quy
định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đối chiếu với thực tiễn áp dụng. Qua
đó đánh giá được những mặt mạnh, những điểm còn hạn chế, kiến nghị những
biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những điểm bất cập, bổ sung những quy
định còn thiếu để nâng cao tính thống nhất giữa các quy định của pháp luật,
đảm bảo công tác quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đạt được hiệu quả cao
hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các giao dịch về bất động sản trong
xã hội.
2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
Cho đến nay, pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình và cá
nhân được giới nghiên cứu khoa học pháp lí nghiên cứu khá nhiều với nhiều
khía cạnh khác nhau. Điển hình là hàng loạt các công trình, các bài bài viết,
các sách chuyên khảo đã và đang là tài liệu nghiên cứu phổ biến như: Nguyễn
Quang Học (2004), Các vấn đề pháp lý về cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, luận văn thạc sĩ luật học, trường Đại học Luật, Hà Nội; Đặng Anh
Quân (2011), Bàn về khái niệm đăng kí đất đai trên Tạp chí Khoa học pháp lí
số 2/2011… Ngoài ra có một số công trình nghiên cứu khoa học có liên
quan đến phần nào lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân như:
Nguyễn Quang Tuyến (2003), “Địa vị pháp lý người sử dụng đất trong các
giao dịch dân sự, thương mại về đất đai”, luận án tiến sĩ luật học, trường
Đại học Luật, Hà Nội; T.S Trần Quang Huy (2009), Pháp luật đất đai Việt
Nam hiện hành nhìn từ góc độ bảo đảm quyền của người sử dụng đất, Tạp

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1033544 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement