Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By boycutetimgirldethuong
#963047 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh nội dung hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam với các quy định của pháp luật quốc tế về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển. Đi sâu nghiên cứu các tranh chấp phát sinh trong hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển và đưa ra một vài giải pháp để hạn chế tình trạng này cho các bên trong việc ký kết hợp đồng cũng như các quy định pháp luật điều chỉnh. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển theo pháp luật Việt Nam
1
Mở đầu
Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG VẬN
CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN
1.1 Khái quát chung về vận chuyển hàng hóa bằng đƣờng biển
1.1.1 Khái niệm về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
1.1.2 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của hoạt động vận chuyển hàng hóa
bằng đường biển
1.2 Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng vận chuyển hàng
hóa bằng đƣờng biển
1.2.1 Khái niệm của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường
biển
1.2.2 Các đặc điểm của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường
biển
1.2.3 Phân loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển
1.3 Đối tƣợng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đƣờng
biển
1.4 Nội dung hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đƣờng biển
1.5 Ngƣời vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa
bằng đƣờng biển
1.5.1 Người vận chuyển theo hợp đồng
1.5.2 Người vận chuyển thực tế
1.6 Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển trong vận tải
đa cách
1.6.1 Khái quát về vận tải đa cách
1.6.2 Hợp đồng vận tải đa cách
1.7 Điều kiện thương mại quốc tế (Interms) với Hợp đồng vận
chuyển hàng hoá bằng đường biển
1.8 Vận đơn sử dụng trong giao nhận vận chuyển hàng hoá bằng
đường biển
1.9 Chậm trả hàng
1.10 Tổn thất chung
1.11 Khiếu nại và kiện tụng liên quan đến hợp đồng vận chuyển
hàng hóa bằng đường biển
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VẬN
CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƢỜNG BIỂN VÀ
THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM
2.1 Pháp luật điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng
đƣờng biển
2.1.1 Pháp luật quốc tế
2.1.1
.1
Công ước quốc tế thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường
biển ( Quy tắc Hague 1924)
2.1.1
.2
Nghị định thư sửa dổi Công ước quốc tế thống nhất một số quy
tắc vận đơn đường biển, Visby 1968 (Quy tắc Hague-Visby 1968)
2.1.1
.3
Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá bằng
đường biển, 1978 ( Quy tắc Hamburg)
2.1.1
.4
Công ước của Liên hợp quốc về vận chuyển hàng hoá bằng
vận tải đa phươg thức quốc tế
2.1.2 Pháp luật Việt Nam
2.1.2
.1
Cam kết của Việt Nam trong tổ chức Thương mại thế giới
(WTO)
2.1.2
.2
Quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Hợp đồng
vận chuyển hàng hoá bằng đường biển
2.1.2
.2.1
Bộ luật Dân sự 2005
2.1.2
.2.2
Bộ luật Hàng hải 2005
2.1.2
.2.3
Tập quán trong hoạt động hàng hải
2.2 Thực tiễn hoạt động vận chuyển hàng hoá bằng đƣờng
biển hiện nay ở Việt Nam
2.3 Cơ chế giải quyết tranh chấp trong Hợp đồng vận
chuyển hàng hoá bằng đƣờng biển
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÁC QUY
ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HỢP ĐỒNG VẬN
CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƢỜNG BIỂN
3.1 Đánh giá chung về hệ thống văn bản pháp luật điều tiết quan
hệ hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định về hợp đồng
vận chuyển hàng hoá bằng đường biển
3.2.1 Bổ sung, hoàn thiện một số nội dung trong Bộ luật Hàng hải
2005
3.2.2 Xây dựng hệ thống pháp luật trong nước về vận chuyển hàng
hoá bằng đường biển phù hợp với các quy định, tập quán vận
chuyển hàng hoá quốc tế nói chung
3.2.3 Tăng cường nâng cao hiểu biết pháp lý cho cơ quan Nhà nước
có thẩm quyền và các doanh nghiệp trong lĩnh vực ký kết và thực
hiện hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo

MỞ ĐẦU
1. Sự cần thiết của đề tài
Vận chuyển đường biển không chỉ là vấn đề liên quan đến lãnh thổ,
đường biển mà còn liên quan đến chủ quyền của mỗi quốc gia. Cho đến nay vận
tải biển được phát triển mạnh và trở thành ngành vận tải hiện đại trong hệ thống
vận tải quốc tế. Chính tầm quan trọng như vậy, đòi hỏi các quy định pháp luật
điều chỉnh lĩnh vực vận chuyển hàng hải phải có những nét đặc thù riêng. Bên
cạnh đó, với sự phát triển của tự do hoá thương mại, sự tiến bộ của khoa học kỹ
thuật và công nghệ trong vận tải, vận chuyển đường biển là một xu hướng tất
yếu nhằm đáp ứng yêu cầu giao lưu thương mại trong nước cũng như trên thế
giới. Hơn nữa, tại Việt Nam, khối lượng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu
bằng cách vận tải đường biển chiếm hơn 80% tổng khối lượng hàng hóa
xuất nhập khẩu quốc gia. Như vậy, vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đóng
vai trò quan trọng nhất trong tất cả các cách vận tải.
Tình hình kinh tế thế giới trong hai năm gần đây có nhiều bất ổn: giá
dầu thế giới liên tục tăng rồi lại giảm xuống thấp đột ngột; khủng hoảng tài
chính và kinh tế thế giới gia tăng; lạm phát tại hầu hết các nước trong đó có
Việt Nam; Không tránh khỏi suy thoái, ngành vận tải biển cũng lao đao do:
Giá cước vận tải giảm liên tục từ tháng 7/2008 tới nay, thậm chí với mức
giảm đến 70%, nhiều doanh nghiệp vận tải đã phải ngừng khai thác để tránh
lỗ, nhiều doanh nghiệp khác thì bị ép giá, phải chấp nhận mức giá rẻ nhưng có
hàng để vận chuyển thường xuyên. Do đó, quyền và lợi ích của các doanh
nghiệp vận chuyển bị xem nhẹ. Bên cạnh đó, để tạo tiền đề cho hoạt động vận
chuyển phát triển mạnh sau thời khủng hoảng thì việc tăng sức cạnh tranh của
các doanh nghiệp vận tải biển là điều hết sức cần thiết mà trong đó có việc
tăng cường năng lực pháp lý.
Vì những lẽ nói trên, người viết lựa chọn đề tài "Hợp đồng vận chuyển
hàng hóa bằng đường biển theo Pháp luật Việt Nam" làm đề tài cho luận văn
thạc sĩ luật học của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của luận văn:
Bên cạnh việc khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn của hợp
đồng vận chuyển bằng đường biển, đồng thời cũng tiến hành nghiên cứu
những chế định pháp luật cơ bản về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng
đường biển theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Trên
cơ sở phân tích, so sánh để rút ra ưu điểm và hạn chế của những chế định đó,
hướng tới việc đưa ra một số ý kiến đóng góp về mặt lý luận cho việc ban
hành pháp luật của Việt Nam về vấn đề này.
Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:
- Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh nội dung hợp
đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển;
- Nghiên cứu, so sánh các quy định của pháp luật Việt Nam với các quy
định của pháp luật quốc tế về hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển;
- Đi sâu nghiên cứu các tranh chấp phát sinh trong hoạt động vận
chuyển hàng hóa bằng đường biển và đưa ra một vài giải pháp để hạn chế tình
trạng này cho các bên trong việc ký kết hợp đồng cũng như các quy định pháp
luật điều chỉnh;
- Đóng góp một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện các quy
định pháp luật điều chỉnh hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng đường biển
theo pháp luật Việt Nam.
3. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng của chủ
nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời dựa trên nghiên cứu từ
thực tiễn tranh chấp và giải quyết tranh chấp pháp luật về hợp đồng vận
chuyển hàng hóa bằng đường biển.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005658 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement