Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sobienana
#963057 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng về giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Phân tích thực trạng về sự hỗ trợ của tòa án đối với giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài ở Việt Nam hiện nay. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả hỗ trợ của tòa án đối với giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài
Mở ĐầU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công cuộc đổi mới và mở cửa nền kinh tế do Đảng Cộng sản Việt Nam đề
x-ớng từ Đại hội VI (12/1986) đã đem lại những thành quả to lớn về kinh tế xã
hội. Nền kinh tế n-ớc ta sau gần hai m-ơi lăm năm đổi mới và mở cửa đã có
những chuyển biến tích cực, hợp tác và giao l-u th-ơng mại ngày càng phát triển.
Cũng trong bối cảnh đó, các quan hệ th-ơng mại ngày càng trở nên đa dạng và
phức tạp, nó không chỉ đ-ợc thiết lập giữa các chủ thể kinh doanh trong n-ớc mà
còn mở rộng ra n-ớc ngoài. Vì vậy, tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực kinh
doanh th-ơng mại là điều không thể tránh khỏi và cần đ-ợc giải quyết kịp thời.
Trong bối cảnh Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Th-ơng mại Thế giới
“WTO” v¯ nền kinh tế nước ta đ± chuyển sang mô hình phát triển theo cơ chế thị
tr-ờng, các tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh, th-ơng mại không chỉ đơn
thuần là tranh chấp giữa các chủ thể giao kết hợp đồng th-ơng mại mà còn có
những tranh chấp d-ới các dạng khác nhau phát sinh trong quá trình sản xuất
kinh doanh nh- tranh chấp giữa các thành viên trong công ty, tranh chấp về cổ
phần cổ phiếu, tranh chấp giữa công ty và các thành viên của công ty…Khi đó,
các chủ thể sẽ phải tìm đến các tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp một
cách hiệu quả, nhanh gọn, tránh những tổn thất lớn cho mình.
Pháp luật Việt Nam đã quy định nhiều ph-ơng thức giải quyết tranh chấp
nh-: th-ơng l-ợng, hòa giải, Tòa án hay Trọng tài. Đối với từng ph-ơng thức đều
có những -u điểm, hạn chế, không có ph-ơng thức nào chiếm vị thế tuyệt đối.
Tuy nhiên, căn cứ vào những -u điểm v-ợt trội của Trọng tài thì ph-ơng thức
này đang đ-ợc các doanh nghiệp lựa chọn, đặc biệt đối với các tranh chấp có
yếu tố n-ớc ngoài.
Có thể nói, từ khi Việt Nam nỗ lực hoàn chỉnh khung pháp lý cho hoạt
động của Trọng tài bằng việc ban hành Pháp lệnh Trọng tài năm 2003 và mới
đây là Luật Trọng tài th-ơng mại năm 2010, việc giải quyết các tranh chấp
th-ơng mại bằng Trọng tài đã thực sự chuyển biến và mang lại những dấu hiệu
tích cực. Cùng với hoạt động của Trọng tài thì sự hỗ trợ của Toà án cũng có
những tác động nhất định tới hiệu quả giải quyết các tranh chấp đó. Tuy
nhiên, với những quy định của pháp luật hiện hành về sự hỗ trợ của Tòa án
trong việc giải quyết tranh chấp th-ơng mại bằng Trọng tài đã tỏ ra không còn
phù hợp v¯ gây nhiều tranh c±i. Tụ thực tiễn trên, tui đ± chón vấn đề: “Hổ trợ
cða To¯ ²n đỗi với gi°i quyết tranh chấp thương m³i b´ng Tróng t¯i” l¯m đề
tài luận văn Thạc sĩ của mình.
2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
Những năm gần đây, vấn đề “Hổ trợ cða To¯ ²n đỗi với gi°i quyết tranh
chấp thương m³i b´ng Tróng t¯i” được quan tâm nghiên cứu nh´m tăng cưộng
hiệu quả giải quyết các tranh chấp th-ơng mại, đồng thời nâng cao hiệu quả
hỗ trợ của Tòa án đối với việc giải quyết các tranh chấp. Đã có những công
trình khoa học nghiên cứu về vấn đề này d-ới nhiều góc độ khác nhau, tiêu
biểu như c²c t²c phẩm: “Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và cơ chế hỗ trợ
của tòa án” (Thạc sỹ Bạch Thị Lệ Thoa); “Giải quyết tranh chấp bằng Trọng
tài” (Thạc sỹ Ngô Văn Hiệp); “Giải quyết tranh chấp bằng cách
Trọng tài ở Việt Nam” (TS. Đỗ Văn Đại)…Ngoài ra, rất ít công trình khoa
học nghiên cứu, đề cập đến vấn đề này. Mặc dù vậy, những công trình khoa
học đã đ-ợc công bố là tài liệu tham khảo có giá trị để hoàn thiện luận văn.
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Trên cơ sở tìm hiểu những vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp
th-ơng mại bằng Trọng tài và sự hỗ trợ của Toà án đối với việc giải quyết các
tranh chấp đó; đánh giá thực trạng về sự hỗ trợ của Tòa án đối với giải quyết
tranh chấp th-ơng mại bằng Trọng tài ở Việt Nam hiện nay, luận văn đề xuất
một số giải pháp nhằm hoàn thiện khung pháp luật và nâng cao hiệu quả hỗ
trợ của Toà án đối với việc giải quyết tranh chấp th-ơng mại bằng Trọng tài.
Để thực hiện mục đích trên, trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ luật học,
tác giả tập trung vào những nhiệm vụ sau:
Phân tích cơ sở lý luận; đánh giá thực trạng về giải quyết tranh chấp
th-ơng mại bằng Trọng tài ở Việt Nam hiện nay;
Phân tích, đánh giá thực trạng về sự hỗ trợ của Toà án đối với giải quyết
tranh chấp th-ơng mại bằng Trọng tài ở Việt Nam hiện nay;
Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả
hỗ trợ của Toà án đối với giải quyết tranh chấp th-ơng mại bằng Trọng tài.
4. Đối t-ợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Luận văn chủ yếu nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành,
thực trạng, nguyên nhân về sự hỗ trợ của Tòa án đối với giải quyết tranh chấp
th-ơng mại bằng Trọng tài; từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả hỗ trợ của Tòa án đối với việc giải quyết các tranh chấp đó.
5. Ph-ơng pháp nghiên cứu
Luận văn đ-ợc nghiên cứu trên cơ sở ph-ơng pháp luận chủ nghĩa duy
vật lịch sử, chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng của chủ nghĩa
Mác-Lênin, quan điểm của Đảng và Nhà n-ớc ta về pháp luật.
Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, luận văn đã áp dụng một số
ph-ơng pháp cụ thể nh- sau: Ph-ơng pháp phân tích để làm sáng tỏ những nội
dung thuộc phạm vi nghiên cứu; ph-ơng pháp so sánh đ-ợc sử dụng để làm rõ
mức độ t-ơng quan giữa các quy định, các quan điểm để từ đó có những đánh
giá, nhận định khách quan về nội dung nghiên cứu; ph-ơng pháp tổng hợp
đ-ợc sử dụng để khái quát hóa nội dung nghiên cứu một cách có hệ thống,
làm cho vấn đề nghiên cứu trở nên ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu; ph-ơng pháp
thống kê đem đến một cách nhìn cụ thể hơn thông qua những con số và vụ
việc cụ thể.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Yun0602
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014523 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement