Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phonghieu9
#962950 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích những vấn đề lý luận về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại (NHTM) và tài sản hình thành trong tương lai (TSHTTTL). Đưa ra những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng TSHTTTL trong hoạt động cho vay của NHTM ở Việt Nam hiện nay. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng TSHTTTL trong hoạt động cho vay của NHTM
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Pháp luật về NH có vị trí quan trọng trong lĩnh vực pháp luật kinh tế và
là bộ phận không thể thiếu được của nền kinh tế thị trường. Luật các TCTD
2010 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16-6-2010, có hiệu lực từ ngày 01-01-2010.
Việc ban hành Luật các TCTD 2010 là kết quả của tập thể những người có trí
tuệ, tiếp thu từ những bài học thực tiễn, từ những kinh nghiệm hay của các
nước trong khu vực và trên thế giới.
Chúng ta biết rằng kinh doanh NH mang trong mình rất nhiều rủi ro
tiềm ẩn, rủi ro luôn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Chấp nhận rủi ro trong kinh
doanh là quy luật tất yếu của các thương nhân từ ngàn xưa, đây là một quy
luật song hành “lợi nhuận càng tăng thì rủi ro càng cao”. Trong kinh tế thị
trường thì rủi ro trong kinh doanh là không thể tránh khỏi, dưới giác độ là một
tổ chức kinh doanh, NHTM cũng chịu sự tác động và chịu tác động của môi
trường chính yếu và môi trường thứ yếu. Mối quan hệ giữa hai môi trường
này xoay quanh trung tâm hạt nhân “Vận hội và thách thức đối với các tổ
chức kinh tế” hay còn gọi là rủi ro môi trường. Trong môi trường cạnh tranh
toàn cầu, xu hướng hợp nhất khu vực ngày càng phát triển, các vận hội sẽ
xuất hiện, là thời cơ cho các NH lớn mạnh. Song bên cạnh đó cũng tồn tại
song hành các nguy cơ rất lớn từ môi trường kinh tế, xã hội, chính trị, pháp
luật, cạnh tranh ảnh hưởng to lớn đến hoạt động kinh doanh của NH, mà đặc
biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh NH có phản ứng dây truyền, lây lan
và ngày càng có những biểu hiện phức tạp. Rủi ro trong các hoạt động kinh
doanh của NH nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng là một phạm trù tiềm ẩn,
nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và làm sai lệch, đảo lộn kết quả hoạt động kinh
doanh NH. Do vậy hệ thống pháp luật về NH mà đặc biệt là vấn đề xử lý
NQH trong hoạt động kinh doanh NH đóng vai trò quan trọng và là mối quan
tâm hàng đầu không chỉ diễn ra trên phương diện lý thuyết mà còn được đặc
biệt chú trọng trong hoạt động thực tiễn của các NHTM.
Hoạt động cho vay luôn luôn tiềm ẩn các rủi ro bởi đây là yếu tố gắn liền
với hoạt động kinh doanh nói chung. Trong các rủi ro này thì rủi ro tín dụng
là nghiêm trọng nhất, bởi nếu NH không kiểm soát được sẽ dẫn đến hậu quả
khôn lường đó là sự đổ vỡ của cả hệ thống NH, gây ảnh hưởng đến cả nền
kinh tế, vì vậy ở đây tác giả chỉ nghiên cứu, phân tích các quy đinh pháp luật
về NQH để hiểu một cách sâu sắc thực trạng này. Từ đó có thể đề ra một số
biện pháp khắc phục nhằm làm cho hệ thống NHTM hoạt động một cách lành
mạnh và hiệu quả hơn, góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế trong điều
kiện kinh tế hội nhập hiện nay.
Tác giả chọn đề tài này nghiên cứu với mong muốn nghiên cứu môt cách
có hệ thống các quy định của pháp luật NH, đặc biệt là về thực tiễn xử lý
NQH tại các NHTM Việt Nam, từ đó rút ra những mặt tích cực cũng như
những hạn chế đồng thời có thể đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn
thiện các quy định pháp luật hiện hành. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế
đất nước và song song với việc hội nhập nền kinh tế quốc tế, nhất là khi
chúng ta đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO thì vấn đề tiếp tục
hoàn thiện môi trường kinh doanh, các quy định pháp lý là một vấn đề hết sức
quan trọng. Nghiên cứu vấn đề này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu trên.
2. Tình hình nghiên cứu và ý nghĩa lý luận, thực tiễn của đề tài
Hiện nay ở nước ta có nhiều công trình nghiên cứu như các đề tài cấp
bộ, cấp sở và các cơ quan chức năng đã tổ chức những hội thảo đề cập hoặc
nghiên cứu một số khía cạnh của pháp luật về giải quyết NQH cũng như tình
hình xử lý giải quyết đối với các khoản nợ trên, mỗi nhà khoa học có cách
tiếp cận đề tài này ở nhiều góc độ khác nhau. Ví dụ như bài “Trao đổi về giải
pháp xử lý nợ xấu trong hệ thống NHTM Việt Nam” của TS. Lê Quốc Lý, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư. “Giải quyết nợ xấu và ngăn chặn nợ xấu phát sinh” của
Trần Đình Định, phó Tổng giám đốc NH Nông nghiệp và phát triển nông
nghiệp nông thôn Việt Nam; “Cần gắn việc xử lý nợ tồn đọng trong quá trình
tái cơ cấu NHTM Việt Nam với tổng thể xử lý công nợ dây dưa của nền kinh
tế quốc dân” của TS. Nguyễn Viết Hồng, Giám đốc công ty AMC-NH Đầu tư
và Phát triển Việt Nam. Tuy nhiên công trình nghiên cứu đó chỉ khảo sát,
bình luận, nghiên cứu về mặt lý luận chứ chưa có công trình nào về đi sâu về
các khía cạnh luật pháp giúp nâng cao hiệu quả giải quyết NQH ở NHTM, do
đó đề tài này phần nào đáp ứng tính cần thiết của việc nghiên cứu trong tình
hình hiện nay, khi mà các quy định về giải quyết NQH đang bộc lộ nhiều bất
cập, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung ở góc độ luật pháp. Việc nghiên cứu một
cách có hệ thống vấn đề này mang ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc.
Đề tài mang ý nghĩa lý luận cho việc xây dựng những quy phạm pháp
luật đầy đủ, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn, những kiến nghị của đề tài hy vọng
sẽ đem lại những kết quả thiết thực cho việc hoàn thiện các quy định pháp
luật Việt Nam. Tác giả hy vọng rằng với sự đầu tư thích đáng, kết quả nghiên
cứu sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị nhất định.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung, các văn bản hướng dẫn thi
hành. Trong đó có các Thông tư, các quyết định của NHNN, hướng dẫn các
vấn đề liên quan của các bộ. Trong nội dung trình bày tác giả sẽ đưa ra những
nhận xét, đánh giá xu hướng của việc áp dụng các quy định của pháp luật về
giải quyết NQH, qua đó nêu lên những kiến nghị có thể áp dụng cho Việt
Nam trong việc hoàn thiện pháp luật đối với lĩnh vực NH đặc biệt trong giai
đoạn hội nhập kinh tế, quốc tế.
Với mục đích trên, đề tài đặt ra các nhiệm vụ nghiên cứu sau:
- Làm sáng tỏ về mặt lý luận các khái niệm về NQH
- Nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật hiện hành
về xử lý NQH, những kết quả đã đạt được và những bất cập trong việc xử
lý NQH của các NHTM trong những năm qua.
- Từ kinh nghiệm xử lý NQH của một số nước trên thế giới và thực tế
tình hình ở Việt Nam đưa ra nhưng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xử
lý NQH ở các NHTM.
4. Đối tƣợng, phạm vi, phƣơng pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động xử lý NQH ở một số NHTM tại Việt
Nam là: Các NHTM nhà nước như NH Ngoại thương Việt Nam; NH Công
thương Việt Nam; NH Nông nghiệp và phát triển Nông thông Việt Nam…Và
một số NHTM Cổ phần khác như: NH TMCP Á Châu; NHTM Cổ phần Quân
đội…vv
Phương pháp nghiên cứu: Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận
của chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật,
đồng thời vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta trong
sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng Xã hội chủ nghĩa.
Tác giả sử dụng phương pháp phân tích, so sánh các quy định của pháp
luật NH và thực tiễn giải quyết NQH ở các NHTM hiện nay; kết hợp với khảo
sát thực tiễn, phỏng vấn, tổng hợp trên cơ sở đó rồi rút ra những bất cập trong
các quy định của pháp luật NH, thực tiễn áp dụng, từ đó đưa ra một số kiến
nghị về xử lý NQH đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả, phần nào giúp việc
thu hồi NQH.
5. Đóng góp của luận văn
Thời gian gần đây có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về vấn đề xử
lý NQH nhưng chủ yếu nghiên cứu về nghiệp vụ của ngành, chưa đi sâu vào
nghiên cứu về các quy định của pháp luật. Luận văn “Pháp luật về xử lý NQH
trong hoạt động cho vay của NHTM ở Việt Nam” nghiên cứu vấn đề xử lý
NQH một cách toàn diện về lý luận cũng như về thực tiễn; Từ việc tìm hiểu,
nghiên cứu về NQH, xử lý NQH, các phương án cũng như kết quả xử lý
NQH. Từ đó đề ra một số giải pháp hoàn thiện để nâng cao chất lượng và hiệu
quả của hoạt động xử lý NQH ở NHTM nhà ở Việt Nam. Hơn nữa luận văn
còn góp phần nâng cao nhận thức của việc xử lý tốt các vấn đề liên quan đến
NQH đặc biệt trong giai đoạn hội nhấp kinh tế quốc tế.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.
Nội dung của luận văn gồm có 03 chương:
Chương 1: Những vấn đề lý luận về NQH và pháp luật về xử lý NQH trong
hoạt động cho vay ở NHTM
Chương 2: Thực trạng pháp luật về xử lý NQH trong hoạt động cho vay của
NHTM ở Việt Nam
Chương 3: Một số kiến nghị về hạn chế và xử lý NQH trong hoạt động cho
vay của NHTM

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1010196 Link hỏng rồi ah :((
Blog Tâm sự:
  • Con buồn lắm bởi chẳng được mẹ ôm từ khi có thêm em | 02:06 ...
  • Từng muốn tự tử để người thân được hưởng tiền bảo hiểm | 12:06 ...
  • Bạn gái tôi nhận quá nhiều điều tiếng xấu | 01:06 ...
  • Tôi chấp nhận để vợ tìm niềm vui chăn gối ở người đàn ông khác | 02:06 ...
  • Phát hiện vợ sắp cưới từng cặp bồ khi còn sống với chồng cũ | 02:06 ...
  • Tôi muốn hủy hôn vì chồng sắp cưới chát sex | 01:06 ...
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010214 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online