Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vip_in_my_heart_999
#962857 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tập hợp, xem xét, bình luận các văn kiện của Đảng, các chính sách của Nhà nước đề cập đến việc bảo hộ quyền sở hữu tài sản nói chung và đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng (XD) nói riêng. Tập hợp, hệ thống hoá, phân tích các quy định đề cập trực tiếp về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD tại Việt Nam. Đánh giá, xem xét các báo cáo tổng kết quá trình thực thi pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD tại Việt Nam. Nghiên cứu các chủ trương, giải pháp ở tầm vĩ mô của Nhà nước về quản lý công tác đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD. Tập hợp, so sánh, đối chiếu quy định hiện hành về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD với các quy định có liên quan của một số nước trên thế giới
Chương 1:
1.1. Khái niệm về nhà ở và công trình xây dựng
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại nhà ở
1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm nhà ở
1.1.1.2. Phân loại nhà ở
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và phân loại công trình xây dựng
1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm công trình xây dựng
1.1.2.2. Phân loại công trình xây dựng
1.2. Khái niệm và nguyên tắc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và
công trình xây dựng
1.2.1. Khái niệm về quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng
1.2.2. Khái niệm về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây
dựng
1.2.2.1. Quan niệm về đăng ký quyền sở hữu tài sản
1.2.2.2. Quan niệm về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình
xây dựng
1.2.3. Nguyên tắc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây
dựng
1.3. Khái quát pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công
Tổng quan những vấn đề lý luận về pháp luật
đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây
dựng
và công Trình xây dựng
trình xây dựng
1.3.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1991
1.3.2. Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2005
1.3.3. Giai đoạn từ năm 2005 đến nay
1.4. Kinh nghiệm xây dựng pháp luật về đăng ký quyền sở hữu
tài sản của một số nước trên thế giới
1.4.1. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của Nhật Bản
1.4.2. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của Hàn Quốc
1.4.3. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của Liên bang
Nga
1.4.4. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của Australia
1.4.5. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của Trung Quốc
1.4.6. Một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam thông qua việc
nghiên cứu pháp luật về đăng ký quyền sở hữu tài sản của
một số nước trên thế giới
Chương 2:
2.1. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây
dựng
2.1.1. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở
2.1.2. Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu công trình xây dựng
2.2. Tác động của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và
công trình xây dựng đối với hoạt động quản lý nhà nước về
bất động sản
2.2.1. Về công tác đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây
dựng
2.2.2. Về xác định tính pháp lý của nhà ở và công trình xây dựng khi
tham gia các giao dịch trên thị trường bất động sản
2.2.3. Về cung cấp các thông tin pháp lý và hiện trạng của nhà ở,
công trình xây dựng
2.2.4. Về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền
sở hữu nhà ở và công trình xây dựng
2.3. Đánh giá pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công
trình xây dựng
2.3.1. Kết quả thực hiện pháp luật đăng ký quyền sở hữu nhà ở và
công trình xây dựng
2.3.2. Hệ thống pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công
trình xây dựng
2.3.3. Tính nhất quán trong các quy định về đăng ký quyền sở hữu
nhà ở và công trình xây dựng
2.3.4. Hiệu lực pháp lý của pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà
ở và công trình xây dựng
Chương 3:
3.1. Yêu cầu và xu hướng thống nhất pháp luật về đăng ký quyền
sở hữu nhà ở và công trình xây dựng
3.1.1. Sự phát triển kinh tế - cơ sở thực tiễn để thống nhất hoạt
động đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng
3.1.2. Sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản - yêu
cầu để thống nhất hoạt động đăng ký quyền sở hữu nhà ở và
công trình xây dựng
3.1.3. Yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với nhà ở
và công trình xây dựng
3.1.4. Yêu cầu và xu hướng thống nhất trong hệ thống pháp luật
3.2. Định hướng thống nhất pháp luật về đăng ký quyền sở hữu
nhà ở và công trình xây dựng
3.2.1. Thống nhất một hệ thống pháp luật về đăng ký quyền sở hữu
nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cùng vớ i đăng ký
Định hướng và giải pháp nhằm
thống nhất pháp luật về đăng ký
quyền sở hữu nhà ở và công trình
xây dựng ở việt nam
vµ c«ng Tr×nh x©y dùng
quyền sử dụng đất
3.2.2. Xác định đăng ký quyền sở hữu là việc Nhà nước công nhận
quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng cho
chủ sở hữu, cũng đồng thời thực hiện công nhận cả hiện
trạng, kỹ thuật của các loại tài sản này
3.2.3. Xác định đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công
trình xây dựng là cơ sở pháp lý để chủ sở hữu thực hiện các
quyền dân sự về tài sản trong thị trường bất động sản
3.2.4. Thống nhất chế định về đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền
sở hữu công trình xây dựng với chế định về hợp đồng, giao
dịch bất động sản và thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng
bất động sản
3.3. Giải pháp thống nhất pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà
ở và công trình xây dựng
3.3.1. Thống nhất môṭ văn bản quy pham ̣ pháp luâṭ quy đin ̣ h về
đăng ký quyền sở hữu nhà ở , quyền sở hữu công trình xây
dưn ̣ g và quyền sử dun ̣ g đất .
3.3.2. Thống nhất hình thức đăng ký quyền sở hữu nhà ở, quyền sở
hữu công trình xây dựng cùng với đăng ký quyền sử dụng
đất
3.3.3. Thống nhất hồ sơ và quy trình đăng ký quyền sở hữu nhà ở,
quyền sở hữu công trình xây dựng cùng với quyền sử dụng
đất
3.3.4. Hình thành hệ thống thông tin pháp lý về nhà ở, công trình
xây dựng và quyền sử dụng đất do một cơ quan thống nhất
quản lý để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước và tạo
điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Mở đầu
1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài
Nhà ở và công trình xây dựng (XD) là những tài sản có giá trị lớn của mỗi
cá nhân, mỗi hộ gia đình, chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng giá trị tài sản
của mỗi quốc gia và có vai trò quan trọng trong đời sống và trong hoạt động sản
xuất - kinh doanh (SX - KD) của con người. Nhà ở và công trình XD phản ánh
điều kiện sống của người dân và trình độ phát triển về kinh tế (KT) của từng địa
phương, từng khu vực và của mỗi quốc gia. Do vậy, các tài sản này cần
được Nhà nước quản lý và bảo vệ thông qua hoạt động đăng ký quyền sở hữu.
Đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD không chỉ có ý nghĩa đối
kháng đối với người thứ ba trong việc thực hiện các giao dịch dân sự về tài sản
mà còn là cơ sở pháp lý để xác lập quyền của chủ sở hữu đối với nhà ở, công
trình XD. Hơn nữa, hoạt động này còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị
trường bất động sản (BĐS) theo hướng công khai, minh bạch. Thông qua hoạt
động đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD sẽ giúp Nhà nước thống kê,
nắm rõ được hiện trạng kỹ thuật của các loại tài sản này, từ đó có biện pháp
quản lý hiệu quả các hoạt động XD, cải tạo, sửa chữa phù hợp với quy hoạch,
kiến trúc, cảnh quan không gian; đồng thời góp phần làm tăng các nguồn thu cho
ngân sách nhà nước thông qua việc thu lệ phí cấp phép XD, lệ phí trước bạ v.v.
Như vậy, việc đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD có ý nghĩa hết sức
quan trọng không chỉ đối với các chủ sở hữu mà còn đối với cả Nhà nước.
Trong các giai đoạn phát triển của đất nước kể từ khi Việt Nam giành
được độc lập năm 1945 đến nay, Nhà nước ta đã ban hành, sửa đổi, bổ sung và
từng bước hoàn thiện các quy định về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình
XD. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực này vẫn chưa
đầy đủ và hoàn thiện. Mặc dù giữa nhà ở và công trình XD có cùng tính chất là
một loại tài sản do con người đầu tư XD theo quy định của pháp luật về XD và
gắn liền với đất đai, nhưng quy định về việc đăng ký quyền sở hữu vẫn còn tản

mát ở nhiều văn bản khác nhau, với hiệu lực pháp lý khác nhau. Thực trạng này
đã gây không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng trong quá trình triển khai
thực thi pháp luật và gây nhiều phiền hà cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi
đăng ký quyền sở hữu các tài sản này. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, khi thị
trường BĐS đã hình thành và không ngừng phát triển, thì hàng hoá BĐS trở
thành những tài sản có giá trị lớn cần được pháp luật bảo hộ. Muốn vậy, các nhà
đầu tư, các chủ sở hữu và người dân phải thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu.
Tuy nhiên, do pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD còn
thiếu thống nhất, nên đã và đang là rào cản lớn cho hoạt động đăng ký quyền sở
hữu và làm giảm hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với nhà ở, công trình XD.
Để khắc phục tồn tại này, nước ta cần có hệ thống pháp luật về đăng ký quyền sở
hữu BĐS là nhà ở và công trình XD thống nhất, hoàn chỉnh, làm cơ sở để Nhà
nước thực hiện quản lý có hiệu quả các giao dịch trên thị trường. Như vậy, việc
nghiên cứu, tìm hiểu các quy định hiện hành về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và
công trình XD là rất cần thiết, nhằm chỉ ra những tồn tại, bất cập và đề xuất các
giải pháp khắc phục để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về nhà ở,
công trình XD và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường BĐS. Với ý
nghĩa đó, tui lựa chọn đề tài “Pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và
công trình xây dựng ở Việt Nam” làm Luận văn thạc sĩ luật học.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trước khi Pháp lệnh nhà ở năm 1991 ra đời, dường như chưa có một công
trình nào nghiên cứu một cách toàn diện và đầy đủ về cơ sở lý luận và thực tiễn;
thực trạng pháp luật về đăng ký quyền sở hữu nhà ở và công trình XD. Sau khi
Pháp lệnh nhà ở năm 1991 được ban hành cho đến nay, đã có một số công trình
nghiên cứu đề cập đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản nói chung và đăng ký
BĐS nói riêng trên các khía cạnh: đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ), cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), cấp Giấy chứng nhận quyền sở
hữu nhà ở...mà tiêu biểu là các công trình: Kỷ yếu Hội thảo về pháp luật đăng ký

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement