Chia sẻ đồ án, luận văn luật miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yeunhoanh_nhiu
#962792 Link tải miễn phí luận văn
Miêu tả:Làm rõ bản chất pháp lý của hoạt động mua bán công ty cổ phần (CTCP). Phân tích vai trò của hoạt động mua bán CTCP đối với quá trình vận động, phát triển của nền kinh tế. Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của hoạt động mua bán CTCP trên thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động mua bán CTCP nhằm làm rõ cơ sở lý luận về mua bán công ty ở Việt Nam. Từ những nghiên cứu, phân tích trên, đưa ra những nhận định và giải pháp pháp lý để hoàn thiện chế định về hoạt động mua bán CTCP ở Việt Nam nói riêng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung.
MỤC LỤC

Trang phu bia
Lơi cam đoan
Ṃc ḷc
Danh muc cac tư viêt tăt

MỞ ĐẦU 1
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MUA B́N CÔNG TY
CỔ PHẦN VA PH́P LUẬT VỀ MUA B́N CÔNG TY CỔ PHẦN . 5
1.1 Lược sử về hoạt động mua bán công ty cổ phần . 5
1.1.1 Hoạt động mua bán Công ty cổ phần trên thế giới . 5
1.2.2 Hoạt động mua bán Công ty cổ phần ở Việt Nam . 7
1.2 Khái niệm mua bán công ty cổ phần và bản chất pháp lý của hoạt
viêc mua bán công ty cổ phần .. 11
1.2.1 Khái niệm mua bán công ty cổ phần . 11
1.2.2. Đặc trưng pháp lý của mua bán công ty cổ phần . 16
1.2.3. Mối quan hệ giữa mua bán công ty cổ phần với hợp nhất, sáp nhập công
ty, chuyển nhượng cổ phần và vấn đề kiểm soát tập trung kinh tế .. 20
1.3 Vai trò, ý nghĩa của hoạt động mua bán công ty cổ phần . 24
1.3.1 Đối với các nhà đầu tư . 25
1.3.2 Đối với Nhà nước .. 26

Chương 2: THỰC TRẠNG PH́P LUẬT VA THỰC TIỄN THI HANH
PH́P LUẬT VỀ MUA B́N CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM 27
2.1. Tông quan vê hê thông văn ban phap luât vê mua ban công ty cô phân .. 27
2.2 Các quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay về mua bán CTCP
không có yếu tố nước ngoài và thực tiễn thi hành .. 31
2.2.1 Các quy định pháp luật về cách, quy trình thủ ṭc mua bán công
ty cổ phần, các trường hợp hạn chế mua bán công ty cổ phần 31
2.2.2. Các quy định pháp luật về kiểm soát tài chính trong hoạt động mua
bán công ty cổ phần .. 45
2.2.3. Hợp đồng mua bán công ty cổ phần .. 53
2.2.4 Số phận pháp lý của người lao động trong hoạt động mua bán công
ty cổ phần .. 61
2.3 Các quy định của pháp luật Việt Nam về mua bán CTCP có yếu tố
nước ngoài và thực tiễn thi hành . 65
2.3.1 Các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến M&A . 65
2.3.2 Quy trình, thủ ṭc thực hiện việc mua bán CTCP có yếu tố nước ngoài 72
2.4 Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới xây dựng pháp luật điều
chỉnh hoạt động mua bán công ty cổ phần .. 77
2.4.1. Pháp luật Trung Quốc .. 78
2.4.2. Pháp luật Singapore .. 80
2.4.3. Pháp luật Hoa Kỳ 81

Chương 3: ṂT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOAN THIỆN PH́P
LUẬT VỀ HOẠT Đ̣NG MUA B́N CÔNG TY CỔ PHẦN Ở
VIỆT NAM .. 85
3.1 Sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật mua bán
CTCP ở Việt Nam hiện nay .. 85
3.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam đối với hoạt động
mua bán Công ty cổ phần . 86
3.2.1. Đảm bảo tính phù hợp với điều kiện kinh tế và thực trạng hệ thống
pháp luật . 86
3.2.2. Hoàn thiện pháp luật mua bán công ty ở Việt Nam nhằm đảm bảo
quyền tự do kinh doanh của chủ đầu tư 87
3.2.3. Hoàn thiện pháp luật mua bán công ty ở Việt Nam nhằm đảm bảo quyền
lợi của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động mua bán công ty . 89
3.3 Một số kiến nghị c̣ thể nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật mua
bán CTCP ở Việt Nam hiện nay 90
3.3.1. Ban hành cac quy đinh thống nhất điều chỉ nh hoạt động mua bán công ty 90
3.3.2 Môt sô kiên nghi nhăm tăng cương hiêu qua cua hoat đông M &A va
kiêm soat viêc thưc hiên phap luât M&A 96
KÊT LUÂN 99
DANH MỤC TAI LIỆU THAM KHẢO 101

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp - Mergers and Acquisitions – (viêt tăt là
M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào. Quan trọng hơn, đó
là cách thức chủ yếu để các doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động
kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở
hữu và các nhà đầu tư . Hoạt động M&A đã diễn ra khá lâu trên thế giới . Tại Viêt
Nam M&A đã được quan tâm kể từ khi chúng ta ban hành Luật Doanh nghiệp 1999,
nhưng phải sau khi có Luật doanh nghiệp năm 2005, hoạt động M&A mới thực sự có
những bước phát triển. Khoảng 3 năm gân đây , hoạt động M&A Doanh nghiệp trơ
nên đươc quan tâm nhiêu ơ Viêt Nam . Có thể nói những khó khăn của nền kinh tế
trong nửa đầu năm 2008 như lạm phát tăng cao, nhập siêu tăng mạnh, cuộc chạy đua
lãi suất huy động, nhiều dự án bất động sản và phát triển hạ tầng bị đình trệ, hoạt
động IPO (Initial Public Offering – phát hành cổ phiếu lần đầu) tạm gián đoạn cộng
với lộ trình thực hiện cam kết WTO là những yếu tố thúc đẩy hoạt động M&A Trong
giai đoạn hiện nay, hoạt động M&A ngày càng sôi động bởi do hậu quả cuộc khủng
hoảng kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp đã không thể tồn tại độc lập . Một bộ phận
các doanh nghiệp chọn con đường phá sản . Một bộ phận khác chọn cach tái cơ cấu để
có thể tṛ vững qua thời kỳ khủng hoảng nhằm mong muốn phát triển lên . M&A là
một trong những công c̣ tái cơ cấu hiệu quả nhất được nhiều doanh nghiệp lựa chọn .
M&A đươc xem la môt giai phap huy đông vôn tich cưc cho doanh nghiêp đông thơi
nó cung đươc xem la chiên lươc nhằm ph át triển doanh nghiệp lên tầm cao mới . Hiện
tại ở Việt Nam đã có nhiều thương ṿ M&A được thực hiện vơi gia tri giao dich lên
đến hàng trăm triệu đô la My , khiên M&A luôn la tâm điêm chu y cua giơi đâu tư .
Hoạt động M&A tại Viêt NamVN đang trở nên sôi động nhưng trên thực tế
chưa có văn bản pháp lý nào định nghĩa c̣ thể về vấn đề này. Hiện nay các doanh
nghiệp Việt Nam khi thực hiện M&A chỉ dựa trên khung pháp lý dành cho cổ phần
hoá, phát hành và niêm yết chứng khoán, Luật Doanh nghiệp 2005 (LDN 2005), Luật
đầu tư (LĐT2005), Luật cạnh tranh (LCT 2004) và Luật chứng khoán (LCK 2006),
chưa có sự chuyên biệt về vấn đề này. Chính vì sự mâu thuẫn giữa việc thiếu ḥt các
quy định pháp lý và nhu cầu mạnh mẽ trong việc thực hiện các hoạt động M&A trong
bối cảnh của nền kinh tế nước ta, việc phân tích các quy định của pháp luật kinh
doanh (PLKD) hiện hành về M&A, tìm ra các ưu điểm và hạn chế của pháp luật và
đưa ra các đề xuất và kiến nghị để xây dựng và hoàn thiện pháp luật về M&A đang
trở thành một vấn đề cấp thiết cần quan tâm và điều chỉnh. Từ sự đòi hỏi cấp
thiết này tác giả đã mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Ph́p luật về mua bán CTCP ở Việt
Nam” để làm luận văn Thạc sy. Sở dĩ công ty cô phân CTCP được chọn làm đối
tượng nhiên cứu của luận văn bởi đây là mô hình doanh nghiệp phổ biến và được ưa
chuộng nhất hiện nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.
2. Tình hình nghiên cứu của Đề tài
Hoạt động M&A đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, điều đó đã tạo ra sức
hút mạnh mẽ cho các nhà nghiên cứu, những chuyên gia kinh tế pháp lý đã tiến
hành nghiên cứu, tìm hiểu và đưa ra nhiều đề tài khoa học có giá trị. Đó là: Luận
văn Thạc sy “Thâu tóm-Hợp nhất doanh nghiệp dưới góc nhìn tài chính” của Thạc
sy Huỳnh Thị Cẩm Hà; Luận văn thạc sy "Pháp luật về mua bán công ty ở Việt
Nam- Thực trạng và giải pháp” của Thạc sy Vũ Phương Đông; Luận văn thạc sy
“Hợp đồng mua bán doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam” của thạc sy Mai Vân
Anh; bài viết “Một số vấn đề về sáp nhập, mua lại doanh nghiệp và tình hình Việt
Nam” của PGS.TS Nguyễn Thường Lạng và Nguyễn Thị Quỳnh Thư; bài viết
“Điều kiện xây dựng, phát triển thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở
Việt Nam” của ThS. Bùi Thanh Lam đăng trên tạp chí Luật học số 4/2008; bài viết
“ Thực trạng pháp luật về mua bán doanh nghiệp” của ThS. Trần Bảo Ánh đăng
trên tạp chí Luật học tạp chí Luật học số 5/2008; bài viết “Hợp đồng mua bán
doanh nghiệp” trong cuốn Pháp luật về Hợp đồng trong thương mại và đầu tư,
NXB Chính trị Quốc gia do TS. Nguyễn Thị Dung (chủ biên); bài nghiên cứu "Thâu
tóm và hợp nhất từ khía cạnh quản trị công ty: lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực
tiễn tại Việt Nam" của Nguyễn Đình Cung và Lưu Minh Đức và một số tác giả
khác. Tuy nhiên, những đề tài nghiên cứu về hoạt động mua bán Doanh nghiệp này
chủ yếu xem xét hoạt động mua bán doanh nghiệp trong các yếu tố của tư duy kinh
tế, trên phương diện tài chính cùng và một số nội dung pháp lý liên quan; nghiên
cứu của Thạc sy Vũ Phương Đông chỉ dừng lại ở việc mua bán các công ty nói
chung, chưa chuyên biệt c̣ thể một loại hình công ty nào, Luận văn của thạc sy Mai
Vân Anh chỉ tìm hiểu khía cạnh pháp lý về Hợp đồng.
Cho đến nay chưa có một công trình nào thực sự đi sâu vào tìm hiểu những
vấn đề pháp lý về việc mua bán Công ty cổ phần một cách toàn diện và mang tính
hệ thống nhằm đưa ra những đề xuất mang tính chất pháp lý nhằm hoàn thiện hệ
thống pháp luật M&A ở Việt Nam. Rõ ràng là những khoảng trống pháp lý này cần
phải được bổ sung và hoàn chỉnh để tạo ra môi trường pháp lý phù hợp để bảo hộ
thúc đẩy một các hiểu quả các hoạt động M&A đang và sẽ diễn ra trong nền kinh tế.
3. Mục đích nghiên cứu
Luận văn được viết trong thời điểm mà những quan niệm, những quy định về
mua bán công ty ở cổ phần ở Việt Nam vẫn còn rất hạn chế, tản mát và chưa có hệ
thống. Vì vậy, ṃc tiêu của việc nghiên cứu đề tài là làm sáng tỏ những vấn đề lý
luận và thực tiễn của pháp luật về hoạt động mua bán doanh nghiệp, phân tích vai
trò của hoạt động mua bán CTCP trong hoạt động kinh tế, từ đó đưa ra những giải
pháp về mặt pháp lý nhằm hoàn tiện hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ kinh tế
còn rất mới mẻ này.
Để thực hiện được ṃc đích đó, nhiệm ṿ đặt ra cho Luận văn là:
- Làm rõ bản chất pháp lý của hoạt động mua bán CTCP;
- Phân tích vai trò của hoạt động mua bán CTCP đối với quá trình vận động,
phát triển của nền kinh tế;
- Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của hoạt động mua bán
CTCP trên thế giới và ở Việt Nam;
- Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động mua bán CTCP
nhằm làm rõ cơ sở lý luận về mua bán công ty ở Việt Nam;
- Từ những nghiên cứu, phân tích trên, đưa ra những nhận định và giải pháp pháp
lý để hoàn thiện chế định về hoạt động mua bán CTCP ở Việt Nam nói riêng, góp phần
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By cuangang92
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement