Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Marco
#962830 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày một số vấn đề lý luận về pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn. Phân tích thực trạng pháp luật về kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam: thực trạng quảng cáo gây nhầm lẫn ở Việt Nam; điều chỉnh pháp luật đối với các hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn tại Việt Nam; thiết chế thi hành pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn; nhận xét về các quy định pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn. Tìm hiểu một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn ở Việt Nam
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT KIỂM
SOÁT HÀNH VI QUẢNG CÁO GÂY NHẦM LẪN
6
1.1. Khái quát về quảng cáo và quảng cáo gây nhầm lẫn 6
1.1.1. Khái niệm quảng cáo 6
1.1.2. Chức năng và những đặc trưng cơ bản của quảng cáo 8
1.2. Quảng cáo gây nhầm lẫn 10
1.3. Pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn 17
1.3.1. Khái niệm pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây
nhầm lẫn
17
1.3.2. Lịch sử phát triển pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo
gây nhầm lẫn
21
1.3.3. Đặc điểm và vai trò của pháp luật về kiểm soát hành vi
quảng cáo gây nhầm lẫn
26
1.4. Kinh nghiệm pháp luật về kiểm soát hành vi cạnh tranh không
lành mạnh nói chung và hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn
nói riêng ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
28
1.4.1. Nhật Bản 29
1.4.2. Cộng hòa Liên bang Đức 34
1.4.3. Đài Loan 37
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SOÁT HÀNH
VI QUẢNG CÁO GÂY NHẦM LẪN VÀ THỰC TIỄN
ÁP DỤNG Ở VIỆT NAM
46
2.1. Thực trạng quảng cáo gây nhầm lẫn ở Việt Nam 46
2.1.1. Hành vi bắt chước một sản phẩm quảng cáo khác để gây 48
nhầm lẫn cho khách hàng
2.1.2. Hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về
giá, số lượng, chất lượng, công dụng, kiểu dáng, chủng loại,
bao bì, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, xuất xứ hàng hóa,
người sản xuất, nơi sản xuất, người gia công, nơi gia công
52
2.1.3. Hành vi đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về
cách thức sử dụng, cách phục vụ, thời hạn bảo hành
59
2.2. Điều chỉnh pháp luật đối với các hành vi quảng cáo gây
nhầm lẫn tại Việt Nam
61
2.2.1. Các quy định pháp luật mang tính nguyên tắc cơ bản 61
2.2.2. Các quy định pháp luật trong một số lĩnh vực cụ thể 66
2.3. Thiết chế thi hành pháp luật về cạnh tranh và pháp luật về
kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn
69
2.3.1. Cục Quản lý cạnh tranh 70
2.3.2. Hội đồng Cạnh tranh 79
2.4. Nhận xét về các quy định pháp luật kiểm soát hành vi
quảng cáo gây nhầm lẫn
81
2.4.1. Dưới góc độ pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh 81
2.4.2. Dưới góc độ pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 87
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG HIỆU
LỰC THI HÀNH PHÁP LUẬT KIỂM SOÁT HÀNH
VI QUẢNG CÁO GÂY NHẦM LẪN Ở VIỆT NAM
91
3.1. Định hướng chính trị, cơ sở lý luận 91
3.2. Một số giải pháp cơ bản 99
3.2.1. Trong hoạt động xây dựng pháp luật 100
3.2.2. Thực thi pháp luật 101
KẾT LUẬN 106
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Luật cạnh tranh có hiệu lực từ ngày 1/7/2005 đã đi vào đời sống kinh
tế - xã hội, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia, góp phần thúc đẩy nhanh sự
phát triển của nền kinh tế hàng hóa nhằm đáp ứng tốt hơn nữa những yêu cầu
của thị trường cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế khi Việt Nam chính
thức mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực. Trong số các hành
vi cạnh tranh được Luật điều chỉnh, hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh
không lành mạnh nằm trong nhóm các hành vi bị cấm thực hiện.
Thị trường quảng cáo Việt Nam đang thực sự sôi động với sự tham gia
của nhiều loại hình quảng cáo, đến từ mọi loại thành phần doanh nghiệp, với
các hình thức và nội dung truyền tải ngày một đa dạng, hấp dẫn và phong phú.
Đặc biệt, trong bối cảnh sức ép của cạnh tranh từ thị trường ngày càng gay
gắt, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa dịch vụ luôn sử dụng quảng cáo
như một công cụ hữu hiệu trong việc thu hút và tiếp cận gần hơn với người
tiêu dùng.
Trong bối cảnh đó, hoạt động quảng cáo ngày càng có nhiều biến
tướng cả về nội dung và hình thức thể hiện. Để đạt được mục đích xúc tiến
thương mại ở mức độ cao nhất, các doanh nghiệp không loại trừ việc sử dụng
những cách quảng cáo không trung thực, thiếu lành mạnh như quảng
cáo gian dối, quảng cáo gây nhầm lẫn… Trong đó, hành vi quảng cáo gây
nhầm lẫn đang ngày càng diễn ra phổ biến. Chỉ tính riêng hai năm 2009 và
2010, số vụ việc vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo nhằm cạnh tranh không
lành mạnh đã tăng nhanh với số vụ việc bị phát hiện và xử lý là 26 vụ, trong
đó chỉ tính riêng trong năm 2010, cơ quan quản lý cạnh tranh đã điều tra 21
vụ việc quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh, và điều đáng nói là đa

phần các vụ việc vi phạm pháp luật về quảng cáo là trong lĩnh vực quảng cáo
gây nhầm lẫn. Điều này đã cho thấy dạng hành vi vi phạm phổ biến nhất trong
lĩnh vực quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh thời gian gần đây là
hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn. Trước tình hình này, để việc thực thi pháp
luật chống cạnh tranh không lành mạnh nói chung và pháp luật về quảng cáo
nói riêng được đảm bảo, duy trì và củng cố một môi trường cạnh tranh lành
mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng, đòi hỏi phải có sự nghiên
cứu về pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn. Và đó chính là lý
do để học viên lựa chọn đề tài "Pháp luật về kiểm soát hành vi quảng cáo
gây nhầm lẫn tại Việt Nam" để làm luận văn thạc sĩ luật học.
2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc
Ở các nước trên thế giới, thuật ngữ "quảng cáo gây nhầm lẫn" xuất
hiện khá phổ biến trong các văn bản quy phạm pháp luật. Hành vi này được
luật cạnh tranh các nước điều chỉnh và xem là một dạng hành vi quảng cáo
nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Pháp luật cạnh tranh một số nước coi dấu
hiệu "gây nhầm lẫn" thuộc dạng hành vi quảng cáo gian dối hay quảng cáo
không trung thực.
Tại Việt Nam, liên quan đến lĩnh vực pháp luật về quảng cáo, đã có
một số công trình nghiên cứu về vấn đề này như luận văn thạc sĩ Luật học:
"Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo ở
Việt Nam", năm 2003; luận văn thạc sĩ Luật học: "Điều chỉnh hoạt động
quảng cáo trong khuôn khổ pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam", của Đoàn Tử
Tích Phước, năm 2007. Trong đó, luận văn "Pháp luật chống cạnh tranh
không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo ở Việt Nam" ra đời trong bối cảnh
Việt Nam chưa ban hành Luật cạnh tranh. Do vậy, những quan điểm và kết
quả nghiên cứu của luận văn chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện pháp luật
chống cạnh tranh không lành mạnh thông qua định hướng xây dựng một đạo
luật cạnh tranh trong tương lai. Trong khi đó, luận văn "Điều chỉnh hoạt động
quảng cáo trong khuôn khổ pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam" ra đời năm
2007 khi chúng ta đã xây dựng và ban hành Luật cạnh tranh năm 2005. Nội
dung của luận văn đã tập trung làm rõ các vấn đề lý luận về quảng cáo, cạnh
tranh và pháp luật cạnh tranh điều chỉnh quảng cáo trong nền kinh tế thị
trường; đánh giá hiện trạng hoạt động quảng cáo tại Việt Nam; đưa ra một số
kiến nghị về: điều chỉnh khái niệm, quy định cạnh tranh không lành mạnh,
hoàn thiện thủ tục và trình tự xử lý các vụ việc cạnh tranh, điều chỉnh chức
năng nhiệm vụ của cơ quan cạnh tranh và một số giải pháp khác. Tuy nhiên, ở
những luận văn trên, quảng cáo dưới góc độ pháp luật cạnh tranh được xem
xét, nghiên cứu và đánh giá trên phương diện tổng quát, toàn diện với tất cả
các dạng hành vi quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh. Còn trong đề
tài "Pháp luật về kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn tại Việt Nam",
học viên tập trung đi sâu nghiên cứu vào một dạng hành vi quảng cáo nhằm
cạnh tranh không lành mạnh cụ thể, đó là hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Luận văn trước hết sẽ làm rõ những luận cứ khoa học dưới góc độ pháp
lý về hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn, từ đó đưa ra định nghĩa và làm rõ những
đặc điểm cơ bản của pháp luật về kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn.
Bên cạnh đó, luận văn sẽ tập trung phân tích và bình luận một số vấn đề liên
quan đến thực tiễn áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này thời gian qua.
Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận như trên, đối chiếu với thực
trạng về quảng cáo cũng như pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm
lẫn tại Việt Nam hiện nay, luận văn sẽ tập trung đề xuất một số giải pháp
nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp luật trong lĩnh vực này thời gian tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của luận văn là những vấn đề lý luận và
thực tiễn về pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn tại Việt
Nam. Trong đó, tập trung phân tích các dạng hành vi luật định mà doanh
nghiệp sử dụng để thực hiện quảng cáo gây nhầm lẫn, các quy định pháp luật
điều chỉnh hành vi này cũng như thiết chế thi hành pháp luật về kiểm soát
hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm
tăng cường hiệu lực thi hành và nâng cao hiệu quả xử lý trong lĩnh vực pháp
luật này.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
So với các lĩnh vực pháp luật khác, hệ thống các quy định pháp luật về
kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn không được tìm thấy nhiều trong
các văn bản quy phạm pháp luật. Các quy định về quảng cáo gây nhầm lẫn
trước hết được tìm thấy trong Luật cạnh tranh năm 2005. Trước đó, tại Pháp
lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16/11/2001 và Nghị định số
24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng
cáo, hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn cũng được đề cập tới. Trong phạm vi
nghiên cứu của luận văn, học viên sẽ tập trung phân tích và làm rõ các dạng
thức vi phạm của hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn. Bên cạnh đó, luận văn sẽ
tập trung vào những hành vi đã được luật định, đồng thời đi sâu phân tích
thiết chế thi hành lĩnh vực pháp luật này và dạng hành vi vi phạm trong một
số lĩnh vực cụ thể.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp luận. Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch
sử được sử dụng làm nền tảng trong quá trình phân tích và kết luận vấn đề
nghiên cứu.
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thu thập thông tin. Luận văn
dựa trên hệ thống lý luận về pháp luật quảng cáo nói chung và pháp luật kiểm
soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn nói riêng, bên cạnh việc sử dụng các dữ
liệu thu thập được từ số liệu thống kê của các cơ quan quản lý nhà nước trong
ngành, lĩnh vực liên quan.
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chủ yếu về pháp luật
kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn; phân tích một cách hệ thống thực
trạng quảng cáo gây nhầm lẫn tại Việt Nam; trên cơ sở đó đưa ra một số nhận
xét về các quy định pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn dưới
góc độ pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh và pháp luật bảo vệ
quyền lợi người tiêu dùng. Từ những phân tích và lý luận đã đưa ra, luận văn
đề xuất một số giải pháp mang tính khả thi nhằm thúc đẩy hiệu quả thi hành
pháp luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn trong thời gian tới.
7. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội
dung của luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận về pháp luật kiểm soát hành vi
quảng cáo gây nhầm lẫn.
Chương 2: Thực trạng pháp luật về kiểm soát hành vi quảng cáo gây
nhầm lẫn và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực thi hành pháp
luật kiểm soát hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn ở Việt Nam.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018944 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement