Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yeuem_0908
#962855 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và pháp luật về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại như khái niệm, đặc điểm, bản chất pháp lý của tài khoản thanh toán; khái niệm, đặc điểm của pháp luật về tài khoản thanh toán, nội dung của pháp luật về tài khoản thanh toán.... Thực trạng pháp luật về tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay, từ đó phát hiện những bất cập, tồn tại về mặt pháp lý trong thực tiễn áp dụng pháp luật về tài khoản thanh toán. Kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và phát triển hệ thống pháp luật về tài khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong thời gian tới.
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÀI KHOẢN THANH
TOÁN VÀ PHÁP LUẬT VỀ TÀI KHOẢN THANH TOÁN
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
7
1.1. Những vấn đề lý luận về tài khoản thanh toán 7
1.1.1. Lược sử hình thành tài khoản thanh toán 7
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm của tài khoản thanh toán 11
1.1.2.1. Khái niệm 11
1.1.2.2. Đặc điểm của tài khoản thanh toán 15
1.1.3. Vai trò của tài khoản thanh toán trong nền kinh tế 16
1.1.3.1. Đối với khách hàng 18
1.1.3.2. Đối với ngân hàng 18
1.1.3.3. Đối với nền kinh tế 19
1.1.4. Phân loại tài khoản thanh toán 19
1.1.5. Bản chất pháp lý của tài khoản thanh toán 22
1.2. Pháp luật về tài khoản thanh toán 24
1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về tài khoản thanh toán 25
1.2.2. Nội dung của pháp luật về tài khoản thanh toán 25
1.2.3. Khái quát tình hình pháp luật về mở và sử dụng tài khoản
thanh toán tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong
giai đoạn hiện nay
26
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ MỞ VÀ SỬ DỤNG
TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÁC NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM
29
2.1. Quy định về chủ thể quản lý, mở và sử dụng tài khoản
thanh toán
29
2.1.1. Chủ thể cung ứng tài khoản thanh toán 29
2.1.2. Chủ thể mở tài khoản thanh toán 30
2.2. Quy định về hình thức, điều kiện và thủ tục mở tài khoản
thanh toán
34
2.2.1. Hình thức mở tài khoản thanh toán 34
2.2.2. Điều kiện và thủ tục mở tài khoản 37
2.2.2.1. Đối với tổ chức 37
2.2.2.2. Đối với cá nhân 41
2.2.2.3. Đối với đồng chủ tài khoản 45
2.3. Quy định về sử dụng tài khoản thanh toán 47
2.3.1. Nội dung sử dụng tài khoản 47
2.3.2. cách sử dụng tài khoản thanh toán 53
2.3.3. Sử dụng tài khoản bằng ngoại tệ 55
2.4. Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên 57
2.4.1. Quyền và nghĩa vụ của chủ tài khoản 57
2.4.1.1. Sử dụng tài khoản thanh toán 57
2.4.1.2. Phong tỏa tài khoản thanh toán 60
2.4.1.3. Đóng tài khoản thanh toán 61
2.4.2. Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng 61
2.4.2.1. Quản lý tài khoản thanh toán của khách hàng 61
2.4.2.2. Phong tỏa tài khoản thanh toán 63
2.4.2.3. Đóng tài khoản thanh toán 64
2.5. Quy định về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động
mở và sử dụng tài khoản thanh toán
67
2.6. Quy định thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động quản lý và
sử dụng tài khoản thanh toán
68
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ MỞ
VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM VÀ MỘT
SỐ KIẾN NGHỊ
72
3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về mở và sử dụng tài
khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại ở việt nam
72
3.2. Một số kiến nghị 74
3.2.1. Nhóm kiến nghị về đảm bảo an toàn cho hoạt động nghiệp vụ 74
3.2.2. Nhóm kiến nghị về bảo vệ quyền, lợi ích của chủ sở hữu tài
khoản thanh toán
78
3.2.3. Nhóm kiến nghị về đơn giản hóa thủ tục mở và sử dụng tài
khoản thanh toán
90
3.2.4. Kiến nghị về bảo vệ quyền lợi của bên thứ ba 81
KẾT LUẬN 83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

Để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, năm 2007 Chính phủ
đã có chỉ thị yêu cầu trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương
từ ngân sách nhà nước. Năm 2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số
129/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia
tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Thuế giá trị gia tăng quy định rõ tại Khoản 1.3 Mục III Phần B: "Hàng hoá,
dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn trên hai mươi triệu đồng theo giá đã
có thuế giá trị gia tăng nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì
không được khấu trừ" [12]. Đó là những bước đi quan trọng đưa hoạt động
mở và sử dụng tài khoản thanh toán từng bước trở thành một trong những nhu
cầu thiết yếu của mọi tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Cung ứng dịch vụ này
cũng là một trong những nghiệp vụ quan trọng của các ngân hàng thương mại.
Ngày 16/6/2010, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 đã được Quốc
hội khóa X2, kỳ họp thứ 7 thông qua và có hiệu lực từ 01/01/2011. Luật đã có
những thay đổi cơ bản về khái niệm "Tài khoản thanh toán". Tuy nhiên, cho
tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có các văn bản hướng dẫn Luật về vấn đề này,
do đó việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán vẫn đang được thực hiện theo
Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
ban hành "Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
và Tổ chức tín dụng" (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN)
và các quy định có liên quan tại Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Giao dịch
điện tử năm 2005, các hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về cung ứng dịch
vụ thanh toán... Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các quy định này còn chưa cụ
thể, chưa đáp ứng và dự liệu được các giao dịch ngày càng phức tạp và ẩn
chứa nhiều rủi ro trong hoạt động sử dụng tài khoản thanh toán; ngoài ra, còn
có một số nội dung chưa phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010
(như về khái niệm tài khoản thanh toán, kỳ hạn số dư tiền gửi trên tài khoản
thanh toán) hay việc áp dụng trên thực tế còn gặp vướng mắc và không
thống nhất, gây lúng túng cho các bên tham gia giao dịch cũng như đối với cơ
quan nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp. Hơn nữa, cùng với
sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ - thông tin, các giao dịch
điện tử, các giao dịch thông trên ATM, internet banking, mobile banking ngày
càng phổ biến và được người sử dụng dịch vụ ưa chuộng vì những tiện ích ưu
việt của nó. Tuy nhiên các rủi ro tiền ẩn được được dự liệu và điều chỉnh trong
các quy định pháp luật đã dẫn đến những lúng túng trong quá trình thực hiện.
Từ những thực tế phát sinh trong hoạt động mở và thanh toán qua
ngân hàng trong thời gian qua, tui chọn đề tài nghiên cứu: "Pháp luật về hoạt
động mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại ở Việt
Nam" làm đề tài luận văn thạc sĩ.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Sau khi Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004 được ban hành đã có
một số công trình nghiên cứu khoa học về việc mở và sử dụng tài khoản thanh
toán tại các ngân hàng, nhưng các công trình này chỉ nghiên cứu về hoạt động
này dưới góc độ kinh tế như Khóa luận tốt nghiệp "Một số vấn đề lý luận và
thực tiễn về hợp đồng tài khoản tiền gửi thanh toán" của Vũ Thị Hợp (Trường
Đại học Luật Hà Nội, 2004); "Chế độ mở và sử dụng tài khoản thanh toán ở
các ngân hàng thương mại - một vài ý kiến đề xuất" của Trần Thảo Nguyên
(Trường Đại học Luật Hà Nội, 2007);… Tuy nhiên, sau khi Luật Các tổ chức
tín dụng năm 2010 ra đời cho đến nay vẫn chưa có một công trình nào nghiên
cứu chuyên sâu và riêng biệt về pháp luật điều chỉnh hoạt động mở và sử
dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Do vậy,
việc nghiên cứu đề tài "Pháp luật về hoạt động mở và sử dụng tài khoản
thanh toán tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam" vẫn mang tính cấp thiết
cần nghiên cứu và làm sáng rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong
giai đoạn hiện nay.
3. Mục tiêu nghiên cứu
3.1. Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu những vấn đề pháp lý và
thực tiễn về mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại ở
Việt Nam, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp và kiến
nghị nhằm thúc đẩy hoạt động thanh toán qua Ngân hàng.
3.2. Mục tiêu cụ thể
Từ mục tiêu tổng quát nêu trên đó, mục tiêu cụ thể được xác định là:
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận và pháp luật về mở và sử dụng tài
khoản thanh toán tại các ngân hàng thương mại như khái niệm, đặc điểm, bản
chất pháp lý của tài khoản thanh toán; khái niệm, đặc điểm của pháp luật về
tài khoản thanh toán, nội dung của pháp luật về tài khoản thanh toán.
- Phân tích thực trạng pháp luật về tài khoản thanh toán tại các ngân
hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay, từ đó phát hiện những bất cập, tồn tại
về mặt pháp lý trong thực tiễn áp dụng tài khoản thanh toán.
- Trên cơ sở những bất cập, học viên đưa ra một số giải pháp, kiến
nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và phát triển hệ thống pháp luật về tài khoản
thanh toán tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong thời gian tới.
4. Tính mới và những đóng góp của đề tài
Đề tài được nghiên cứu khi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 đã có
hiệu lực thi hành được một thời gian nhưng cho đến nay vẫn chưa có các văn
bản hướng dẫn về vấn đề nghiên cứu cũng như chưa có những sửa đổi, bổ
sung tương ứng đối với các văn bản quy phạm hiện hành về hoạt động mở và
sử dụng tài khoản thanh toán.
Theo Quyết định số 2367/QĐ-NHNN ngày 07/10/2010 của Ngân hàng
Nhà nước về việc phê duyệt Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng (Sau đây
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement