Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By baby_pooh_htth
#962864 Link tải luận văn miễn phí cho ae

1. Tính cấp thiết của đề tài
Dịch vụ kiểm toán độc lập là một hoạt động đóng vai trò vô cùng quan
trọng trong nền kinh tế của các quốc gia đặc biệt đối với nền kinh tế có sự
quản lý của Nhà nước như ở Việt Nam hiện nay. Kiểm toán làm tăng mức độ
tin cậy đối với các thông tin tài chính, góp phần lành mạnh hoá các quan hệ
kinh tế. Dựa vào kết quả kiểm toán, những người sử dụng báo cáo tài chính
được kiểm toán có được các thông tin khách quan, chính xác theo đó có thể
đánh giá một cách đúng đắn tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp làm cơ sở cho các quyết định kinh tế của mình.
Bên cạnh mục tiêu chính là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính, các kiểm toán
viên, thông qua quá trình kiểm toán, còn có thể đưa ra những kiến nghị giúp
doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống kiểm soát, nâng cao hiệu quả trong công
tác quản lý tài chính nói riêng cũng như hoạt động kinh doanh nói chung.
Tuy nhiên các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ thực sự tiếp cận và làm
quen với khái niệm kiểm toán, dịch vụ kiểm toán, Công ty kiểm toán độc lập
trong khoảng hơn chục năm trở lại đây. Trước đây trong một thời gian dài, do
không nhận thức được tầm quan trọng của kiểm toán nên nền kinh tế nước ta
hoạt động hầu như không có hệ thống kiểm toán, việc này đã khiến cho tài
sản của Nhà nước bị thâm hụt, nhiều công ty báo cáo tài chính sai để gian lận
thuế, báo cáo kết quả kinh doanh tốt để thu hút nhà đầu tư dẫn đến quyền lợi
của nhà đầu tư không được đảm bảo.
Hiện nay, hoạt động kiểm toán đã hình thành và phát triển ngày càng
trở thành nhu cầu tất yếu đối hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng
quản lý doanh nghiệp. Nhưng chất lượng hoạt động kiểm toán ở Việt Nam còn
chưa thực sự tốt vẫn còn nhiều thiếu sót chưa đáp ứng được kỳ vọng của các
chủ thể trong nền kinh tế. Nhiều công ty vừa được các công ty kiểm toán thực
hiện kiểm toán, xác nhận thực trạng tài chính nhưng ngay sau đó lại phá sản
với những khoản lỗ hàng chục tỷ đồng như vụ: Công ty dược phẩm viễn đông
DVD, vụ Công ty cổ phần Vinashin…Cho thấy, chất lượng dịch vụ kiểm toán
ở Việt Nam chưa thực sự tốt cần được nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp
ứng được nhu cầu của thị trường.
Cùng với sự ra đời của hoạt động kiểm toán, pháp luật kiểm toán đã ra
đời ban đầu văn bản pháp lý đầu tiên điều chỉnh hoạt động này chỉ là các nghị
định và thông tư. Cho đến tận năm 2011 Luật kiểm toán độc lập mới ra đời
cùng với hàng loạt các nghị định, thông tư, chấm dứt một thời gian dịch vụ
kiểm toán hoạt động vướng vì thiếu luật. Tuy nhiên, pháp luật về dịch vụ kiểm
toán độc lập còn có nhiều bất cập, thiếu đồng bộ làm cho hoạt động kiểm toán
trong quá trình áp dụng pháp luật còn khá nhiều khó khăn.
Xuất phát từ đặc thù của dịch vụ kiểm toán và đặc điểm pháp luật kiểm
toán ở Việt Nam chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống pháp luật về hoạt
động kiểm toán, chỉ ra những khiếm khuyết của pháp luật, đưa ra giải pháp
hoàn thiện pháp luật từ đó thúc đẩy hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng
của hoạt động kiểm toán hiện nay. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Pháp
luật về dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam” làm đề tài luận văn của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1. Mục tiêu tổng quát
- Nghiên cứu pháp luật về dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
- Đề xuất một số phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch
vụ kiểm toán độc lập.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Hoàn thiện quy định của pháp luật về doanh nghiệp kiểm toán, kiểm
toán viên và kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán. Để hoàn thiện pháp luật
về dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu về hoạt động kiểm toán độc lập và pháp
luật về dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
4. Phương pháp nghiên cứu
Để giải quyết các nhiệm vụ trên, luận văn sử dụng phối hợp nhiều
phương pháp nghiên cứu như: phân tích, tổng hợp, khảo sát thực tế, so sánh…
Các phương pháp nghiên cứu trong luận văn được thực hiện trên nền tảng của
phương pháp duy vật biện chứng.
5. Tính mới và đóng góp của đề tài
Luận văn đưa ra cái nhìn tổng quát về pháp luật về dịch vụ kiểm toán
độc lập ở Việt Nam và đề xuất một số phương hướng, giải pháp hoàn thiện
pháp luật về dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
6. Tình hình nghiên cứu đề tài
Vấn đề nghiên cứu về pháp luật về dịch vụ kiểm toán độc lập cũng có
một số tác giả nghiên cứu một số khía cạnh của pháp luật kiểm toán như bài
viết của tác giả Mai Thị Hoàng Minh về “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt
động kiểm toán trong điều kiện luật kiểm toán đã ban hành và áp dụng”, bài
viết của tác giả Trần Thị Giang Tân về “Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài
đối với hoạt động kiểm toán độc lập – Bài học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ”… ở
các bài viết này tác giả đi nghiên cứu từng vấn đề pháp lý của hoạt động kiểm
toán. Trong luận văn nghiên cứu của mình về “Pháp luật về dịch vụ kiểm
toán độc lập ở Việt Nam” tác giả đi nghiên cứu khái quát pháp luật kiểm toán
độc lập, sau đó tác giả đi phân tích những thành tựu và hạn chế của pháp luật
từ đó đưa ra những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ
kiểm toán độc lập.
7. Cơ cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
Luận văn gồm 3 chương:
Chương 1. Những vấn đề lý luận về dịch vụ kiểm toán và tổ chức kiểm
toán độc lập.
Chương 2. Thực trạng pháp luật về dịch vụ kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
Chương 3. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ
kiểm toán độc lập.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#995379 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement