Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rock_crystal
#963056 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Làm rõ khái niệm và những biểu hiện của hiện tượng hình sự hoá các vụ việc dân sự, kinh tế. Đánh giá thực trạng và nguyên nhân của hiện tượng hình sự hoá vụ việc dân sự, kinh tế trên hai phương diện xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật. Phương hướng và giải pháp khắc phục hiện tượng tiêu cực này góp phần bảo vệ các chủ thể và thúc đẩy giao lưu dân sự, kinh tế
3
Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XU HƢỚNG
HÌNH SỰ HÓA VIỆC DÂN SỰ, KINH TẾ Ở VIỆT NAM
1.1. Các quan niệm về hình sự hóa việc dân sự, kinh tế
1.2. Đặc trưng của việc dân sự, kinh tế và phân biệt với vi phạm
pháp luật hình sự
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HÌNH SỰ HÓA VIỆC DÂN
SỰ, KINH TẾ
2.1. Những việc dân sự, kinh tế có nguy cơ bị hình sự hóa về các
tội có yếu tố chiếm đoạt
2.1.1. Hình sự hóa trong hoạt động tín dụng
2.1.2. Hình sự hóa việc vay, mượn trong dân cư
2.1.3. Hình sự hóa hoạt động dịch vụ môi giới thương mại trong
lĩnh vực xuất khẩu lao động, tư vấn đầu tư
2.1.4. Tranh chấp hợp đồng góp vốn liên doanh, liên kết, cổ phần
2.2. Những vi phạm pháp luật kinh tế có nguy cơ bị hình sự hóa
về các tội “ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế” và tội phạm về
chức vụ
2.3. Lạm dụng khía cạnh dân sự trong vụ án hình sự để giải quyết
những quan hệ dân sự, kinh tế
2.4. Hậu quả của tình trạng hình sự hóa việc dân sự, kinh tế
Chƣơng 3: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC
PHỤC TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG PHÁP LUẬT HÌNH
SỰ ĐỂ GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ, KINH TẾ
3.1. Nguyên nhân của tình trạng hình sự hóa việc dân sự, kinh tế

3.1.1. Pháp luật hình sự và hệ thống pháp luật còn thiếu chặt chẽ
3.1.2. Ý thức pháp luật của các chủ thể trong giao dịch dân sự, kinh
tế chưa cao, chưa phù hợp với nền kinh tế
3.1.3. Năng lực, trách nhiệm của cán bộ tư pháp
3.1.4. Sự kém hiệu quả trong hoạt động của các thiết chế trong việc
giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế
3.2. Giải pháp khắc phục tình trạng hình sự hóa việc dân sự, kinh
tế
3.2.1. Về xây dựng pháp luật liên quan đến tội phạm về kinh tế,
xâm phạm sở hữu
3.2.2. Nâng cao ý thức pháp luật của các chủ thể tham giao dịch dân
sự, kinh tế
3.2.3. Nâng cao năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của những
người tiến hành tố tụng
3.2.4. Nâng cao hiệu lực của thiết chế giải quyết tranh chấp dân sự,
kinh tế
3.2.5. Hoàn thiện các chế định về bổ trợ tư pháp cũng như xây dựng
đội ngũ những người bổ trợ cho hoạt động tư pháp.
3.2.6. Tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của cơ quan tư pháp
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Trong quá trình đổi mới, nền kinh tế thị trường ở nước ta đang diễn ra
với tốc độ nhanh chóng và ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế
giới. Cùng với sự phát triển của kinh tế, các mối giao lưu dân sự, kinh tế cũng
phát triển đa dạng, phong phú và cùng với đó là xuất hiện những lợi ích và
mẫu thuẫn giữa các chủ thể trong giao lưu dân sự, kinh tế cũng gia tăng, cần
có các biện pháp, cơ chế để bảo vệ và thúc đẩy giao lưu dân sự, kinh tế tạo
môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm cuộc sống cộng
đồng ổn định, lành mạnh phát huy truyền thống dân tộc và hội nhập với môi
trường kinh tế toàn cầu.
Trước xu thế đó, các cơ chế bảo vệ các giao lưu dân sự, kinh tế ngày
càng phát triển cùng với tiến trình cải cách tư pháp nhằm đảm bảo sự bắt nhịp
với cải cách kinh tế; các trường hợp oan sai trong các vụ việc kinh tế đã và
đang được giảm thiểu đáng kể; việc giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh
tế đã có sự linh hoạt hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn
còn không ít sự bất cập giữa sự phát triển kinh tế với những thiết chế và yếu
tố của thượng tầng kiến trúc mà cụ thể đó là nền tảng pháp luật cho sự phát
triển của xã hội còn hạn chế; sự can thiệp theo chiều hướng tiêu cực của quan
chức Nhà nước mà nhất là của cơ quan tư pháp; cùng với ý thức pháp luật của
một bộ phận chủ thể tham gia giao lưu dân sự kinh tế còn chưa cao dẫn đến
những hệ luỵ nhất định trong đời sống dân sự, kinh tế ở nước ta mà chúng ta
thường gọi đó là hiện tượng hình sự hoá các giao dịch dân sự, kinh tế.
Do đó, việc nghiên cứu, nhận diện hiện tượng pháp lý tiêu cực nêu trên,
góp phần vào việc tìm lời giải cho việc hạn chế và giảm dần những hiện
tượng này nhằm bảo vệ sự phát triển lành mạnh của các giao dịch dân sự,

kinh tế, bảo vệ các chủ thể giao dịch là vấn đề cần thiết. Xuất phát từ nghề
nghiệp và công việc của mình, tui chọn đề tài “Hình sự hoá một số việc dân sự,
kinh tế - nguyên nhân, giải pháp khắc phục” để thực hiện luận văn thạc sĩ.
2. Tình hình nghiên cứu
Đã có một số luật gia, học giả viết về vấn đề hình sự hoá các giao dịch
dân sự, kinh tế dưới góc độ khác nhau như từ vụ việc cụ thể hay trong từng
lĩnh vực cụ thể như hình sự hoá các quan hệ về tín dụng, ngân hàng hay xem
xét dưới góc độ áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết tranh chấp kinh tế
như “ Những vấn đề cơ bản trong khoa học luật hình sự” (phần chung) sách
chuyên khảo sau đại học của PGS.TSKH Lê Cảm; “Phân biệt tội phạm có tính
chiếm đoạt phát sinh trong quan hệ hợp đồng dân sự, kinh tế với vi phạm
nghĩa vụ hợp đồng ở Việt Nam hiện nay”, luận văn thạc sỹ luật học năm 2000
của Nguyễn Văn Quảng; “Áp dụng pháp luật hình sự để giải quyết các tranh
chấp kinh tế ở nước ta hiện nay” luận án tiến sĩ luật học năm 2008 của Trần
Minh Chất; “Các giải pháp phòng chống hình sự hoá các giao dịch dân sự
kinh tế” của PGS.TS Dương Đăng Huệ; “Một số vấn đề về hình sự hoá, phi
hình sự hoá các hành vi vi phạm trên lĩnh vực kinh tế trong chính sách hình sự
hiện nay” của GS.TS Hồ Trọng Ngũ; “Về hiện tượng hình sự hoá các quan hệ
kinh tế, dân sự trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng” của TS Nguyễn Văn Vân;
“Mấy ý kiến về vấn đề hình sự hoá các vi phạm liên quan tới hoạt động ngân
hàng và giải pháp khắc phục” của PGS.TS Phạm Hồng Hải… Ngoài ra, trên
các tạp chí về chuyên ngành luật có nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này.
Các sản phẩm khoa học đó đã thể hiện những cách nhìn nhận, đánh giá về
hiện tượng tiêu cực trong việc lạm dụng pháp luật hình sự để giải quyết các
tranh chấp kinh tế trong thời gian qua ở nước ta. Đây là những tư liệu rất quý
cho luận án. Tuy nhiên cần nghiên cứu xem xét hiện tượng tiêu cực này dưới
góc độ từ việc xây dựng pháp luật đến việc áp dụng pháp luật. Trong xây
dựng pháp luật có những kẽ hở và hạn chế nào dẫn đến vụ việc thuộc bản chất
của giao dịch dân sự, kinh tế nhưng có thể dễ dẫn đến bị “hình sự hoá”; về
chính sách hình sự đối với các tội phạm về kinh tế hiện nay cũng cần nghiên
cứu để có thể “mềm hoá” đối với một số loại tội nhất định như áp dụng các
7
hình phạt bằng tiền thay thế hình phạt tù, mạnh dạn áp dụng cơ chế “mặc cả
thú tội”, thẩm quyền truy tố hợp lý (cân nhắc truy tố hay miễn truy cứu trách
nhiệm hình sự có điều kiện). Trong áp dụng pháp luật, có những nguyên nhân
cơ bản thuộc về các chủ thể có thẩm quyền (điều tra viên, thẩm phán, kiểm sát
viên); có những nguyên nhân thuộc chính từ các chủ thể tham gia giao dịch
dân sự, kinh tế. Vì vậy cần nghiên cứu và đề xuất những biện pháp hoàn thiện
chính sách pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực, phẩm chất và trách nhiệm của
những người tiến hành tố tụng cũng như ý thức pháp luật của các chủ thể giao
dịch và những biện pháp khác nhằm giảm thiểu hiện tượng hình sự hoá việc
dân sự, kinh tế.
3. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài
3.1. Mục đích nghiên cứu
Hiện tượng hình sự hoá việc dân sự, kinh tế đang có xu hướng gia tăng,
cần xem xét những khía cạnh pháp lý cũng như bản chất của hiện tượng pháp
lý tiêu cực này; sự phân định giữa việc dân sự, kinh tế, hành chính với vi
phạm pháp luật hình sự; những dạng, loại việc dân sự, kinh tế thường bị hình
sự hoá; tìm ra những nguyên nhân thuộc về khách quan (bao gồm chính sách,
những thiết chế vận hành), những nguyên nhân thuộc về chủ quan (những chủ
thể tham gia giao dịch dân sự, kinh tế; những người có thẩm quyền) và những
nguyên nhân khác để từ đó có kiến nghị những giải pháp khắc phục góp phần
bảo vệ và thúc đẩy các giao dịch dân sự, kinh tế.
3.2. Nhiệm vụ
- Làm rõ khái niệm và những biểu hiện của hiện tượng Hình sự hoá các
vụ việc dân sự, kinh tế.
- Đánh giá thực trạng và nguyên nhân của hiện tượng Hình sự hoá vụ việc
dân sự, kinh tế trên hai phương diện xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật.
- Phương hướng và giải pháp khắc phục hiện tượng tiêu cực này góp
phần bảo vệ các chủ thể và thúc đẩy giao lưu dân sự, kinh tế.
4. Phạm vi nghiên cứu
- Chính sách pháp luật hình sự đối với các tội phạm về kinh tế hiện
hành (bộ luật hình sự, TTHS, các văn bản hướng dẫn thi hành).
- Hiện tượng hình sự hoá các vụ việc dân sự, kinh tế trong thực tiễn áp
dụng pháp luật ở nước ta trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
- Phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy
vật lịch sử;
- Trên cơ sở số liệu về những vụ việc hình sự hoá đã thu thập; số liệu
thống kê tội phạm cũng như các báo cáo của ngành kiểm sát nhân dân hàng
năm về các trường hợp Toà án tuyên không phạm tội; pháp luật của Việt Nam
và của một số nước; các tài liệu nghiên cứu khác; sử dụng phương pháp thống
kê, phân tích, so sánh, tổng hợp để đánh giá diễn biến thực trạng việc hình sự
hoá nói chung và hình sự hoá các việc dân sự, kinh tế nói riêng; phân tích cơ
cấu, tỷ lệ các vụ việc dân sự, kinh tế bị hình sự hoá với các loại việc khác; xu
hướng vận động của nó theo từng năm; các loại tội và dạng hành vi dân sự,
kinh tế thường bị hình sự hoá; nguyên nhân của nó cũng như đề xuất các giải
pháp trong đó có tiếp thu những nhân tố hợp lý của kinh nghiệm cải cách tư
pháp của một số nước.
6. Ý nghĩa và điểm mới của luận văn
- Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng đánh giá xu hướng vận động của
hiện tượng này, tìm ra những nguyên nhân từ việc xây dựng pháp luật đến
việc áp dụng pháp luật và đặc biệt chú trọng tới nguyên nhân từ phía những
người thực thi pháp luật, đưa ra những giải pháp khắc phục hiện tượng hình
sự hoá góp phần lành mạnh hoá đời sống thực tiễn pháp lý.
- Đưa ra những kiến giải về chính sách hình sự đối với việc xử lý
những tội phạm về kinh tế theo hướng “mềm hoá” kể cả về luật nội dung cũng
như luật hình thức; cần mạnh dạn áp dụng cơ chế miễn truy cứu trách nhiệm
hình sự có điều kiện đối với người có hành vi phạm tội trong lĩnh vực kinh tế
và nhấn mạnh giải pháp quan trọng nhất vẫn là nâng cao năng lực, phẩm chất
của những người tiến hành tố tụng nhất là đối với điều tra viên, nơi khởi đầu
của những vụ việc oan, sai.
7. Cơ cấu của luận văn
Luận văn gồm 3 chương, 8 tiết và danh mục các tài liệu tham khảo

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By vinnycoi
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1024436 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement