Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sinhradeiu119
#962795 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn trình bày một số vấn đề chung về mua sắm công và pháp luật về mua sắm công. Trình bày tổng quan về hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, hình thức và quy trình thực hiện mua sắm công cũng như việc quản lý Nhà nước và thực tiễn tổ chức thực hiện mua sắm công trong thời gian qua. Trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng pháp luật về mua sắm công ở Việt Nam, đồng thời tham khảo pháp luật về mua sắm công của một số nước trên thế giới và khả năng vận dụng ở Việt Nam. Đưa ra một số kiến nghị nhằm tiếp tục xây dựng pháp luật về mua sắm công ở Việt Nam: bãi bỏ những quy định chồng chéo, hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và tăng cường công tác kiểm tra thực hiện các hợp đồng mua sắm công. Thành lập một cơ quan quản lý mua sắm công độc lập cấp quốc gia. Xây dựng hệ thống đào tạo các chuyên gia thực hiện mua sắm công
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết và tình hình nghiên cứu đề tài
Trong những năm vừa qua, để thực hiện thành công các mục tiêu của chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều cơ
chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh
tế-xã hội. Đồng thời, cũng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý và
sử dụng các nguồn lực này một cách tiết kiệm và có hiệu quả nhất. Trong đó, phải kể
đến là các quy phạm pháp luật để quản lý hoạt động Mua sắm công.
Khái niệm “Mua sắm công” (tiếng Anh là “public procurement”) hay “mua
sắm chính phủ” (tiếng Anh là “government procurement”) được sử dụng rộng rãi
trên thế giới cũng như trong hệ thống pháp luật của nhiều nước. Tuy nhiên, ở Việt
nam, khái niệm này chưa được sử dụng chính thức trong các văn bản pháp luật.
Trong luận văn này, chúng tui xin được sử dụng một khái niệm chung là “Mua sắm
công”.
Pháp luật về Mua sắm công tuy mới được xây dựng và phát triển trong vong
10 năm trở lại đây nhưng cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Với sự ra đời
và ngày càng hoàn thiện Quy chế đấu thầu, là những quy định cốt lõi của pháp luật
về mua sắm công, chúng ta đã thiết lập được một khuôn khổ pháp lý hiện đại cho
hoạt động Mua sắm công. Qua thời gian thực hiện, hoạt động Mua sắm công dựa
trên cơ chế đấu thầu đã dần đi vào nề nếp; bảo đảm được sự cạnh tranh, công bằng
và hiệu quả kinh tế. Đồng thời, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động mua
sắm công cũng ngày càng được tăng cường. Mặc dù vậy, pháp luật về mua sắm công
hiện tại vẫn còn ít nhiều bất cập, có nhiều vấn đề quản lý đối với hoạt động mua sắm
công hiện vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Để có đủ cơ sở cho việc tiếp tục xây dựng
pháp luật về mua sắm công, việc nghiên cứu lý luận và thực tiễn pháp luật về Mua
sắm công trở thành một yêu cầu cần thiết.
Trên phương diện nghiên cứu nói chung và với phạm vi luận văn Thạc sỹ Luật
học nói riêng, cho đến nay, đây vẫn là một lĩnh vực mới mẻ và chưa có nhiều đề tài,công trình nghiên cứu khoa học đề cập vấn đề này. Chính vì vậy, chúng tui xin mạnh
dạn lựa chọn đề tại “Pháp luật về Mua sắm công ở Việt Nam” làm luận văn tốt
nghiệp Thạc sỹ Luật học với mong muốn góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận
chung cũng như thực trạng pháp luật về mua sắm công ở Việt nam, từ đó đề xuất
một vài ý kiến nhằm tiếp tục xây dựng pháp luật về Mua sắm công trong thời gian
tới.
2. Mục đích, phạm vi nghiên cứu
Với mục đích đóng góp một số ý kiến để tiếp tục xây dựng pháp luật về Mua
sắm công ở Việt Nam, trước hết, luận văn tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý
luận chung về mua sắm công và pháp luật về Mua sắm công, sau đó nghiên cứu thực
trạng pháp luật cũng như việc tổ chức thực hiện mua sắm công trong thời gian qua
nhằm đưa ra những đánh giá xác thực về ưu điểm và hạn chế, từ đó rút ra những cơ
sở cho việc đề xuất một số kiến nghị để tiếp tục xây dựng pháp luật về mua sắm
công.
3. Phương pháp nghiên cứu
Trong quá trình tiếp cận và giải quyết những vấn đề mà bản luận văn đặt ra,
chúng tui đã sử dụng phương pháp biện chúng duy vật của Chủ nghĩa Mác-Lê nin,
dựa trên đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách kinh tế - xã
hội và các nội dung khác có liên quan. Trong những trường hợp cụ thể, chúng tui kết
hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp như thống kê, so sánh, tổng hợp,
phân tích... nhằm kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức lý luận và thực tiễn để góp
phần làm sáng tỏ những vấn đề cần nghiên cứu.
4. Những đóng góp của Đề tài.
Luận văn là một trong những công trình khoa học đầu tiên ở cập Thạc sỹ Luật
học đề cập vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về Mua sắm công. Thông qua

nội dung đề tài, chúng tui hy vọng góp phần vào việc nghiên cứu và tiếp tục xây
dựng pháp luật về Mua sắm công ở Việt Nam. Cụ thể là:
Thứ nhất, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về Mua sắm công và Pháp luật về
Mua sắm công. Các nội dung như khái niệm và đặc điểm của Mua sắm công, sự
khác nhau cơ bản giữa mua sắm công và mua sắm ở khu vực tư nhân, khái niệm và
phạm vi điều chỉnh của pháp luật về mua sắm công, mối quan hệ giữa pháp luật về
mua sắm công với các chế định pháp luật khác đã được đi sâu phân tích, nghiên cứu.
Từ đó cho thấy vai trò của pháp luật trong việc đảm bảo những mục tiêu cần đạt
được trong mua sắm công. Đây là những cơ sở lý luận cơ bản để có thể nhận thức
sâu sắc về Mua sắm công và Pháp luật về Mua sắm công.
Thứ hai, khái quát về sự phát triển của pháp luật Việt Nam trong thời gian
qua, đồng thời hệ thống hoá các quy định của pháp luật hiện hành để từ đo đưa ra
bức tranh toàn cảnh về pháp luật Mua sắm công của Việt Nam.
Thứ ba, đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành với thực tiễn thực hiện
để phân tích, làm rõ những ưu điểm và hạn chế của các quy định và hoạt động thực
thi pháp luật về Mua sắm công hiện nay.
Thứ tư, từ những nghiên cứu về lý luận cũng như thực tiễn pháp luật, kết hợp
với việc nghiên cứu pháp luật về mua sắm công của một số nước trên thế giới, chúng
tui tìm ra những cơ sở cho việc tiếp tục xây dựng pháp luật về mua sắm công ở Việt
Nam. Từ đó, mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị cho việc tiếp tục xây dựng pháp
luật về Mua sắm công của Việt nam trong thời gian tới.
5. Kết cấu của Luận văn.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, 2 phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận
văn gồm 99 trang được kết cấu thành 3 chương bao gồm:
- Chương 1: Một số vấn đề chung về Mua sắm công và Pháp luật về Mua sắm
công.
- Chương 2: Pháp luật hiện hành về Mua sắm công ở Việt nam và thực tiễn
thực hiện.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phuongxu2210
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#998101 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement