Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huylavico
#962924 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Khái quát chung về pháp luật bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở Việt Nam. Tìm hiểu lịch sử pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên và một số điều ước quốc tế cũng như pháp luật của một số quốc gia trên thế giới về bảo hộ lao động trẻ em. Nghiên cứu những quy định pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật lao động Việt Nam về bảo vệ quyền lợi cho người lao động chưa thành niên như về việc làm, đào tạo nghề, hợp đồng lao động, tiền lương, thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động. Đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên

NIÊN Ở VIỆT NAM
1.1. Khái niệm về người lao động chưa thành niên 5
1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến người chưa thành niên 5
1.1.1.1. Khái niệm "trẻ em" 6
1.1.1.2. Khái niệm "vị thành niên" 6
1.1.1.3. Khái niệm "người chưa thành niên" 6
1.1.2. Khái niệm "người lao động chưa thành niên" theo pháp
luật Việt Nam
7
1.1.3. So sánh khái niệm "người lao động chưa thành niên" ở
Việt Nam và khái niệm "lao động trẻ em" theo luật pháp
quốc tế
8
1.2. Sự cần thiết bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành
niên và theo pháp luật lao động
9
1.2.1. Sự tất yếu khách quan phải sử dụng lao động chưa thành
niên ở Việt Nam
9
1.2.2. Sự cần thiết bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa
thành niên theo pháp luật
13
1.3. Sơ lược lịch sử pháp luật Việt nam về bảo vệ quyền lợi của
người lao động chưa thành niên
16
1.3.1. Giai đoạn 1945 đến 1986 17
1.3.1.1. Hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế - xã hội 17
1.3.1.2. Các quy định của pháp luật về người lao động chưa thành niên 18
1.3.2. Giai đoạn từ 1986 đến 1994 20
1.3.2.1. Hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế - xã hội 20
1.3.2.2. Pháp luật về người lao động chưa thành niên 21
1.3.3. Giai đoạn từ 1994 đến nay 24
1.3.3.1. Hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế - xã hội 24
1.3.3.2. Pháp luật về người lao động chưa thành niên 24
1.4. Một số điều ước quốc tế và pháp luật của một số quốc gia
trên thế giới về bảo hộ lao động trẻ em
28
1.4.1. Một số điều ước quốc tế về bảo vệ lao động trẻ em 28
1.4.1.1. Công ước quốc tế của Liên hợp quốc năm 1989 về quyền
trẻ em
28
1.4.1.2. Công ước số 138 của Tổ chức lao động quốc tế năm 1973
quy định về độ tuổi tối thiểu của lao động trẻ em
29
1.4.1.3. Công ước số 182 năm 1999 về nghiêm cấm và hành động
khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất
29
1.4.1.4. Công ước số 29 năm 1930 về lao động cưỡng bức hoặc
bắt buộc
31
1.4.1.5. Chương trình hành động của Hội nghị Quốc tế Oslo (Norway)
về lao động trẻ em
31
1.4.2. Pháp luật của một số quốc gia về bảo vệ lao động trẻ em 33
1.4.2.1. Pháp luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về lao động trẻ em 33
1.4.2.2. Pháp luật của Trung Quốc về bảo vệ quyền lợi của người
lao động chưa thành niên
36
1.4.2.3. Pháp luật một số quốc gia quy định về ngưỡng tuổi được
phép lao động
37
Chương 2: QUY ĐỊNH VÀ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI
CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG CHƢA THÀNH NIÊN
38
2.1. Việc làm cho người chưa thành niên 38
2.1.1. Quy định của pháp luật về việc làm cho người chưa thành
niên
30
2.1.1.1. Các quy định chung về việc làm cho người lao động 38
2.1.1.2. Các quy định riêng về việc làm cho người lao động chưa
thành niên
39
2.1.2. Thực trạng việc làm của người lao động chưa thành niên 40
1.2. Đào tạo nghề cho người lao động chưa thành niên 46
1.2.1. Các quy định của pháp luật về đào tạo nghề cho người
chưa thành niên
46
1.2.2. Thực trạng dạy nghề và học nghề đối với người lao động
chưa thành niên
46
2.3. Pháp luật về hợp đồng lao động và tình hình thực hiện các
quy định của pháp luật hợp đồng lao động đối với người
cưa thành niên
49
2.3.1. Pháp luật về hợp đồng lao động cho người lao động chưa
thành niên
49
2.3.1.1. Quy định chung về hợp đồng lao động 49
2.3.1.2. Các quy định riêng về hợp đồng lao động áp dụng cho người
lao động chưa thành niên
50
2.3.2. Tình hình giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao
động đối với người lao động chưa thành niên
51
2.4. Pháp luật về tiền lương cho người lao động chưa thành
niên và thực trạng áp dụng
54
2.4.1. Pháp luật về tiền lương cho người lao động chưa thành niên 54
2.4.1.1. Quy định chung về tiền lương cho người lao động 54
2.4.1.2. Các quy định riêng về tiền lương áp dụng đối với người lao
động chưa thành niên
55
2.4.2. Thực trạng áp dụng quy định về tiền lương đối với người
lao động chưa thành niên
56
2.5. Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và thực
trạng áp dụng đối với người lao động chưa thành niên
60
2.5.1. Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cho
người lao động chưa thành niên
60
2.5.1.1. Pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi 60
2.5.1.2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động
chưa thành niên
61
2.5.2. Thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi thực tế của người
lao động chưa thành niên
61
2.6. Pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động và thực
trạng áp dụng đối với người lao động chưa thành niên
64
2.6.1. Pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động đối với
người lao động chưa thành niên
64
2.6.1.1. Quy định chung về an toàn lao động và vệ sinh lao động 64
2.6.1.2. Pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với
người chưa thành niên
65
2.6.2. Thực trạng chấp hành các quy định về an toàn lao động và
vệ sinh lao động ở các cơ sở
67
2.7. Pháp luật về bảo hiểm xã hội 70
2.7.1. Quy định chung về bảo hiểm xã hội 79
2.7.2. Thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội 72
2.8 Pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật về kỷ luật lao
động và trách nhiệm vật chất đối với người lao động chưa
thành niên
75
2.8.1. Pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 75
2.8.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về kỷ luật lao động và trách
nhiệm vật chất đối với người lao động chưa thành niên
77
Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT
LAO ĐỘNG VỀ BẢO VỆ NGƢỜI LAO ĐỘNG CHƢA
THÀNH NIÊN
82
3.1. Các yêu cầu đặt ra với pháp luật lao động về bảo vệ người
lao động chưa thành niên
82
3.1.1. Đảm bảo sự phát triển toàn diện của người lao động chưa
thành niên
82
3.1.2. Tôn trọng quyền được tham gia quan hệ lao động của người 83
chưa thành niên
3.1.3. Đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam 84
3.2. Một số kiến nghị cụ thể đối với pháp luật liên quan đến
người lao động chưa thành niên
87
3.2.1. Các kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định hiện hành để đảm
bảo quyền lợi cho người lao động chưa thành niên
87
3.2.1.1. Trong lĩnh vực việc làm và học nghề 88
3.2.1.2. Về hợp đồng lao động 88
3.2.1.3. Pháp luật về tiền lương cho người lao động chưa thành niên 91
3.2.1.4. Pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất 92
3.2.2. Bổ sung những quy định pháp luật mới về bảo vệ quyền lợi
cho người lao động chưa thành niên
93
3.2.2.1. Đối với việc làm vào ban đêm và học nghề 93
3.2.2.2. Về phòng chống ngược đãi và cưỡng bức lao động 94
3.2.3. Các cơ chế để đảm bảo thực hiện pháp luật về bảo vệ
quyền lợi cho người lao động chưa thành niên
94
3.2.3.1. Trách nhiệm của Nhà nước với tư cách là tổ chức quản lý
xã hội lớn nhất của mỗi quốc gia
98
3.2.3.2. Thành lập cơ quan Thanh tra lao động chuyên ngành về lao
động chưa thành niên và nâng cao hiệu quả hoạt động của
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
95
3.2.2.3. Thống kê và điều tra toàn diện về tình hình sử dụng lao
động chưa thành niên
96
3.2.3.4. Đảm bảo việc liên hệ giữa người lao động chưa thành niên
với gia đình
96
3.2.3.5. Nâng cao ý thức của cộng đồng về phòng, chống vi phạm
pháp luật lao động đối với người chưa thành niên
97
3.2.3.6. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc giải
quyết các vấn đề xã hội
97
3.2.3.7. Kiểm soát đặc biệt để hạn chế và dần dần hướng tới xóa bỏ
việc sử dụng người lao động chưa thành niên là biện pháp
tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của người chưa thành niên
98
KẾT LUẬN 99
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101

1. Tính cấp thiết của đề tài
Lao động là một hoạt động quan trọng trong quá trình sống của một
con người, hoạt động nay góp phần tạo ra của cải vật chất cũng như các giá trị
tinh thần cho con người lao động nói riêng và xã hội nói chung. Nhờ có lao
động mà con người có thể tồn tại, tiến hóa hơn các sinh vật khác và phát triển
cho đến ngày nay. Với ý nghĩa và vai trò to lớn đó, Đảng và Nhà nước ta rất
quan tâm điều chỉnh các quan hệ lao động với tư cách là một quan hệ mang
tính kinh tế - xã hội thông qua các quy phạm pháp luật của mình.
Pháp luật lao động điều chỉnh rất nhiều quan hệ liên quan đến quan hệ
lao động, trong đó có loại quan hệ lao động mà một bên của quan hệ là người
chưa thành niên (CTN). Người CTN là người còn non nớt cả về thể chất, tinh
thần lẫn khả năng nhận thức về thế giới bên ngoài. Do những hoàn cảnh và
nhu cầu khác nhau mà người CTN đã sớm tham gia vào các quan hệ lao động.
Sự tham gia sớm này đã kéo theo một loạt các vấn đề có liên quan cần
giải quyết giữa nhu cầu phát triển kinh tế và yêu cầu bảo đảm xã hội. Tuy
nhiên, tình trạng vi phạm pháp luật lao động diễn ra khá phổ biến, trực tiếp
hay gián tiếp xâm hại một cách nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đến
quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động CTN.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Hiện nay có một số đề tài nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau về người
lao động CTN. Gần đây nhất có khóa luận tốt nghiệp của sinh viên hệ cử nhân
của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2006 nhưng mới chỉ dừng lại ở mức độ
nghiên cứu về quy phạm pháp luật hiện hành. Ngoài ra, còn Luận văn Thạc sĩ
với đề tài "Pháp luật về lao động chưa thành niên ở Việt Nam" của Phan Văn
Hùng, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002; "Chế độ pháp lý về bảo
vệ lao động chưa thành niên theo luật lao động Việt Nam" của Nguyễn Đình
Tự, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2004. Ở cấp địa phương, Tiến sĩ Đỗ Thị
Loan và một số cán bộ của Viện nghiên cứu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
đã thực hiện và bảo vệ thành công đề tài "Lao động trẻ em trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp", 2003. Tuy nhiên, thực tế hiện
nay đã có nhiều thay đổi với một số văn bản mới được ban hành cùng với việc
tham gia các công ước quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, sự vận động không
ngừng của thực tiễn đòi hỏi cần sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật
về bảo vệ người lao động CTN cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội
hiện nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
* Mục đích
Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận về người lao động CTN và
việc bảo vệ quyền lợi của họ trong quan hệ lao động; nghiên cứu các quy
phạm pháp luật hay nói cách khác là thực trạng pháp luật về bảo vệ quyền lợi
của người lao động CTN để từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện
pháp luật hiện hành và đề xuất các cơ chế đảm bảo cho việc thực thi pháp luật
hiệu quả hơn, đảm bảo sự quản lý của Nhà nước đối với loại quan hệ xã hội
đặc biệt này.
* Nhiệm vụ:
- Phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của các quy định về người
lao động CTN
- Đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền
lợi của người lao động CTN và thực trạng áp dụng các quy định đó.
- Đưa ra một số kiến nghị để hoàn thiện các quy định của pháp luật về
bảo vệ quyền lợi của người lao động CTN.
4. Phạm vi nghiên cứu
Với mong muốn góp phần đảm bảo thi hành tốt chính sách về bảo vệ
người CTN của Nhà nước Việt Nam, tác giả đã quyết định chọn đề tài: "Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người lao động chưa thành niên ở Việt Nam"
làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Trong phạm vi đề tài này, tác giả sẽ
tập trung chủ yếu nghiên cứu về các vấn đề đối với người lao động CTN trong
độ tuổi từ 8 tuổi đến dưới 18 tuổi. Nội dung chi tiết và những diễn giải cụ thể
sẽ được tác giả trình bày tại phần 1.1 chương 1 "Khái niệm về người lao động
chưa thành niên".
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật
biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối quan
điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về bảo vệ người CTN. Ngoài ra, luận văn
cũng còn được sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác như: phân tích,
tổng hợp, so sánh, thống kê, lịch sử … Các phương pháp được sử dụng một
cách linh hoạt nhằm đảm bảo hiệu quả của việc nghiên cứu.
6. Điểm mới của luận văn
- Luận văn là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu sâu về pháp
luật bảo vệ người lao động CTN trong thời gian đầu của quá trình hội nhập Tổ
chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam với rất nhiều quan hệ xã hội
mới phát sinh và sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.
- Luận văn đã phân tích sâu và chỉ rõ sự khác nhau giữa các khái niệm
"lao động trẻ em" và "trẻ em lao động" để trên cơ sở đó đưa ra những ý kiến
đóng góp cho việc hoàn chỉnh pháp luật về người CTN nói chung và người
lao động CTN nói riêng.
- Luận văn có sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng về các tác động của quá
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đối với việc bảo vệ quyền lợi
của người lao động CTN.
7. Ý nghĩa của luận văn
Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình
nghiên cứu hoàn thiện các quy định của pháp luật về quan hệ lao động có sự tham gia của người CTN. Luận văn cũng có thể được sử dụng làm tài liệu
tham khảo cho việc nghiên cứu và học tập môn học Luật lao động tại các cơ
sở đào tạo luật.
8. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, Nội
dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Khái quát chung pháp luật về bảo vệ người lao động chưa
thành viên ở Việt Nam
Chương 2: Quy định và thực trạng áp dụng pháp luật lao động Việt
Nam và thực trạng bảo vệ người lao động chưa thành niên
Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật lao động về bảo vệ
người lao động chưa thành niên

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By lehakhanhan
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004005 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement