Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Everhart
#962878 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn tiếng Anh: Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng bằng con đường Toà án ở Việt Nam : Luận văn

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI CAM ĐOAN
CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỢP
ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH
TỪ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG CON ĐƢỜNG TÒA ÁN .............. 5
1.1. Khái niệm, đặc điểm hợp đồng tín dụng .......................................... 5
1.1.1. Khái niệm hợp đồng tín dụng.......................................................... 5
1.1.2. Đặc điểm hợp đồng tín dụng ........................................................... 6
1.2. Khái niệm, phân loại, nguyên nhân tranh chấp hợp đồng tín
dụng .......................................................................................................... 9
1.2.1. Khái niệm tranh chấp hợp đồng tín dụng ....................................... 9
1.2.2. Phân loại tranh chấp hợp đồng tín dụng ...................................... 10
1.2.3. Nguyên nhân tranh chấp hợp đồng tín dụng .............................. 13
1.3. Các phƣơng thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng
tín dụng................................................................................................... 20
Kết luận Chƣơng 1 ................................................................................. 28
CHƢƠNG 2 :THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG
CON ĐƢỜNG TÒA ÁN Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.... 29
2.1. Thực trạng quy định thẩm quyền của Toà án và trình tự thủ tục
giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng.............................................. 29
2.1.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín
dụng bằng con đường toà án .................................................................. 31
2.1.3. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng
tín dụng bằng con đường toà án ............................................................. 33
2.2. Thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng
bằng con đƣờng tòa án ở Việt Nam ....................................................... 41
2.2.1. Tình hình tranh chấp hợp đồng tín dụng được giải quyết bằng
con đường tòa án ở Việt Nam ................................................................. 41
2.2.2. Một số vụ án điển hình về giải quyết tranh chấp phát sinh từ
hợp đồng tín dụng được giải quyết tại Tòa án ở Việt Nam..................... 43
- Trong các dạng tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng thì tranh
chấp đòi nợ quá hạn và lãi suất là dạng tranh chấp phổ biến nhất. ...... 43
2.3. Nhận xét về thực trạng giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp
đồng tín dụng tại Tòa án ở Việt Nam và các yếu tố cơ bản ảnh hƣởng
tới chất lƣợng bản án.............................................................................. 61
2.3.1. Nhận xét về thực trạng giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng
tại Toà án hiện nay ................................................................................. 61
2.3.2. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng bản án.................... 64
CHƢƠNG 3 : MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP
LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP
ĐỒNG TÍN DỤNG BẰNG CON ĐƢỜNG TÒA ÁN Ở VIỆT NAM.... 67
3.1. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật nhằm hạn chế tranh chấp phát
sinh từ hợp đồng tín dụng...................................................................... 67
3.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật liên quan đến giải quyết tranh
chấp hợp đồng tín dụng ......................................................................... 76
3.3. Các kiến nghị khác .......................................................................... 79
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước
đã góp phần tạo nên những bước tiến đáng kể vào công cuộc cải tiến nước
nhà, mở ra nhiều cơ hội mới và cũng đặt ra những thách thức vô cùng to lớn
cho mọi lĩnh vực, mọi doanh nghiệp trong đó không thể không nói đến ngân
hàng, một lĩnh vực hết sức nhạy cảm ở các nước đi lên từ nền kinh tế bao cấp.
Ngân hàng ra đời và phát triển gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền
kinh tế hàng hóa để giải quyết nhu cầu phân phối vốn, nhu cầu thanh toán…,
phục vụ cho việc phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh của các tổ chức
kinh tế, cá nhân. Trong hoạt động ngân hàng thì cho vay là hoạt động truyền
thống mang lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng nhưng cũng là hoạt
động tiềm ẩn những rủi ro vô cùng lớn. Biểu hiện của rủi ro tín dụng khi
khách hàng không hoàn trả gốc và lãi đúng hạn hay phát sinh ra những tranh
chấp trong hợp đồng tín dụng…
Trong những năm qua, pháp luật về ngân hàng nói chung và pháp luật
về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng nói riêng đã được Nhà
nước ta quan tâm và không ngừng hoàn thiện như: Bộ luật Dân sự năm 2005,
Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004, sửa đổi bổ sung 2011, Luật Ngân hàng Nhà
nước, Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành…những
văn bản trên tạo ra khung pháp lý quan trọng, tạo đà cho hoạt động cho vay
của các Ngân hàng phát triển, thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, góp phần
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được
thì pháp luật về ngân hàng nói chung và pháp luật về giải quyết tranh chấp
phát sinh từ hợp đồng tín dụng nói riêng còn nhiều bất cập. Bằng đề tài:
“Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng bằng
con đƣờng tòa án ở Việt Nam”, với mong muốn nghiên cứu những quy định

cơ bản của pháp luật Việt Nam về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng
tín dụng bằng con đường tòa án, đánh giá thực trạng áp dụng và các vấn đề
phát sinh từ việc áp dụng các quy phạm pháp luật đó, từ đó đề ra những giải
pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật Việt Nam về giải quyết
tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng bằng con đường tòa án.
2. Tình hình nghiên cứu và ý nghĩa của đề tài
Các công trình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực tín dụng ngân hàng
nói chung và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng nói riêng
như: “Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng tín dụng và thời hiệu khởi kiện vụ
án kinh tế về tranh chấp hợp đồng tín dụng”, Th.s Nguyễn Quỳnh Chi; “Một
số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật hợp đồng ở Việt Nam hiện nay”
PGS.TS Nguyễn Như Phát, TS. Lê Thị Thu Thủy; “Tranh chấp hợp đồng và
các cách giải quyết tranh chấp hợp đồng” của TS. Phan Chí Hiếu;
Sách chuyên khảo “Các biện pháp bảo đảm tiền vay bằng tài sản của các tổ
chức tín dụng” do TS. Lê Thị Thu Thủy làm chủ biên, Nhà Xuất bản Tư pháp
2006, Cuốn sách “Hoàn thiện pháp luật về hoạt động của Ngân hàng Thương
mại trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam” của TS. Ngô Quốc Kỳ, Nhà
Xuất bản Tư pháp, năm 2005. Các công trình nghiên cứu này đã góp phần tạo
cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh
chấp phát sinh từ hợp đồng nói chung và hợp đồng tín dụng nói riêng. Tuy
nhiên, việc nghiên cứu đề tài pháp luật về hợp đồng tín dụng vẫn còn là cấp
thiết, bởi lẽ các quy định pháp luật về vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập, chưa
phù hợp với thực tiễn.
Với luận văn này, tui mong muốn làm rõ hơn những vấn đề cơ bản
về hợp đồng tín dụng, giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng,
chỉ ra những bất cập của việc thực hiện các quy định pháp luật trong thực
tiễn giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng. Từ đó, đề
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#989424
Everhart đã viết:Luận văn tiếng Anh: Pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng bằng con đường Toà án ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Nhà xuất bản:Khoa Luật
Ngày:2014
Miêu tả:Luận văn ThS. Luật Kinh Tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Định dạng: 83 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
00050005082_noi dung.pdf
. cách tải để đọc bài này sao ạ . bấm vào link nhưng không tải được . xin Thank ,
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#989455 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement