Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhocxinh_trasua
#963006 Link tải miễn phí luận văn

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 6
1.1. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 6
1.1.1. Khái niệm kỷ luật lao động 6
1.1.2. Ý nghĩa của kỷ luật lao động 11
1.2. CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO VÀ TĂNG CƢỜNG KỶ LUẬT
LAO ĐỘNG . 12
1.2.1. Giáo dục thuyết phục 12
1.2.2. Tác động xã hội 13
1.2.3. Khen thƣởng . 14
1.2.4. Áp dụng trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm vật chất . 15
1.3. NỘI DUNG CỦA KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 15
1.4. SƠ LƢỢC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ KỶ
LUẬT LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM . 27
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 30
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG . 31
2.1. THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT
LAO ĐỘNG 31
2.1.1. Nội quy lao động 31
2.1.2. Xử lý vi phạm kỷ luật lao động 40
2.2. THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 60
2.2.1. Ban hành nội quy lao động . 60
2.2.2. Xử lý vi phạm kỷ luật lao động 63
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 65
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG 67
3.1. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP
LUẬT LAO ĐỘNG VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG . 67
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN
PHÁP LUẬT VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG . 70
3.2.1. Nâng cao ý thức pháp luật của ngƣời sử dụng lao động và ngƣời
lao động 70
3.2.2. Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực thi pháp luật
lao động 72
3.2.3. Tăng cƣờng chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đại
diện tập thể ngƣời lao động tại đơn vị sử dụng lao động . 73
3.2.4. Tăng cƣờng hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong
việc thực hiện pháp luật về kỷ luật lao động 75
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 76
KẾT LUẬN 78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 80
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement