Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By roselove_456
#962959 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Trình bày những vấn đề chung về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quân đội. Nghiên cứu một số quy định pháp luật về cổ phần hóa đối với doanh nghiệp nhà nước trong quan đội. Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định này, qua đó tìm ra được các nhược điểm, vướng mắc cần khắc phục. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong quân đội như: dự báo tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp, khắc phục việc bán cổ phần khép kín trong nội bộ và thất thoát tài sản nhà nước, cần thành lập Tổng cục hay Cục quản lý vốn và tài sản của các doanh nghiệp, tăng cường quản trị công ty cổ phần..
Chƣơng 1: Những vấn đề chung về cổ phần hoá
doanh nghiệp nhà nƣớc và cổ phần hoá doanh nghiệp
nhà nƣớc trong quân đội
1.1. Khái niệm cổ phần
hoá.............................................................................
6
1.2 Phân biệt cổ phần hoá và tư nhân hoá............................................. 9
1.3 Sự cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở
Việt Nam và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong
quân đội............................................................................................................. 13
1.4 Đặc điểm, đối tượng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở
Việt Nam.....................................................................................................
27
1.5 Khái quát tình hình cổ phần hoá trên thế giới, ở Việt Nam và
trong quân đội............................................................................
31
Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp
luật về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nƣớc và cổ
phần hoá doanh nghiệp nhà nƣớc trong quân đội ở
nƣớc ta hiện nay
2.1. Thực trạng pháp luật của Nhà nước về cổ phần hoá
doanh nghiệp nhà nước
..........................................................................................
37
2.2 Thực trạng những quy định của Bộ Quốc phòng về cổ
phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong quân đội.................... 50
2.3 Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Việt
Nam..................................................................................................................... 64
2.4
Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong
quân đội............................................................................................................ 70
cổ phần hoá cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nƣớc
trong quân đội
3.1. Dự báo tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
nói chung, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong
quân đội nói riêng trong thời gian
tới..........................................................
85
3.2. Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về
cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước nói chung ............. 87
3.3 Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về
cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trong quân đội...... 90
3.4 Một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện các quy định
pháp luật đối với cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và
nâng cao hiệu quả cổ phần hoá doanh nghiệp nhà
nước......
95
Kết luận 104
Tài liệu tham khảo 106

MỞ ĐẦU
1- Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN
được Đảng và Nhà nước thực sự quan tâm và đề ra nhiều chủ trương, chính sách
và biện pháp tích cực. Một trong những nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả
DNNN đó là CPH DNNN.
Có thể thấy, CPH một bộ phận DNNN là một chủ trương lớn của Đảng và
Nhà nước nhằm tăng cường hiệu quả của DN, góp phần thực hiện những mục
tiêu kinh tế-xã hội, đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập với khu vực và thế
giới. CPH một bộ phận DNNN là một chủ trương quan trọng trong cả chương
trình đổi mới DN ở Việt Nam, là một giải pháp mang tính đột phá nhằm chuyển
đổi DNNN từ đơn sở hữu thành đa sở hữu (sở hữu nhà nước, người lao động
trong và ngoài doanh nghiệp). Kết quả hoạt động của các DNNN sau khi chuyển
thành CTCP trong thời gian qua đã khẳng định CPH là khâu quan trọng để tạo
nên bước chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả DN.
Thực tế hiện nay, do chưa có nhận thức thống nhất về CPH, cả về khái
niệm, nội dung, phương pháp, trình tự...chưa thấy rõ trách nhiệm của từng cấp,
từng ngành nên công tác CPH DNNN còn nhiều vấn đề phải được bổ sung hoàn
chỉnh. Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm
pháp luật để điều chỉnh lĩnh vực này, nhưng việc hoàn thiện và bổ sung những
quy định mới cho phù hợp hơn với điều kiện kinh tế và cơ chế quản lý doanh
nghiệp ở Việt Nam nói chung và trong quân đội nói riêng vẫn còn nhiều bất cập.
Ngay từ khi mới được thành lập, cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kết
hợp làm kinh tế luôn là nhiệm vụ cơ bản mà quân đội phải thực hiện. Quán triệt
nhiệm vụ này, các DN trong quân đội luôn tuân thủ và thực hiện tốt các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề mới trong
phát triển kinh tế, xây dựng đất nước..., trong đó CPH một bộ phận DNNN trong
quân đội là một nhiệm vụ.

Thực tế hiện nay, do chưa có nhận thức thống nhất về CPH DNNN trong
quân đội nên các ngành, các cấp trong và ngoài quân đội chưa thấy rõ trách
nhiệm của mình, dẫn đến các văn bản quy định về CPH còn gây ra nhiều khó
khăn, vướng mắc khi thực hiện đối với các DNNN trong quân đội. Việc soạn
thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện CPH còn nhiều bất cập như không phù
hợp hay không khả thi khi thực hiện, có văn bản không thể thực hiện được trong
quân đội; một số văn bản của BQP ban hành để thực hiện không phù hợp với quy
định chung của luật nhưng phù hợp với đặc thù của quân đội...
Những vướng mắc đó không chỉ ở cơ chế quản lý, ở tổ chức nhân sự, tài
chính doanh nghiệp, vốn góp khi tham gia cổ phần, chế độ, chính sách đối với
người lao động, trình tự CPH...mà còn ở cả các quy định của pháp luật khi áp
dụng đối với các DNNN trong quân đội.
Do có nhưng đặc thù trong công tác tổ chức, trong cơ chế quản lý, trong
sử dụng nguồn vốn và đất đai do nhà nước giao...nên khi tiến hành CPH, các DN
trong quân đội gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc và tiến độ cổ phần thường rất
chậm so với các DN bên ngoài quân đội.
Vì vậy, việc nghiên cứu các vấn đề pháp lý về CPH nói chung (thực tiễn
áp dụng trong quân đội nói riêng) để làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực
tiễn khi CPH một bộ phận DNNN trong quân đội là yêu cầu cấp thiết. Công trình
nghiên cứu khoa học này được thực hiện với mong muốn đóng góp một phần
nhỏ trong việc đề xuất những cơ sở lý luận, thực tiễn và kiến nghị những giải
pháp nâng cao hiệu quả việc CPH DNNN trong quân đội trước yêu cầu hiện nay.
2- Tình hình nghiên cứu đề tài
Vấn đề CPH DNNN đang được sự quan tâm đặc biệt trong lý luận và thực
tiễn hiện nay ở nước ta, cho đến nay, vấn đề này đã được đề cập nghiên cứu xem
xét trên những nét chung nhất gắn liền với việc phân tích, luận giải những quan
điểm và nguyên tắc xây dựng. Trong hơn 10 năm qua đã có rất nhiều các văn bản
của Đảng, Nhà nước, cũng như BQP hướng dẫn triển khai thực hiện CPH
DNNN, đã có nhiều đề tài khoa học, luận án tiến sỹ, thạc sỹ, các bài viết đăng

trên các tạp chí khoa học đề cập, luận giải và nghiên cứu về CPH DNNN. Các
công trình nghiên cứu đó đều thống nhất ở sự cần thiết phải thực hiện CPH và
hoàn thiện cơ chế chính sách về CPH DNNN. Có thể kể đến một số công trình
nghiên cứu như :
- Cuốn sách Bàn về cải cách toàn diện DNNN của Trương Văn Bân, NXB
Chính trị quốc gia, 1996
- Cuốn sách Thành lập, tổ chức và điều hành hoạt động của công ty cổ
phần của Đoàn Văn Trường, NXB Thống kê, Hà Nội 1998.
- Cuốn sách Một số vấn đề về hoàn thiện pháp luật công ty ở Việt Nam
hiện nay của Nguyễn Thị Thu Vân, NXB Chính trị quốc gia, 1998.
- Cuốn sách về Cổ phần hoá DNNN những vấn đề lý luận và thực tiễn, của
PGS,TS Lê Hồng Hạnh, NXB Chính trị Quốc gia, 2004.
- Đề tài “Mô hình tổ chức và phương thực hoạt động của Quân đội tham
gia sản xuất, xây dựng kinh tế do Thiếu tướng Hồ Sỹ Hậu làm chủ nhiệm. Và
một số bài viết gần đây được đăng trong các tạp chí “Nhà nước và pháp luật”,
“Quốc phòng toàn dân”.
Tuy vậy, trong những công trình nghiên cứu đó, vấn đề CPH đối với
DNNN trong quân đội gần như chưa được đề cập, hay chủ yếu đươc xem xét từ
góc độ chính trị- xã hội, kinh tế đơn thuần, cũng chưa có tác phẩm riêng biệt
nghiên cứu xem xét một cách toàn diện vấn đề CPH đối với DNNN trong quân
đội, đặc biệt từ góc độ pháp lý, luật kinh tế. Trong lý luận và thực tiễn khái niệm,
nội dung, chủ thể hình thức, phương pháp, vấn đề CPH đối với DNNN trong
quân đội bằng pháp luật...có vấn đề vẫn còn được hiểu theo nghĩa rộng, hẹp khác
nhau và là vấn đề chưa thống nhất, cần được nghiên cứu xem xét.
3- Mục đích và nhiệm vụ của luận văn
a/ Mục đích nghiên cứu:
Góp phần làm sáng tỏ thêm lý luận về CPH đối với DNNN nói chung và
trong quân đội nói riêng. Đồng thời đề xuất một số phương hướng và giải pháp
nhẵm nâng cao hiệu quả công tác CPH đối với DNNN trong quân đội.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1005280 Mình cần down tài liệu này để tham khảo và nghiên cứu mà down mãi không được ah!!! các bạn giúp mình với...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005286 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement