Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By the_blessing_in_disguise
#962822 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm sáng tỏ về mặt lý luận hoạt động nhượng quyền thương mại nói chung và pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam nói riêng. Phân tích thực trạng pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam hiện nay cũng như mô hình nhượng quyền thương mại đang rất thành công tại Công ty Cổ phần Trung Nguyên, đánh giá những ưu điểm cũng như những mặt còn hạn chế, tồn tại trong các quy định pháp luật hiện hành về hợp đồng nhượng quyền thương mại. Đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam hiện nay
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu................................................................................... 2
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.............................................................. 2
4. Phƣơng pháp nghiên cứu............................................................................ 2
5. Kết cấu của đề tài ........................................................................................ 3
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHƢỢNG QUYỀN
THƢƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG NHƢỢNG QUYỀN
THƢƠNG MẠI................................................................................................ 4
1.1. Tổng quan về nhƣợng quyền thƣơng mại.............................................. 4
1.1.1. Lịch sử phát triển của nhượng quyền thương mại .................................. 4
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và ý nghĩa của nhượng quyền thương
mại..................................................................................................................... 6
1.1.3. Phân biệt nhượng quyền thương mại với một số cách kinh
doanh khác....................................................................................................... 18
1.2. Tổng quan pháp luật về hợp đồng nhƣợng quyền thƣơng mại ........ 23
1.2.1. Khái niệm hợp đồng nhượng quyền thương mại .................................. 23
1.2.2. Đặc điểm của hợp đồng nhượng quyền thương mại............................. 26
CHƢƠNG 2: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG NHƢỢNG QUYỀN
THƢƠNG MẠI Ở VIỆT NAM.................................................................... 29
2.1. Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động nhƣợng quyền
thƣơng mại ở Việt Nam ................................................................................ 29
2.2. Chủ thể của hợp đồng nhƣợng quyền thƣơng mại ............................. 30
2.3. Hình thức hợp đồng nhƣợng quyền thƣơng mại ................................ 34
2.4. Nội dung của hợp đồng nhƣợng quyền thƣơng mại ........................... 37
2.4.1. Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại ............................ 39
2.4.2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động kinh doanh nhượng
quyền thương mại............................................................................................ 40
2.4.3. Phí nhượng quyền ................................................................................. 44
2.4.4. Thời hạn, gia hạn hợp đồng .................................................................. 45
2.4.5. Thay đổi hợp đồng ................................................................................ 46
2.4.6. Tạm dừng hợp đồng .............................................................................. 47
2.4.7. Chấm dứt hợp đồng............................................................................... 47
CHƢƠNG 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG HỢP ĐỒNG NHƢỢNG QUYỀN
THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG NHƢỢNG QUYỀ N
THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM................................................................ 50
3.1. Thực tiễn hoạt động nhƣợng quyền tại Việt Nam .............................. 50
3.1.1. Thành tựu .............................................................................................. 50
3.1.2. Hạn chế.................................................................................................. 50
3.1.3. Một số thương hiệu tiêu biểu ................................................................ 51
3.1.4. Một số mô hình kinh doanh quán cà phê tiêu biểu ở Việt Nam ........... 51
3.2. Thực tiễn hoạt động NQTM tại Công ty Cổ phần Trung Nguyên.... 54
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Trung Nguyên
......................................................................................................................... 54
3.2.2. Thế mạnh của mô hình nhượng quyền Trung Nguyên ......................... 58
3.2.3. Những hạn chế trong mô hình nhượng quyền của Trung Nguyên............. 60
3.2.4. Hệ thống NQTM tại Công ty cổ phần Trung Nguyên .......................... 63
3.2.5. Một số tranh chấp liên quan đến NQTM của Công ty cổ phần Trung
Nguyên ............................................................................................................ 71
3.3. Một số đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam
về hợp đồng nhƣợng quyền thƣơng mại ..................................................... 77
3.3.1. Về khái niệm NQTM ............................................................................ 77
3.3.2. Về quyền và nghĩa vụ các bên chủ thể trong hợp đồng NQTM ........... 79
3.3.3. Một số vấn đề khác liên quan đến hợp đồng nhượng quyền thương mại
......................................................................................................................... 80
KẾT LUẬN .................................................................................................... 86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................... 88
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nhượng quyền thương mại (NQTM) là cách kinh doanh đang
phổ biến và lan rộng khắp nơi trên thế giới, được sử dụng trong 60 lĩnh vực
khác nhau, từ kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, khách sạn, cho thuê xe, giải
trí đến các dịch vụ giáo dục, y tế, hỗ trợ doanh nghiệp. Theo thống kê năm
2011, tại Mỹ có khoảng 800.000 cơ sở kinh doanh theo cách NQTM
với hơn 10 triệu công nhân và 625 tỷ USD doanh số. Tổng doanh thu của các
hệ thống NQTM hiện nay chiếm hơn 1/3 tổng giá trị các giao dịch bán lẻ tại
Mỹ [1] vào năm 2006, Trung quốc có 2.600 hệ thống nhượng quyền với
khoảng 168.000 cửa hàng với tốc độ phát triển trong khoảng 40%-50% [7].
Với đà tăng trưởng 20-25%/năm hiện nay [18], Việt Nam có tiềm năng để
trở thành thị trường hấp dẫn cho NQTM. Để có thể hội nhập thành công một
điều kiện tiên quyết đối với các doanh nghiệp Việt Nam là cần tìm hiểu, nghiên
cứu các thuận lợi và thách thức của hệ thống kinh doanh đặc thù này trước khi
quyết định kí kết hợp đồng để tham gia mô hình kinh doanh nhượng quyền
thương mại. Trong bối cảnh thị trường NQTM ngày càng tăng nhanh ở Việt
Nam, việc nghiên cứu thực trạng kinh doanh NQTM, cũng như thực trạng pháp
luật về NQTM Việt Nam nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các hợp
đồng nhượng quyền chặt chẽ, đúng luật, là một nhu cầu cấp thiết.
Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hình thức pháp lý thực hiện hoạt
động nhượng quyền thương mại, là căn cứ pháp luật quan trọng nhất và cũng
là căn cứ hợp tác kinh doanh của hai bên, đó là cơ sở làm phát sinh quyền và
nghĩa vụ các bên đồng thời là căn cứ giải quyết tranh chấp giữa các bên. Mặt
khác đó cũng là cơ sở để nhà nước có thể quản lý hoạt động nhượng quyền trên lãnh thổ Việt Nam, có thể nói hợp đồng nhượng quyền thương mại đóng
vai trò rất quan trọng trong quan hệ nhượng quyên giữa các chủ thể. Chính vì
vậy, việc nghiên cứu "Pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại ở
Việt Nam và thực tiễn áp dụng tại Công ty Cổ phần Trung Nguyên" rất cần
thiết và quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc về cả mặt lý luận và thực tiễn.
2. Mục đích nghiên cứu
Làm sáng tỏ về mặt lý luận hoạt động nhượng quyền thương mại nói
chung và pháp luật điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt
Nam nói riêng. Phân tích thực trạng pháp luật hợp đồng nhượng quyền
thương mại ở Việt Nam hiện nay cũng như mô hình NQTM đang rất thành
công tại Công ty Cổ phần Trung Nguyên, đánh giá những ưu điểm cũng như
những mặt còn hạn chế, tồn tại trong các quy định pháp luật hiện hành về hợp
đồng nhượng quyền thương mại. Đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần
hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi của pháp luật hợp đồng nhượng
quyền thương mại ở Việt Nam hiện nay.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu một số vấn đề lý luận về nhượng quyền thương mại
nói chung và hợp đồng nhượng quyền thương mại nói riêng, đồng thời nghiên
cứu một số nét cơ bản về hệ thống pháp luật Việt Nam về hợp đồng nhượng
quyền thương mại, kết hợp với việc xem xét thực tiễn áp dụng pháp luật về
nhượng quyền thương mại ở Công ty Cổ phần Trung Nguyên. Trên cơ sở đó
đưa ra một số đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy phạm pháp luật
điều chỉnh hợp đồng nhượng quyền thương mại ở Việt Nam.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn lấy phương pháp duy vật Mác-Lênin làm phương pháp chủ đạo
trong quá trình nghiên cứu đề tài. Ngoài ra Luận văn còn sử dụng một số
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019726 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement